Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
 
	Aqsam fuq Twiter
 
	Ixxerja fuq Google+
 
	Aqsam fuq linkedIn

Mistoqsijiet Frekwenti - Residenza


Drittijiet, kondizzjonijiet u formalitajiet

 • Ili naħdem skont kif tilbob il-liġi f'pajjiż ieħor tal-UE għal aktar minn 5 snin. L-awtoritajiet tal-pajjiż għad jistgħu jitolbuni nipprova li jien naħdem hemm meta nġedded iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni?

  LE - Wara 5 snin, int intitolat awtomatikament għal residenza permanenti fil-pajjiż ġdid tiegħek. Ma għandekx għalfejn iġġedded iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tiegħek iżda għandek tapplika għal dokument ta' residenza permanenti, li jikkonferma li int għandek id-dritt li toqgħod hemm anki jekk ma taħdimx jew jeħtieġlek għajnuna finanzjarja.

 • Ilni ngħix f'pajjiż ieħor tal-UE għal sitt snin. Nista' nitqies bħala resident permanenti?

  IVA - Tista' tapplika biex tingħatalek prova ta' dan l-istatus għand l-awtoritajiet nazzjonali.

 • Insejt nirreġistra fl-uffiċċju muniċipali wara li kont f'pajjiż ieħor tal-UE għal 3 xhur. Se nitkeċċa?

  LE - Ma tistax titkeċċa. Madankollu, skont il-pajjiż, tista' tingħata multa talli nqast milli tirreġistra meta dan ikun meħtieġ.

 • Jekk immur f'pajjiż tal-UE ieħor bħala turist, hemm xi formalitajiet x'nimla?

  LE - Jekk tkun se toqgħod fih għal anqas minn 3 xhur, tista' tintalab biss li tirrapporta l-preżenza tiegħek lill-awtoritajiet - iżda dan ta' spiss isir mil-lukanda li toqgħod fiha.

 • Jien għandi mezzi indipendenti u qed nippjana biex immur ngħix f'pajjiż ieħor tal-UE. Għandi għalfejn nipprova lill-awtoritajiet hemm hekk li għandi mezzi suffiċjenti biex nagħmel tajjeb għalija nnifsi?

  IVA - Jekk tista' tipprova li għandek mezzi suffiċjenti u assigurazzjoni komprensiva fuq is-saħħa li hi valida f'dak il-pajjiż, tista' toqgħoq fih għal aktar minn 3 xhur.

 • Jien naħdem għal rasi u reċentement mort ngħix f'pajjiż ieħor tal-UE. M'iniex obbligat li nirreġistra hemm għall-ewwel 3 xhur. Nista' nibda naħdem qabel ma nirreġistra?

  IVA - Għandek titħalla taħdem, għandek jew ma għandekx ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

 • Jien nivvjaġġa f'pajjiż ieħor tal-UE diversi drabi fis-sena għal raġunijiet ta' xogħol, u noqgħod hemm għal mhux aktar minn ġimgħa kull darba li mmur. Jeħtieġli nsegwi xi formalitajiet?

  LE - Jekk toqgħod hemm għal anqas minn 3 xhur, l-unika formalità li tista' ssegwi hi li tirrapporta l-preżenza tiegħek, jekk meħtieġ mill-pajjiż.

 • Jien pensjonant Daniż u mort ngħix l-Italja 5 snin ilu. Sentejn ilu kelli nerġa' mmur lura d-Danimarka għal operazzjoni medika u għaddejt 10 xhur hemm. Nixtieq nistaqsi jekk għadnix xorta waħda intitolat biex insir resident permanenti fl-Italja?

  IVA - Ir-rekwiżit tal-"kontinwità tar-residenza" tiegħek mhux affettwat b'assenzi li jkunu anqas minn 12-il xahar għal raġunijiet ta' saħħa.

 • Jien pensjonant Finlandiż li qed nippjana biex immur ngħix l-Italja. Nista' nfendi għal rasi permezz tal-pensjoni tiegħi u għandi assigurazzjoni sħiħa fuq is-saħħa marbuta mal-pensjoni, li tkoprini fl-Italja. Jekk nista' nipprova dan, inkun intitolat biex insir resident permanenti?

  LE - Mhux mill-ewwel. L-awtoritajiet Taljani għandhom inzjalment joħorġulek ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Jekk imbagħad iddum tgħix l-Italja għal 5 snin kontinwi, takkwista d-dritt li ssir resident permanenti. Meta jingħatalek dak id-dritt, ma jkollokx għalfejn tipprova aktar li għandek mezzi suffiċjenti biex tgħix fl-Italja.

 • Jien uffiċjali Taljan li qed naħdem fuq proġett, u ntbagħat il-Belġju għal 7 xhur, li se jispiċċaw minn hawn u 3 xhur oħra. Qed ngħix fl-appartament tat-tfajla Belġjana tiegħi (mingħajr ma nħallas kera). Nixtieq inkun naf jekk iniex eżentat mir-reġistrazzjoni obbligatorja fil-Belġju, billi ma għandix kuntratt ta' kiri u ma nħallasx għas-servizzi tal-ilma, l-elettriku u l-gass?

  LE - Xorta trid tirreġistra mill-aktar fis possibbli. Fil-Belġju, dan hu obbligatorju għaċ-ċittadini tal-UE kollha li jgħixu fih għal aktar minn 3 xhur. Ma tistax titkeċċa jekk ma tirreġistrax, iżda tista' tingħata multa.

 • Kull sena jien inqatta' xahrejn fi flett ħdejn il-baħar f'pajjiż tal-UE. Jeħtieġli nirreġistra fl-uffiċċju muniċipali?

  LE - Jekk toqgħod hemm għal anqas minn 3 xhur, kulma jeħtieġlek tagħmel hu li tirrapporta l-preżenza tiegħek, jekk il-pajjiż jitlob li jsir dan.

Membri tal-familja mill-UE

 • Jeħtieġli nieħu ħsieb ta' kuġinuwi li jinsab marid serjament. Hu ċittadin tal-UE iżda ma għandu ebda dħul ta' flus. Billi ġejt offrut impjieg permanenti f'pajjiż ieħor tal-UE, nixtieq inkun naf jekk kuġinuwi jistax jiġi jgħix miegħi hemm?

  IVA - Li jaqbillu jagħmel kuġinuk hu li japplika għal residenza bħala persuna b'mezzi indipendenti. Jista' jintalab jipprova li għandu biżżejjed mezzi biex ifendi għalih innifsu.

  Ikollu jipprova li int qed tmantnih b'mod regolari u stabbli u li għandu assigurazzjoni fuq is-saħħa fil-pajjiż il-ġdid. Iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni għandu jinħariġlu immedjatament.

 • Jien Norveġiż u ser immur noqgħod Spanja ma' żewġi li hu tal-istess sess bħali. Kif taħseb li se jkun trattat mill-awtoritajiet Spanjoli?

  Ma għandux ikollu problemi biex jgħix fi Spanja, billi din tirrikonoxxi ż-żwiġijiet bejn l-istess sessi.

  Madankollu, il-pajjiżi tal-UE mhux kollha jittrattaw lill-miżżewġin/partners tal-istess sess bl-istess mod. F'dawn il-pajjiżi, id-dritt tal-partner li joqgħod mhux awtomatiku u dan jitqies mill-awtoritajiet nazzjonali abbażi ta' każ b'każ.

 • Jien ċittadina Slovakka li sitt snin ilu sseħibt ma' żewġi (li kien jaħdem il-Ġermanja). Hu miet xahrejn ilu u ma għandix dħul ta' flus indipendenti - l-impjieg ta' żewġi kien l-uniku mezz ta' dħul ta' flus li kellna. L-awtoritajiet Ġermaniżi qalu li għandi nipprova li għandi mezzi personali suffiċjenti, iżda bħalissa ma għandix. Nixtieq inkun naf jekk hux se jkun jeħtieġli nirritorna lura lejn is-Slovakkja sakemm insib impjieg?

  LE - Skont il-liġi tal-UE, tista' tkompli tgħix fil-Ġermanja mingħajr ebda kundizzjonijiet billi ilek tgħix hemm skont ma' titlob il-liġi għal 5 snin.

Membri tal-familja mhux mill-UE

 • Jien tabib Bulgaru u sibt xogħol fi spatar Ungeriż. Ħija minn żwieġ ieħor, ċittadin Russu li ilu jgħix miegħi u mal-ġenituri tiegħi fil-Bulgarija minn ċkunitu, jixtieq jiġi jgħix miegħi f'Budapest. Nixtieq inkun naf jekk bħala membru tal-familja ta' ċittadin mill-UE għandux b'mod awtomatiku d-dritt ta' residenza fl-Ungerija?

  LE - Billi hu mhux id-dipendent axxendenti jew dixxendenti dirett tiegħek iżda jekk l-awtoritajiet Ungeriżi jirrifjutawlu li jingħata dritt ta' residenza, huma għandhom jiġġustifikaw id-deċiżjoni tagħhom, u jistgħu jagħmlu dan biss wara riċerka estensiva fir-relazzjoni personali tiegħek ma' ħuk li hu minn żwieġ ieħor.

 • Jien Ġermaniż u se naħdem bħala tabib fl-Olanda. Il-partner reġistrata tiegħi, li hi Messikana, ġejja miegħi. Xtaqt inkun naf jekk tkunx trattata bħala marti għall-finijiet tal-formalitajiet ta' residenza?

  IVA - F'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet ta' residenza, il-partners reġistrati jingħatawlhom id-drittijiet kollha fl-Olanda. Il-formalitajiet huma l-istess daqslikieku kontu miżżewġin.

  Madankollu, il-pajjiżi mhux kollha jittrattaw il-partners reġistrati bl-istess mod - f'dawn il-pajjiżi, id-dritt tal-partner tiegħek li toqgħod fih mhux awtomatiku u jiġi assessjat mill-awtoritajiet nazzjonali abbażi ta' każ b'każ.

Elezzjonijiet

 • Jekk jien imniżżel fir-reġistru elettorali tal-pajjiż ta' residenza ġdid tiegħi u li fih hu obbligatorju li tmur tivvota, jien obbligat li mmur nivvota?

  IVa - Bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Drittijiet, kondizzjonijiet u formalitajiet

 • Jekk immur noqgħod għal sena f'pajjiż ieħor tal-UE bħala student fuq skambju ta' Erasmus u ma naħdimx jew ma għandix dħul ta' flus, kif nista' nipprova li għandi biżżejjed mezzi għat-tul ta' żmien li ndum hemm.

  Il-ġenituri/kustodju legali tiegħek jistgħu jipprovdulek mezzi suffiċjenti, pereżempju billi kull xahar jiddepożitawlek il-flus fil-kont tal-bank tiegħek.

 • Jekk nagħmel kors ta' lingwa f'pajjiż ieħor tal-UE, ikolli bżonn nirreġistra fl-uffiċċju muniċipali?

  Dan jiddependi minn kemm biħsiebek idum hemm – jekk tagħmel inqas minn 3 xhur ma għandekx għalfejn tirreġistra, iżda tista' tintalab li tirrapporta l-preżenza tiegħek lill-awtoritajiet.

  Jekk biħsiebek iddum aktar, ikun jeħtieġlek tirreġistra mal-awtoritajiet rilevanti.

 • X'jiġri jekk ninsa nirrapporta l-preżenza tiegħi f'pajjiż fejn dan hu meħtieġ li jsir? Nista' nitkeċċa?

  LE - Ma tistax titkeċċa, iżda jista' jkun jeħtieġlek li tħallas multa (proporzjonata), dan jiddependi mil-liġijiet tal-pajjiż.

Membri tal-familja mill-UE

 • Jien Belġjan u ser immur noqgħod l-Isvezja ma' żewġi li hu raġel bħali. Kif taħseb li se jkun trattat mill-awtoritajiet?

  L-awtoritajiet Svediżi se jittrattah bl-istess mod bħal kull konjugu ieħor, peress li l-Isvezja tirrikonoxxi ż-żwiġijiet bejn l-istess sess.

  Madankollu, il-pajjiżi tal-UE mhux kollha jittrattaw lill-miżżewġin/partners tal-istess sess bl-istess mod. F'dawn il-pajjiżi, id-dritt ta' residenza tal-miżżewweġ/partner tal-istess sess mhux awtomatiku u dan jitqies mill-awtoritajiet nazzjonali abbażi ta' każ b'każ.

 • Jien Estonjan li bħalissa qed nistudja għal PhD fir-Renju Unit. Il-ġenituri Estonjani tiegħi huma dipendenti minni u jixtiequ jingħaqdu miegħi f'Londra għat-tul taż-żmien tal-istudji tiegħi. Bħala membri tal-familja ta' ċittadin tal-UE, taħseb li jingħatalhom awtomatikament dokument ta' residenza?

  LE - In-nazzjonalità tiegħek tista' tkun fattur li jappoġġa l-applikazzjoni tagħhom għal residenza iżda din ma tagħtihom ebda dritt awtomatiku. Jekk l-awtoritajiet Ingliżi ma jaċċettawx l-applikazzjoni tal-ġenituri tiegħek, huma għandhom jibagħtulhom id-deċiżjoni tagħhom bil-miktub, fejn jiddikjaraw ir-raġunijiet tagħhom għala rrifjutawhom u l-implikazzjonijiet għall-ġenituri tiegħek.

 • Jien Ungeriża, u mort noqgħod l-Awstrija 6 snin ilu biex nissieħeb ma' żewġi li hu Ungeriż, li kien qed jistudja hemm. Hu miet xahrejn ilu. L-awtoritajiet Awstrijaċi qaluli li biex nikkwalifika għal residenza permanenti, jeħtieġli nipprova li għandi mezzi suffiċjenti biex infendi għal rasi (dan mhux il-każ billi aħna konna ngħixu mit-tfaddil ta' żewġi). Nixtieq inkun naf għandhomx raġun?

  LE - Tista' tkompli tgħix fl-Awstrija billi ilek tgħix hemm skont ma' titlob il-liġi għal 5 snin. Id-dritt ta' residenza permanenti mhux aktar soġġett għall-kundizzjoni ta' mezzi suffiċjenti.

Membri tal-familja mhux mill-UE

 • Jien sejra xahar l-Olanda għal kors ta' lingwa. Marti li hi tal-istess sess bħali, li mhix mill-UE, li żżewwiġtha fil-Belġju, ġejja miegħi. Nixtieq nistaqsi jekk hux se jkun jeħtiġilha tgħaddi minn xi formalitajiet?

  LE – Fl-Olanda tiġi trattata bl-istess mod bħal kull konjugu ieħor.

  Jekk ser iddum hemm anqas minn 3 xhur, kulma jeħtiġilha hu passaport validu (għalkemm għandu mnejn ikun jeħtiġilha viża, dan jiddependi minn liema pajjiż ġejja minnu).

  Għandu mnejn ikun jeħtiġilha li tirrapporta l-preżenza tagħha fil-pajjiż u għandha ġġorr il-ħin kollu fuqha l-passaport tagħha.

 • Jien student Rumen li qed nistudja fin-Norveġja għal sena. Il-ġenituri tiegħi (li għandhom iċ-ċittadinanza tal-Moldovja) jixtiequ jiġu jgħixu miegħi għat-tul taż-żmien li se nkun qed nistudja fih. Bħala ġenituri ta' ċittadin mill-UE nixtieq nistaqsi għandhomx id-dritt awtomatiku ta' residenza fin-Norveġja?

  LE - Iżda tista' tistaqsi lill-awtoritajiet Norveġiżi biex jikkunsidraw l-applikazzjoni tagħhom. Jekk l-awtoritajiet Norveġiżi jirrifjutaw li jħalluhom joqogħdu hemm, huma għandhom jiġġustifikaw għala rrifjutaw, u jistgħu jagħmlu dan biss wara riċerka estensiva fiċ-ċirkustanzi personali tiegħek.

 • Jien Ġappuniża, li qed ngħix fl-Isvezja f'partnerxip reġistrat ma' raġel Svediż, flimkien ma' ibni ta' 23 sena minn żwieġ preċedenti. Il-partner tiegħi ddeċieda li jagħmel kors ta' studju li jwasslu għal Master's fl-Islanda u nixtieq immur miegħu, flimkien ma' ibni. Ibni hu ċittadin Ġappuniż u student, dipendenti minna. Taħseb li jista' jingħata dokument ta' residenza fl-Islanda?

  IVA - (bħala iben il-partner ta' ċittadin tal-UE) billi bħala student hu għadu jiddependi fuqkom, avvolja għandu aktar minn 21 sena.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika