Ścieżka nawigacji

Drukuj

Ostatnia aktualizacja : 08/06/2012

Oświadczenie o ochronie prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Dostęp do Twoich danych podlega surowym przepisom w zakresie kontroli bezpieczeństwa. Nie przekazujemy danych stronom trzecim.

Cele

Serwis Twoja Europa stanowi część portalu Europa należącego do instytucji europejskich. Zawiera informacje i praktyczne wskazówki dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw.

Każdy użytkownik Twojej Europy może zarejestrować swój adres e-mail, jeśli chce być powiadamiany o aktualizacjach lub brać udział w badaniach opinii publicznej i ankietach dotyczących jakości tego serwisu.

Jakie dane są przetwarzane?

Twój adres e-mail oraz język, w którym przeglądasz strony serwisu Twoja Europa.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe przechowywane w bazie danych usuwa się po pięciu latach liczonych od końca roku, w którym zostały zarejestrowane.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy, aby móc wysyłać Ci powiadomienia, biuletyny i zaproszenia do udziału w ankietach. Zajmują się tym służby Komisji Europejskiej lub zewnętrzne firmy działające na jej zlecenie.

Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim: ani do celów marketingu bezpośredniego, ani żadnych innych.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Pracownicy Komisji Europejskiej (działów zajmujących się serwisem Twoja Europa i działu obsługi technicznej) oraz wyznaczeni pracownicy zewnętrznych podwykonawców.

Jak chronimy przekazane informacje?

W obrębie Komisji do Twoich danych dostęp mają wyznaczeni urzędnicy (dostęp zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem) oraz podwykonawcy odpowiedzialni za kwestie techniczne.

Poza Komisją dostęp do danych mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy podwykonawców (również w ich przypadku wymagana jest nazwa użytkownika i hasło).

Działanie serwerów zawierających dane osobowe jest zgodne z uregulowaniami Komisji w sprawie bezpieczeństwa oraz przepisami dyrekcji ds. bezpieczeństwa dotyczącymi tego rodzaju usług i serwerów.

Dostęp do swoich danych osobowych

Użytkownicy nie mają bezpośredniego dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie Twoja Europa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, które z Twoich danych są lub były przetwarzane, bądź jeżeli chcesz je zmienić lub usunąć, skontaktuj się z zespołem Twojej Europy za pomocą podanego poniżej adresu.

Jakie przepisy prawa mają tu zastosowanie?

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 odnoszące się do przetwarzania danych osobowych przez Komisję Europejską

Dyrektywa 95/46/WE  w sprawie przetwarzania danych przez podwykonawców

Informacje dodatkowe

Oprócz przepisów w sprawie ochrony prywatności zastosowanie ma również ta informacja prawna.

Kontakt

Wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Advice and SOLVIT Task Force
1049 Bruksela, Belgia
markt-b-tf1@ec.europa.eu

Skargi związane z przetwarzeniem danych osobowych należy kierować na adres:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 rue Wiertz (MO 63)
1047 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 283 19 00
Faks: +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu