Cesta

Aktualizováno : 20/03/2014

Volby do Evropského parlamentu – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

European Parliament elections

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

 • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
 • je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky
 • nemá omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis požádá
 • o zápis požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu od té doby nepožádal o vyškrtnutí ze seznamu
 • je veden v seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a požádá o přenesení svých údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Poslancem Evropského parlamentu může být zvolen občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let
 • není v členském státě EU, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen a
 • je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnímu pobytu

Kandidát musí ke kandidátní listině připojit vlastnoručně podepsané prohlášení,

 • že souhlasí se svou kandidaturou
 • že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb
 • a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě EU

V prohlášení občan jiného členského státu dále

 • uvede místo pobytu
 • datum amísto narození
 • adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu
 • a připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen

Volby do Evropského parlamentu nejsou povinné.

Viz také:

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství