Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Σουηδία

  • Ταξίδια

    Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

    Swedish Customs
    Box 12 854
    SE - 112 98 Stockholm

    Tel.: +46 771 520 520
    E-mail
    Website

    Υπουργείο Εξωτερικών

    Ministry for Foreign Affairs
    Gustav Adolfs torg 1
    SE - 103 39 Stockholm

    Tel.: + 46 8 405 10 00
    E-mail
    Website

    Εθνικές αρμόδιες αρχές

    Swedish Transport Agency
    Civil Aviation Department

    Vikboplan 7
    SE - 60173 Norrköping

    Tel: +46 771.50.35.03
    Fax: +46 114.15.22.50
    Email: luftfart[at]transportstyrelsen.se
    Website

  • Εργασία και συντάξεις

    Συνταξιοδοτικές αρχές

    Pensionsmyndigheten
    The Swedish Pensions Agency
    Box 38190
    SE - 100 64 Stockholm
    Tel: +46 498 200 700
    E-mail: international[at]pensionsmyndigheten.se
    Website

    Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

    The official Sweden website "Work in Sweden"

    Arbetsförmedlingen
    Swedish Public Employment Service
    Postal address:
    SE - 113 99 Stockholm
    Tel.: + 46 771 416 416
            (or main office switchboard: + 46 771 60 00 00)
    E-mail: registrator[at]arbetsformedlingen.se or kundtjanst[at]arbetsformedlingen.se
    Website

    Related website:
    Website

    Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

    Arbetsmiljöverket
    Swedish Work Environment Authority
    Lindhagensgatan 133
    112 79 Stockholm, Sweden
    Tel.: +46 / 10 730 90 00 (main office)
    Fax.: + 46 / 08 730 19 67
    E-mail: arbetsmiljoverket[at]av.se  

    Website svenska

  • Οχήματα

    Άδεια οδήγησης

    Transportstyrelsen
    Swedish Transport Agency

    Address: Transportstyrelsen
    601 73 Norrköping

    Tel.: +46 771 503 503
    E-mail
    Website:
    http://www.transportstyrelsen.se/
    http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Driving-licences/
    http://www.korkortsportalen.se/andra-sprak/

    Ασφαλιστικός κλάδος

    Information centre

    Trafikförsäkringsföreningen
    Swedish Motor Insurers

    Post address
    Box 24035
    SE - 104 50 Stockholm

    Office address
    Karlavägen 108
    Stockholm

    Tel.: + 46 852 278 200
    E-mail: ic[at]tff.se
    Website

    Compensation body

    Trafikförsäkringsföreningen
    Swedish Motor Insurers

    Post address
    Box 24035
    SE - 104 50 Stockholm

    Office address
    Karlavägen 108
    Stockholm

    Tel.: + 46 852 278 200
    E-mail: info[at]tff.se
    Website

    Εγγραφή

    Transportstyrelsen
    Swedish Transport Agency

    Address: Transportstyrelsen
    601 73 Norrköping

    Tel.: +46 771 503 503
    E-mail
    Website:
    http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Vehicles/
    http://www.transportstyrelsen.se/

  • Διατυπώσεις διαμονής

    Διατυπώσεις διαμονής

    Migrationsverket
    The Swedish Migration Board

    SE - 601 70 Norrköping
    Tel.: +46 771 235 235
    E-mail: migrationsverket[at]migrationsverket.se
    Website

  • Εκπαίδευση και Νεολαία

    Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

    Internationella programkontoret för utbildningsområdet
    The International Programme Office for Education and Training
    Kungsbroplan 3A, 2 tr (Box 220 07)
    SE - 104 22 Stockholm
    Tel.: +46 8 453 72 00
    Fax: +46 8 453 72 01
    E-mail: registrator[at]programkontoret.se
    Website

    Εθελοντισμός

    Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
    Swedish Agency for Youth and Civil Society

    Postal address:
    Box 17 801
    SE-118 94 Stockholm

    Tel: +46 8 566 219 00
    E-mail: info@mucf.se

    Website (EN): http://eng.mucf.se/

    Website (SE): http://www.mucf.se/


     

    Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

    Högskoleverket (HSV) [ENIC-NARIC Sweden]
    Swedish National Agency for Higher Education [ENIC-NARIC Sweden]
    P.O. Box 7851
    SE - 103 99 Stockholm
    Tel.: + 46 8 5630 8500
    Fax: + 46 8 563 085 50
    E-mail: hsv[at]hsv.se
    Website

    Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

    The official Sweden website "Study in Sweden"

    Skolverket
    The Swedish National Agency for Education
    Postal address: Skolverket
    SE - 106 20 Stockholm
    Visiting address: Fleminggatan 14
    106 20 Stockholm
    Tel: +46 8 527 332 00
    E-mail: skolverket[at]skolverket.se
    Website


    Universitets- och Högskolerådet
    Postal address:
    Box 45093
    SE-104 30 Stockholm
    Visiting address: Wallingatan 2, Stockholm

    Tel: +46 10 470 03 00
    E-mail: registrator(at)uhr.se
    Website


    Utbildningsdepartementet
    Ministry of Education and Research
    Drottninggatan 16
    SE - 103 33 Stockholm
    Tel.: +46 8 405 10 00
    Website

     

  • Υγεία

    Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

    Försäkringskassan
    The Swedish Social Insurance Agency

    Postal address: 103 51 STOCKHOLM
    Street address: LM Ericssons väg 30, Hägersten

    Tel.: 08-786 90 00 (switchboard)
    Fax: 08-411 27 89
    E-mail: kundcenter@forsakringskassan.se

    Website (EN)

    Website (SE)

     

     

    Κοινωνική ασφάλιση

    Försäkringskassan
    The Swedish Social Insurance Agency

    Postal address: 103 51 STOCKHOLM
    Street address: LM Ericssons väg 30, Hägersten

    Tel.: 08-786 90 00 (switchboard)
    Fax: 08-411 27 89
    E-mail: kundcenter@forsakringskassan.se

    Website (EN)

    Website (SE)

     

    Υγειονομική αρχή

    Socialdepartementet
    Ministry of Health and Social Affairs

    Fredsgatan 8
    SE - 103 33 Stockholm

    Tel.: +46 8 405 10 00
    E-mail
    Website

    Socialstyrelsen
    National Board of Health and Welfare

    Postal address: Socialstyrelsen, SE-106 30 Stockholm, Sweden
    Visits: Rålambsvägen 3, Stockholm

    Phone: +46 (0)75 247 30 00
    E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

    Website (EN): http://www.socialstyrelsen.se/english
    Website (SE): http://www.socialstyrelsen.se/

    Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  • Οικογένεια

    Υιοθεσία

    Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
    Swedish Intercountry Adoptions Authority (MIA)

    Vasagatan 38, 5 tr
    Box 308

    SE -101 26 Stockholm
    Tel.: + 46 8 54 55 56 80
    E-mail: info[at]mia.eu
    Website

    Family benefits

    Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
    Διαζύγιο και διάσταση
    Συντήρηση
    Γονική μέριμνα
    Απαγωγή παιδιών

    Justitiedepartementet
    Ministry of Justice

    Rosenbad 4
    SE - 103 33 Stockholm

    Tel.: + 46 8 405 10 00
    E-mail
    Website

  • Καταναλωτές

    Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

    Konsument Europa 
    European Consumer Centre Sweden
    Tage Erlandergatan 8A
    Box 48
    SE - 651 02 Karlstad
    Tel.: +46 54 19 41 50
    E-mail: info[at]konsumenteuropa.se
    Website

    Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

    Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
    National Board for Consumer Disputes

    Box 174
    SE - 101 23 Stockholm

    Tel.: +46 8 508 860 00
    E-mail
    Website

    Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

    Konsumentverket / Konsumentombudsmannen
    Consumer Agency / Consumer Ombudsman

    Visiting address:
    Tage Erlandergatan 8A
    Postal address:
    Box 48
    SE - 651 02 Karlstad

    Tel.: +46 771 42 33 00
    E-mail: konsumentverket[at]konsumentverket.se

    Website (SE)

    Website (other languages): http://www.konsumentverket.se/Other-languages/  

    Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

    Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
    National Board for Consumer Disputes
    Box 174
    SE - 101 23 Stockholm

    Tel.: +46 8 508 860 00  
    E-mail: arn[at]arn.se
    Website