Cesta

Aktualizováno : 09/09/2015

living-abroad

Přihlášení rodinných příslušníků ze zemí mimo EU k pobytu v jiné zemi EU

Během prvních 3 měsíců pobytu v jiné členské zemi nemají vaši rodinní příslušníci, kteří nejsou státní příslušníci některé ze zemí EU, povinnost žádat o pobytovou kartu stvrzující jejich právo v dané zemi pobývat, i když některé země mohou vyžadovat, aby svou přítomnost na území daného státu po svém příjezdu oznámili na příslušném úřadě.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi může vašim rodinným příslušníkům vzniknout povinnost se zaregistrovat u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici). 

K vydání pobytové karty budou muset předložit:

  • platný cestovní pas
  • vaše osvědčení o registraci (jste-li občanem EU) či jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi povolen pobyt
  • doklad prokazující váš příbuzenský vztah (např. oddací či rodný list)
  • vaše děti a vnoučata musí doložit, že jsou mladší 21 let a nezaopatřené
  • vaši rodiče a prarodiče musí rovněž doložit, že je finančně zajišťujete
  • ostatní rodinní příslušníci doklad stvrzující, že je finančně zajišťujete nebo že o ně osobně pečujete z důvodu jejich závažného zdravotního stavu
  • nesezdaný partner nebo partnerka doklad stvrzující váš dlouhodobý a trvalý vztah.

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Příslušné orgány by o vydání pobytové karty měly rozhodnout do 6 měsíců od podání žádosti. Překročí-li tuto lhůtu, můžete se obrátit na naši asistenční službu . Vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU však nemohou být v žádném případě z dané země vyhoštěni, pouze pokud jim vyprší platnost víza nebo pokud se jejich žádost o pobytovou kartu stále zpracovává.

Pokud je jejich žádost zamítnuta, příslušné orgány jim musí toto rozhodnutí doručit písemně a uvést v něm důvody a důsledky, které pro danou osobu z rozhodnutí vyplývají, a dále způsob, jak a do kdy se lze odvolat .

V případě kladného vyřízení žádosti bývá pobytová karta vystavena zdarma. Pokud je za její vystavení účtován poplatek, jeho výše nesmí překročit částku, kterou platí občané dané země za vydání obdobného dokumentu.

Na pobytové kartě by mělo být jasně uvedeno, že se jedná o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU.

Pobytová karta by měla být vydána na 5 let (nebo plánovanou dobu vašeho pobytu, pokud je kratší než 5 let). V některých případech budete mít povinnost nahlásit příslušným orgánům případnou změnu bydliště.

Kde a jak zaregistrovat k pobytu v hostitelské zemi vaše rodinné příslušníky ze zemí mimo EU:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

V mnoha zemích budou mít vaši rodinní příslušníci povinnost nosit pobytovou kartu spolu s cestovním pasem stále při sobě.  Pokud si ji zapomenou doma, může jim být udělena pokuta, ale nesmějí být za tento přestupek ze země vyhoštěni.

Viz také: Registrace pobytu vašich rodinných příslušníků z EU

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství