Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Λουξεμβούργο

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministère des Affaires Etrangères
  Bureau des passeports
  43, bld. Roosevelt
  L-2450 Luxembourg
  Tel.:
  Passeports et légalisations: +352 2478 8300
  Visas: +352 2478 8300
  Fax :
  Visas: +352 22 29 07 or +352 46 49 80
  Passeports: +352 22 02 91
  E-mail: service.visas@mae.etat.lu
  service.passeports@mae.etat.lu
  Website français

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Direction des Douanes et Accises
  26, place de la gare
  L - 1616 Luxembourg

  Tel.: +352 29 01 911
  E-mail: douanes[at]do.etat.lu
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Société nationale de contrôle technique
  Service des permis de conduire
  National organisation for vehicle roadworthiness tests - Driving licences service

  2a, rue Kalchesbruck
  L-1852 - Luxembourg
  Tel.: +352 35 72 14 720
  E-mail : info[at]snct.lu
  Website

  Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des transports
  Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières
  Ministry for sustainable development of infrastructure, Transport department, Directorate for traffic and road safety
  (only for issues relating to loss or limitation of rights to drive)

  Postal address L-2938 Luxembourg

  19-21, boulevard Royal
  L-2449 - Luxembourg
  Tel.: +352 247 84 465; +352 247 84 927
  E-mail : info[at]mt.public.lu
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Fonds de Garantie Automobile
  Automobile Guarantee Fund
  75 rue de Mamer
  L - 8081 Bertrange
  Tel.: + 352 458 836
  E-mail: fgalux[at]pt.lu
  Website

  Compensation body

  Fonds de Garantie Automobile
  Automobile Guarantee Fund
  75 rue de Mamer
  L - 8081 Bertrange
  Tel.: + 352 458 836
  E-mail: fgalux[at]pt.lu
  Website

  Εγγραφή

  Société Nationale de Contrôle Technique
  National organisation for vehicle roadworthiness tests
  Postal address : BP 23 L - 5201 Sandweiler

  11, route de Luxembourg
  L - 5230

  Tel.: +352 35 72 141
  E-mail: info[at]snct.lu
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministère des Affaires étrangères
  5, rue Notre Dame
  Hôtel Saint Maximin
  L - 2240 - Luxembourg

  Tel.: +352  2478 2478
  Website

  Bureau des passeports, visas et légalisations
  43, boulevard Roosevelt
  L - 2450 - Luxembourg
  Tel.: +352  2478 8300
  E-mail: service.visas[at]mae.etat.lu
  Website français

  Direction de l'immigration - Service des étrangers
  12-16, avenue Monterey
  L - 2163 - Luxembourg
  B.P. 752 L-2017 Luxembourg

  Tel.: +352 2478 4040
  Website français

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle
  Ministry of National Education and Professional Development
  29, rue Aldringen
  L - 1118 Luxembourg
  Tel.: +352 2478 51 00
  Fax: +352 2478 51 13
  E-mail: info[at]men.public.lu
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
  Ministry of Culture, Higher Education and Research
  18-20, Montée de la Pétrusse
  L - 2912 Luxembourg
  Tel.: +352 478 5139
  Fax: +352 262 960 37
  E-mail: jean.tagliaferri[at]mcesr.etat.lu
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agence nationale pour le programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie (ANEFORE a.s.b.l.)
  National Agency for the European Education and Life-long Learning Programme
  16, boulevard Royal
  L - 2449 Luxembourg
  Tel.: +352 247 852 84
  Fax: +352 247 852 93
  E-mail: info[at]anefore.lu
  Website

  Εθελοντισμός

  Service National de la Jeunesse
  138 Boulevard de la Pétrusse
  LU - 2330 Luxembourg
  Tel:+352 247 86477
  Fax:  N.A - not available
  E-mail: jeunesse-europe[at]snj.etat.lu
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Ministère de la Sécurité sociale
  26, rue Sainte Zithe
  L - 2763 Luxembourg

  Tel.: +352 247 86311
  E-mail: mss[at]mss.etat.lu
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Ministère de la Sécurité sociale
  26, rue Sainte Zithe
  L - 2763 Luxembourg

  Tel.: +352 247 86311
  E-mail: mss[at]mss.etat.lu
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Ministry of Health
  for EU citizens intending to use Luxemburgish healthcare
  Contact Person: Mike Schwebag
  international@sjukra.is

  Ministry of Social Security (Caisse nationale de santé)
  for Luxemburgish insured persons seeking healthcare in the EU
  Website
  cns@secu.lu

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministère de l’intérieur et à la Grande Région
  Ministry of Interior and for the Greater Region
  19, rue Beaumont
  L - 1219 Luxembourg
  Tel.: +352 478 46 00
  E-mail : info[at]miat.public.lu
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministère de la Justice
  Ministry of Justice
  13, rue Erasme
  L - 2934 Luxembourg

  Tel.: +352 247 84 53 7
  E-mail: info[at]mj.public.lu
  Website

  Υιοθεσία

  Ministère de la Famille et de l'Intégration
  Ministry for Family and Integration
  12-14, avenue Emile Reuter
  L-2420 Luxembourg
  Tel: +352 247 865 00
  E-mail: info[at]mfi.public.lu
  Website

  Family benefits

  Caisse Nationale des Prestations Familiales
  National fund for family allowances
  1A, boulevard Prince Henri
  L - 1724 Luxembourg
  Tel.: +352 47 71 531
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Centre Européen des Consommateurs -GIE Luxembourg
  European Consumer Centre Luxembourg

  Rue des Bruyères 55
  L - 1274 Howald

  Tel.: +352 26 84 641
  E-mail : info[at]cecluxembourg.lu
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions  Ministry of Consumer Protection
  Boulevard Royal 19-21
  L - 2449 Luxembourg

  Tel. : +352 2478 2478
  E-mail : info[at]eco.public.lu
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
  Route d'Arlon 110
  L - 2991 Luxembourg

  Tel. : +352 26 25 1 1
  E-mail: direction[at]cssf.lu
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
  Financial Sector Supervisory Committee

  Cellule Litiges et autorisations Route d'Arlon 110
  L - 2991 Luxembourg

  Tel. : +352 26 251 1
  E-mail: direction[at]cssf.lu
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP) du Grand-Duché de Luxembourg
  1A, boulevard Prince Henri
  L - 2096 Luxembourg
  Tel.: +352 22 41 411
  E-mail: cnap[at]secu.lu
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  ADEM - Administration de l'Emploi
  10, rue Bender
  L-1229 Luxembourg
  Tel.: +352 2478 5300
  E-mail: info[at]adem.public.lu
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Inspection du travail et des mines
  Mr. Miguel Martinho

  3, rue des Primeurs
  2361 Strassen

  Tel.: +352 / 24786 380
          +352 / 24786 109
          +352 / 24786 199
  Fax: +352 / 291 194 6380
          +352 / 291 194 6109
          +352 / 291 194 6199

  E-mail
  Website français