Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 09/09/2015

living-abroad

Rejestracja członków rodziny pochodzących spoza UE w innym kraju UE

Podczas pierwszych trzech miesięcy pobytu w innym kraju UE od członków Twojej rodziny niebędących obywatelami UE nie można wymagać, aby wystąpili o przyznanie im karty pobytu potwierdzającej ich prawo do zamieszkania w tym kraju. Niemniej jednak w niektórych krajach będą oni zobowiązani do zgłoszenia swojego pobytu zaraz po przyjeździe.

Po trzech miesiącach w nowym kraju członkowie rodziny spoza UE muszą zarejestrować się we właściwym urzędzie (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji). 

Aby otrzymać kartę pobytu, będą potrzebowali:

  • ważnego paszportu
  • Twojego zaświadczenia o rejestracji lub dowolnego innego dowodu Twojego pobytu w tym kraju
  • dowodu związku pokrewieństwa z Tobą (np. aktu małżeństwa lub urodzenia)
  • w przypadku dzieci lub wnuków, dowodu, że nie mają jeszcze 21 lat lub że pozostają na Twoim utrzymaniu
  • w przypadku rodziców lub dziadków, dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu
  • w przypadku pozostałych członków rodziny dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu lub że ze względu na poważne przyczyny zdrowotne musisz osobiście się nimi opiekować
  • w przypadku partnerów niebędących małżonkami, dowodu długotrwałego związku.

Nie można wymagać okazania żadnych innych dokumentów.

Władze powinny podjąć decyzję o wydaniu karty pobytu (lub decyzje odmowną) w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli tak się nie stanie, możesz skorzystać z naszej pomocy . W każdym bądź razie, członków Twojej rodziny pochodzących spoza UE nie można wydalić w przypadku gdy ich wizy wygasły, a wniosek o zezwolenie na pobyt jest wciąż rozpatrywany.

Jeżeli ich podanie zostanie odrzucone, odpowiednie władze muszą wydać decyzję na piśmie, podając w niej powody swojej decyzji oraz informując o możliwości i terminie odwołania się od niej.

Jeżeli podanie zostanie przyjęte, karta pobytu w większości przypadków wydawana jest bezpłatnie. Jeśli zostanie naliczona opłata, jej wysokość nie może przekraczać sumy, którą płacą obywatele tego kraju za wydanie podobnych dokumentów, takich jak np. dowód osobisty.

W dokumencie powinna znajdować się informacja, że jest to karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

Karta powinna być ważna przez okres pięciu lat (lub krótszą, odpowiednio do planowanego czasu pobytu). Może istnieć obowiązek informowania odpowiedniego urzędu o zmianie adresu podczas pobytu.

Dowiedz się, gdzie i jak zarejestrować członków swojej rodziny niebędących obywatelami UE w innym kraju UE:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

W wielu krajach Twoi członkowie rodziny będą musieli stale nosić ze sobą kartę pobytu i paszport.  W przypadku pozostawienia dokumentów w domu mogą zostać ukarani grzywną lub czasowo zatrzymani, jednak nie można ich wydalić tylko z tego powodu.

Zobacz również jak zarejestrować członków rodziny będących obywatelami UE.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy