Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Νορβηγία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Utanriksdepartementet
  Ministry of foreign affairs
  PO Box 8114 Dep.
  NO - 0032 Oslo

  Tel.: + 47 22 24 36 00
  E-mail: post[at]mfa.no
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Toll- og avgiftsdirektoratet
  Directorate of Customs and Excise

  PO Box 8122 Dep.
  NO - 0032 Oslo

  Tel.:+47 22 86 03 00
  Email: tad[at]toll.no
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Flyklagenemda
  Postboks 2924 Solli
  NO - 0230 OSLO
  Tel: +47 225.46.000
  Fax: +47 225.46.001
  Email: post[at]reiselivsforum.no
  Internet norsk

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  NAV Internasjonalt - kontorinformasjon
  Postadresse: Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo
  Besøksadresse: Langkaia 1
  NO - 0150 Oslo
  Tel.: +47 21 07 37 00
  E-mail: nav.internasjonalt[at]nav.no
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  NAV Internasjonalt - kontorinformasjon
  Postadresse: Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo
  Besøksadresse: Langkaia 1 0150 Oslo
  Tel.: 21 07 37 00
  E-mail: nav.internasjonalt[at]nav.no
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Directorate of Labour Inspection
  Statens Hus, 7468
  NO - Trondheim
  Tel.: + 47 731 99 700
  E-mail: post@arbeidstilsynet.no
  Website norsk

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet
  Norwegian Public Road Administration - Directorate of Public Roads
  Brynsengfaret 6A
  Postboks 8142 Dep.
  NO - 0033 Oslo
  Tel.: +47 91 50 20 30
  E-mail: firmapost[at]vegvesen.no
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Trafikkforsikringsforeningen
  Motor Guarantee Fund
  Hansteens gate 2
  Postboks
  2551 Solli
  NO - 0202
  Tel.: + 47 22 04 86 00
  E-mail: tff[at]fnh.no
  Website

  Compensation body

  Trafikkforsikringsforeningen
  Motor Guarantee Fund
  Hansteens gate 2
  Postboks
  2551 Solli
  NO - 0202
  Tel.: + 47 22 04 86 00
  E-mail: tff[at]fnh.no
  Website

  Εγγραφή

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet
  Norwegian Public Road Administration - Directorate of Public Roads
  Brynsengfaret 6A
  Postboks 8142 Dep.
  NO - 0033 Oslo
  Tel.: +47 915 02030
  E-mail: firmapost[at]vegvesen.no
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministry of Justice and the Police
  Akersgaten 42 (H-blokk)
  Postboks 8005 Dep
  NO - 0030 Oslo
  Tel: +47 22 24 90 90
  E-mail: postmottak[at]jd.dep.no
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Kunnskapsdepartementet
  Ministry of Education and Research
  Visiting address: Akersgata 44
  NO - 0032 Oslo
  Mailaddress: Postboks 8119 Dep
  NO  - 0032 Oslo
  Tel.: + 47 22 24 90 90
  E-mail: postmottak[at]kd.dep.no
  Website

  Utdanningsdirektoratet
  The Norwegian Directorate for Education and Training
  Visiting address: Schweigaards gate 15 B, Oslo
  Mail address:
  Postboks 9359 Grønland
  NO-0135 Oslo
  Tel.: + 47 23 30 12 00
  E-mail: post[at]utdanningsdirektoratet.no
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
  Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)
  Visiting address: Kronprinsens gate 9, Oslo
  Mail address:

  P.O. Box 1708 Vika
  NO - 0121 Oslo
  Tel.: +47 21 02 18 00
  Fax: +47 21 02 18 01
  E-mail: postmottak[at]nokut.no
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Senter for Internasjonalisering av hojere utdanning (SIU)
  Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
  Visiting address: Vaskerelven 39, Bergen
  Mail adress:
  P.O. box 1093,
  NO-5809 Bergen
  Tel.: +47 55 30 88 00
  Fax: +47 55 30 88 01
  E-mail: siu[at]siu.no
  Website

  Εθελοντισμός

  BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet)
  Visiting address: Stensberggata 27
  7th floor
  Mail address: P.O.Box 8113 Dep.
  NO - 0032 Oslo
  Tel: +47 46 61 50 00
  Fax: +47 22 46 83 05
  E-mail: post[at]bufdir.no
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  NAV Utland
  National Insurance Office for Social Insurance Abroad
  P.O. Box 8138 Dep.
  NO - 0033 Oslo

  Tel.: + 47 21 07 37 00
  E-mail: nav.utland@nav.no
  Website

  Υγειονομική αρχή

  Helse- og omsorgsdepartementet
  Ministry of Health and Care Services

  Einar Gerhardsens plass 3 (S-blokken)
  Postboks 8011 Dep
  NO - 0030 Oslo

  Tel.: + 47 22 24 90 90
  E-mail: postmottak@hod.dep.no
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Helseøkonomiforvaltningen HELFO
  The Norwegian Health Economics Administration

  Tel.: +47 23 32 70 30
  E-mail: post@helfo.no
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  Directorate for Children, Youth and Family Affairs

  Universitetsgata 7
  Postbox 8043 Dep
  NO - 0032 Oslo
  Tel.: + 47 466 15 000
  E-mail: post[at]bufdir.no
  Website

  Family benefits

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement
  Minister of Children, Equality and Social Inclusion
  Postbox 8036 Dep
  NO - 0030 Oslo
  Tel.: +47 22 24 90 90
  E-mail: postmottak[at]bld.dep.no
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Forbruker Europa
  European Consumer Centre Norway

  Postboks 4594, Nydalen
  NO - 0404 Oslo

  Tel.: +47 23 400 500
  E-mail: post[at]forbrukereuropa.no
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Consumer Ombudsman
  Rolf Wickstrøms vei 15 A
  Postboks 4597 Nydalen
  NO - 0404 Oslo

  Tel.: +47 23 40 06 00
  E-mail: post[at]forbrukerombudet.no
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Finansklagenemnda
  Banking Complaints Board
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Forbrukertvistutvalget
  Consumer Disputes Commission
  Postboks 4596, Nydalen
  NO - 0404 Oslo

  Tel.: +47 23 40 06 80
  E-mail: post[at]forbrukertvistutvalget.no
  Website