Navigačný riadok

Aktualizované : 09/09/2015

living-abroad

Registrácia rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ

Počas prvých 3 mesiacov vášho pobytu vo vašej novej krajine vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ nemusia požiadať o doklad, ktorý potvrdzuje ich právo na pobyt v danej krajine. V niektorých krajinách však platí povinnosť po príchode ohlásiť svoju prítomnosť, ktorú budú musieť splniť.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa od nich môže požadovať, aby sa zaregistrovali na príslušnom orgáne (zvyčajne obecný úrad alebo miestne oddelenie polície). 

Na vydanie pobytového preukazu budú vaši rodinní príslušníci potrebovať:

  • platný pas,
  • vaše registračné potvrdenie ako občana EÚ alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom členskom štáte,
  • doklad osvedčujúci existenciu vášho rodinného vzťahu (napr. sobášny alebo rodný list),
  • v prípade detí alebo vnukov doklad, že majú menej ako 21 rokov alebo že sú od vás závislými osobami,
  • v prípade (starých) rodičov doklad, že sú od vás závislými osobami,
  • v prípade iných rodinných príslušníkov dôkaz, že sú nezaopatrenými osobami alebo dôkaz o tom, že ich vážne zdravotné problémy si vyžadujú vašu osobnú starostlivosť,
  • v prípade nezosobášených partnerov dôkaz, že s vami žijú v dlhodobom partnerskom vzťahu.

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Kladné či záporné rozhodnutie o vydaní pobytového preukazu pre vašich príbuzných z krajín mimo EÚ musia vnútroštátne orgány prijať v lehote do 6 mesiacov. V prípade, že v uvedenej lehote nerozhodnú, môžete zavolať našim poradenským službám . V každom prípade vašich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ nemôžu vyhostiť na základe toho, že im v období spracovania žiadosti o pobytový preukaz vypršala platnosť víz.

Ak úrady žiadosť o vydanie pobytového preukazu zamietnu, ich rozhodnutie musí mať písomnú formu, musia sa v ňom uviesť dôvody rozhodnutia a dôsledky, ktoré má na vášho partnera/vašich príbuzných, a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Ak žiadosť schvália, pobytový preukaz zvyčajne vystavia bezplatne. V prípade, že je vystavenie pobytového preukazu spoplatnené, poplatok nemôže byť vyšší ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti alebo podobného dokladu.

Na tomto doklade musí byť zreteľne uvedené, že ide o pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie.

Pobytový preukaz by mal byť platný 5 rokov (alebo počas vašej plánovanej dĺžky pobytu, ak je kratšia ako 5 rokov). Miestnym úradom budete musieť oznamovať každú zmenu adresy.

Kde a ako zaregistrovať v hostiteľskej krajine svojich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

V mnohých krajinách sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci mali stále pri sebe svoj pobytový preukaz a pas.  Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu alebo ich môžu dočasne zaistiť, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Viac o: registrácii rodinných príslušníkov

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo