Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Λεττονία

 • Ταξίδια

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Muitas pārvalde
  Riga Tax Administration
  13 /5 Skanstes Street
  LV - 1013 Riga

  Tel.: +371 67 097 388
  E-mail: VID.konsultanti[at]vid.gov.lv
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (CSDD)
  Road Traffic Safety Directorate
  25 Miera Street.
  LV - 1001 Riga
  Tel.: +371 67 025 777
  E-mail: office[at]csdd.gov.lv
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
  Motor Insurers' Bureau of Latvia

  9 Lomonosova Street.
  LV - 1019 Riga
  Tel.: + 371 67 114 300
  Fax: +371 67 144 333
  E-mail:  ltab[at]ltab.lv
  Website

  Compensation body

  Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
  Motor Insurers' Bureau of Latvia
  9 Lomonosova Street.
  LV - 1019 Riga
  Tel.: + 371 67 114 300
  Fax: +371 67 144 333
  E-mail: ltab[at]ltab.lv
  Website

  Εγγραφή

  Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (CSDD)
  Road Traffic Safety Directorate
  25 Miera St reet .
  LV - 1001 Riga

  Tel.: +371 67025777
  E-mail: office[at]csdd.gov.lv
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Iekšlietu ministrija
  Ministry of Interior
  Čiekurkalna 1st .line 1, building.2
  LV - 1026, Rīga,
  Tel: +371 67219 263,
  E-mail: kanceleja[at]iem.gov.lv
  Website

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  Office of Citizenship and Migration Affairs
  Čiekurkalna 1st line 1, building 3
  LV - 1026 Rīga
  Tel.: +371 6758 86 75
  E-mail: pmlp[at]pmlp.gov.lv
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Izglītības un zinātnes ministrija
  Ministry of Education and Science
  Valnu street 2
  LV - 1050 Riga
  Tel.: +371 6722 6209
  Fax: +371 6722 3905
  E-mail: info[at]izm.gov.lv
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
  Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC)
  Bribas street 33, 4th floor 
  Postal adress: Valnu street 2
  LV - 1050 Riga
  Tel.: +371 6225 155
  Fax: +371 6221 006
  E-mail: aic[at]aic.lv
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Valsts izglītības attīstības aģentūra - VIAA (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Study visits)
  State Education Development Agency - VIAA (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Study visits)
  Valnu Street 1
  LV - 1050 Riga
  Tel.: +371 6781 43 22
  Fax: +371 6781 43 44
  E-mail: info[at]viaa.gov.lv
  Website

  Εθελοντισμός

  Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
  State Agency "Agency For International Programs For Youth"
  Teatra Street 3
  LV - 1050 Riga
  Tel: +371 6735 80 65
  Fax: +371 6735 80 60
  E-mail: info[at]jaunatne.lv
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
  National Social Security Agency (VSAA)
  70a Lāčplēša Street
  LV - 1011 Rīga
  Tel.: +371 701 18 38
  E-mail: vsaa[at]vsaa.lv
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Latvijas Republikas Veselības ministrijas
  Ministry of Health
  72 Brīvības Street
  LV - 1011 Rīga

  Tel.: +371 787 60 00
  E-mail: vm[at]vm.gov.lv
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  National Health Service
  E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Tieslietu Ministrija
  Ministry of Justice
  Brīvības Boulevard 36
  LV - 1536 Rīga
  Tel.: +371 670 36 720
  Fax: +371 672 10 823
  E-mail: tm.kanceleja[at]tm.gov.lv
  Website

  (Direct link to the information about marriage in Latvian http://www.tm.gov.lv/lv/noderigi/laulibu_regstracija.html latviešu )

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Tieslietu Ministrija
  Ministry of Justice
  Brīvības Boulevard 36
  LV - 1536 Rīga
  Tel.: +371 670 36 801
  Fax: +371 672 10 823
  E-mail: tm.kanceleja[at]tm.gov.lv
  Website

  Υιοθεσία

  Labklājības ministrija
  Ministery of Welfare

  Skolas Street 28
  LV-1331 Rīga

  Tel.: +371 670 216 1900
  Fax: +371 672 764 45
  E-mail: lm[at]lm.gov.lv
  Website

  (Direct link to the information about adoption
  in English http://www.lm.gov.lv/text/1089
  in Latvian http://www.lm.gov.lv/text/1550 )

  Tieslietu Ministrija
  Ministry of Justice
  Brīvības Boulevard 36
  LV - 1536 Rīga
  Tel.: +371 670 368 01
  Fax: +371 672 108 23
  E-mail: tm.kanceleja[at]tm.gov.lv
  Website

  Family benefits

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
  State Social Insurance agency
  Lāčplēša Street 70a
  LV-1011, Rīga
  Fax: +371 670 11814
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Eiropas Patērētāju Informēšanas Centrs
  European Consumer Centre Latvia

  c/o Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centrs (Consumer Rights Protection Centre)
  K.Valdemara Street 157, room - 228

  LV - 1013 Riga
  Tel.: +371 6738 8625
  E-mail:  info[at]ecclatvia.lv
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  Consumer Rights Protection Centre (PTAC)

  K. Valdemara Street 157
  LV - 1013 Riga

  Tel. : +371 6738 8624
  E-mail:  ptac[at]ptac.gov.lv
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs      
  Consumer Rights Protection Centre (PTAC)
  K. Valdemara Street 157
  LV - 1013 Riga
  Tel.: +371 6545 2554
  E-mail:  ptac[at]ptac.gov.lv
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
  State Social Insurance agency
  Lāčplēša S treet 70a
  LV-1011, Rīga
  Fax: +371 670 11814
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Nodarbinātības valsts aģentūra
  State Employment Agency
  38, Kr. Valdemara Street
  LV - 1010 Rīga
  Tel.: +371 67021 706
  E-mail: nva[at]nva.gov.lv
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Project manager, Department of International Relations, State Employment Agency
  Mr. Maris Ginters

  Head of Labour Law Unit, State Labour Inspectorate
  Mr. Vilnis Virza

  Kr.Valdemara Street 38
  1010, Riga

  Tel.: +371 7504861
          +371 7021765

  E-mail:

  Maris.Ginters@nva.gov.lv
  Vilnis.Virza@vdi.gov.lv
  Website

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia
  Konsulārais departaments
  Consular Department

  Elizabetes Street 57
  LV - 1395 Rīga
  Tel.: +371 67016364
  E-mail: mfa.cdep[at]mfa.gov.lv
  Website latviešu

  Latvijas Valsts robežsardze
  State Border Guard

  5 Rūdolfa Street
  LV-1012, Rīga

  Tel.: +371 67075616
  E-mail: robezsardze[at]rs.gov.lv
  Website

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  Office of Citizenship and Migration Affairs
  Čiekurkalna 1st line 1, building 3
  LV - 1026 Rīga

  Tel.: +371 6758 86 75
  E-mail: pmlp[at]pmlp.gov.lv
  Website latviešu