Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 28/02/2017

ELi kodanikest pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis – Eesti

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Teie pereliikmed peavad end elanikuna registreerima 3 kuu jooksul pärast riiki saabumist.

Perekondlikke sidemeid tõendavad nõutavad dokumendid on järgmised:

 • Abikaasa: abielutunnistus (kinnitatud tõlkega)
 • lapsed/lapselapsed:
  • lapse sünnitunnistus
  • lapse ja vanema isikut tõendav dokument
  • kui vanema nimi on muutunud, võrreldes sünnitunnistusel esitatud nimega, siis dokument, mis tõendab vanema nime muutust, näiteks abielutunnistus
 • vanemad/vanavanemad: dokumendid, mis tõendavad, et nad on päritoluriigis ELi kodaniku ülalpidamisel (kas tervislikel või finantspõhjustel).  
 • Kaugemad pereliikmed (onud, tädid, nende lapsed, venna/õe lapsed jne) saab registreerida üksnes siis, kui nad on ELi kodaniku ülalpidamisel.
 • Registreeritud ja registreerimata partnereid saab registreerida kas eraldiseisvate üksikisikutena või ELi kodanikest ülalpeetavatena.

Eestis käsitatakse ülalpeetavana isikut, kes elab koos Euroopa Liidu kodanikuga ja nad moodustavad ühise leibkonna ning kellel puudub isiklik sissetulek. Samuti käsitatakse leibkonna liikmena isikut, kes elab koos Euroopa Liidu kodanikuga ja nad moodustavad ühise leibkonna ning kellel on isiklik sissetulek.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust registreerimistunnistuste väljaandmise eest vastutavate asutustega: Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
Küsige riiklikelt haldusasutustelt
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid