Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/04/2017

Registrácia rodinných príslušníkov v inej krajine EÚ

Vaši rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi Únie, sa môžu zdržiavať vo vašej hostiteľskej krajine EÚ za tých istých administratívnych podmienok, aké sa uplatňujú na vás. Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Prípadne môžu uviesť, že sú vašimi rodinnými príslušníkmi. V takom prípade budú musieť na účely získania vlastného registračného potvrdenia na obecnom úrade alebo miestnom oddelení polície predložiť tieto doklady:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas,
 • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutej krajine,
 • doklad osvedčujúci existenciu vášho rodinného vzťahu (napr. sobášny alebo rodný list),
 • v prípade detí alebo vnukov doklad, že majú menej ako 21 rokov alebo že sú od vás závislými osobami,
 • v prípade (starých) rodičov doklad, že sú od vás závislými osobami,
 • v prípade iných rodinných príslušníkov dôkaz, že sú nezaopatrenými osobami alebo dôkaz o tom, že ich vážne zdravotné problémy si vyžadujú vašu osobnú starostlivosť,
 • v prípade nezosobášených partnerov dôkaz, že s vami žijú v dlhodobom partnerskom vzťahu.

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Úrady vydajú registračné potvrdenie pre vašu manželku/vášho manžela, deti a vnukov a (starých) rodičov hneď, ako oň požiadate. V prípade iných rodinných príslušníkov musia prijať rozhodnutie o vydaní registračného potvrdenia v čo najkratšej dobe.

Za vydanie registračného potvrdenia by im úrady nemali účtovať vyšší poplatok ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti alebo podobného dokladu.

Potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať). Miestnym orgánom však budete musieť oznámiť každú zmenu adresy.

Kde a ako zaregistrovať v hostiteľskej krajine svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú občanmi EÚ:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ak je registrácia rodinných príslušníkov povinnosťou, môžu im za jej porušenie udeliť pokutu. To však nemá vplyv na ich právo zdržiavať sa v tejto krajine, ani ich nemôžu vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

V mnohých krajinách sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci mali stále pri sebe svoje registračné potvrdenie a preukaz totožnosti alebo pas. Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia pre vašich rodinných príslušníkov môžete zavolať našim poradenským službám.

Viac o: vydaní pobytového preukazu pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo