Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 19/05/2014

Rejestracja członków rodziny pochodzących spoza UE w innym kraju UE – Polska

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Residence card for non-EU family members

Członkowie rodziny niebędący obywatelami UE muszą złożyć wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Muszą to zrobić nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od przyjazdu.

Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na pobyt dla członków rodziny spoza UE są następujące:

 • ważny dokument podróży
 • 5 fotografii
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny  przebywa
 • mąż / żona: dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa
 • dzieci: dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii lub jego małżonka
 • rodzice: potwierdzające istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii lub jego małżonka

Pozostali członkowie rodziny legalizują swój pobyt na podstawie krajowych przepisów imigracyjnych. Obywatele państw trzecich, będący dalszymi członkami rodziny obywateli UE (dziadkowie, wnuki, wujowie, siostrzenice, bratankowie, kuzyni itp.), powinni uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Osobom, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy wydawana jest karta pobytu.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec ubiegający się o to zezwolenie powinien m.in. przedstawić ważny dokument podróży, dołączyć aktualną fotografię oraz dokumenty potwierdzające:

 • istnienie więzi rodzinnych z obywatelem UE oraz dokumenty potwierdzające zależność finansową od członka rodziny będącego obywatelem UE lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym, w kraju z którego przybył lub dokumenty poświadczające istnienie poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki ze strony obywatela UE
 • zarejestrowani i niezarejestrowani partnerzy: prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r, z zamieszkującym w Polsce obywatelem UE

 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 5 lat. Karta pobytu wydawana dla członków dalszej rodziny oraz zarejestrowanych i niezarejestrowanych partnerów obywateli UE wydawana jest na 3 lata.

Dowiedz się więcej od Wydziałów Spraw Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich .

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy