Navigačný riadok

Vytlačiť túto stránku

Aktualizované : 08/06/2012

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. Vaše osobné údaje podliehajú prísnej bezpečnostnej kontrole a neposkytujeme ich tretím stranám.

Ciele

Vaša Európa je webová lokalita, ktorá je súčasťou portálu Europa, a ktorá poskytuje informácie a poradenstvo jednotlivcom a podnikom EÚ.

Používatelia lokality Vaša Európa môžu prostredníctvom e-mailu dostávať informácie o novinkách alebo o možnosti účasti na prieskumoch a hodnoteniach kvality webovej lokality.

Aké údaje sa spracovávajú?

Vaša e-mailová adresa a informácie o predvolenom jazykovom nastavení webovej lokality Vaša Európa.

Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Všetky osobné údaje sa uchovávajú na obdobie 5 rokov (počíta sa od konca roku, v ktorom boli prijaté) a následne sa vymažú.

Aký je účel spracovania vašich údajov?

Osobné údaje slúžia na zasielanie informácií o novinkách, informačných spravodajcov a pozvánok na účasť na prieskumoch. Odosielateľom týchto informácií je Európska komisia a/alebo jej zmluvní partneri.

Údaje sa neposkytujú tretím stranám na účely priameho marketingu ani na žiadne iné účely.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Zamestnanci Európskej Komisie (zodpovední za webovú lokalitu Vaša Európa a technickú podporu) a poverení zamestnanci zmluvných partnerov Komisie.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

V rámci Komisie majú prístup k údajom poverení úradníci Komisie vybavení používateľským menom a heslom a zmluvní zamestnanci zodpovední za technické aspekty služby.

Mimo Komisie majú prístup k vašim osobným údajom iba poverení zamestnanci zmluvných partnerov vybavení používateľským menom a heslom.

Fungovanie serverov obsahujúcich vaše osobné údaje je v súlade s bezpečnostnými nariadeniami a ustanoveniami Komisie, ktoré pre dané služby a servery určilo riaditeľstvo Komisie pre bezpečnosť.

Prístup k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom uloženým v databáze Vaša Európa nemáte priamy prístup. Ak si želáte zistiť, aké vaše osobné údaje sa spracovávajú alebo boli spracované, alebo by ste chceli upraviť alebo vymazať tieto údaje, obráťte sa na tím pracovníkov Vaša Európa na uvedenej kontaktnej adrese.

Aké právne predpisy sa použijú?

V prípade spracovania údajov Európskou komisiou sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

V prípade spracovania údajov zmluvným partnerom sa uplatňuje smernica č. 95/46/ES.

Ďalšie informácie

Okrem uvedeného vyhlásenia o ochrane osobných údajov platí aj toto právne upozornenie.

Kontakt

Žiadosti o informácie a otázky ohľadne vašich osobných údajov posielajte na adresu:
Európska komisia
Internal Market and Services Directorate General (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby)
Single Market Advice and SOLVIT Task Force (Operatívna skupina pre poradenstvo v oblasti jednotného trhu a SOLVIT)
1049 Brusel, Belgicko
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Sťažnosti týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov posielajte na adresu:
European Data Protection Supervisor (EDPS – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov)
60 rue Wiertz (MO 63)
1047 Brusel, Belgicko
Tel.: +32 2 283 19 00
Fax: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu