Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 27/01/2017

Μόνιμη διαμονή (>5 χρόνια) για υπηκόους χωρών της ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ, μπορείτε να αποκτήσετε αυτόματα δικαίωμα μόνιμης διαμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ, εάν έχετε συμπληρώσει 5 χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα αυτή.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για κάρτα μόνιμης διαμονής που θα πιστοποιεί το δικαίωμά σας να διαμένετε μόνιμα στη χώρα της οποίας είστε κάτοικος, χωρίς προϋποθέσεις.

Η κάρτα αυτή διαφέρει από το πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο είναι υποχρεωτικό σε πολλές χώρες. Η κάρτα μόνιμης διαμονής δεν είναι υποχρεωτική.

Η κάρτα μόνιμης διαμονής μπορεί να σας φανεί χρήσιμη κατά τις επαφές σας με τις αρχές ή στο πλαίσιο διοικητικών διατυπώσεων. Οι αρχές μπορούν να μην ζητούν πλέον να αποδείξετε ότι έχετε δουλειά, επαρκείς πόρους, ασφάλιση υγείας κ.ο.κ

Όταν κάνετε αίτηση στις αρχές για κάρτα μόνιμης διαμονής, αυτές είναι υποχρεωμένες να την εκδώσουν το ταχύτερο δυνατό και έναντι ποσού το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταβάλλουν οι υπήκοοι της χώρας αυτής για τα δελτία ταυτότητας. Αν οι αρχές δεν συμμορφωθούν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Η κάρτα θα πρέπει να ισχύει για 10 χρόνια και να ανανεώνεται αυτόματα άνευ όρων.

Για την έκδοσή της, πρέπει να προσκομίσετε:

  • έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαμένετε νόμιμα στη χώρα για 5 χρόνια. Οι αρχές μπορούν, για παράδειγμα, να σας ζητήσουν να προσκομίσετε έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο σας χορηγήθηκε κατά την άφιξή σας και/ή άλλα δικαιολογητικά (π.χ. σύμβαση εργασίας, φορολογική δήλωση, μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας)

ή

  • απόδειξη ότι έχετε πάψει να εργάζεστε και πληροίτε τους όρους για αναγνώριση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής νωρίτερα.
Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές