Διαδρομή πλοήγησης

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Λεττονία

 • Ταξίδια

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Muitas pārvalde
  Riga Tax Administration
  13 /5 Skanstes Street
  LV - 1013 Riga

  Tel.: +371 67 097 388
  E-mail: VID.konsultanti[at]vid.gov.lv
  Website

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia
  Konsulārais departaments
  Consular Department

  Elizabetes Street 57
  LV - 1395 Rīga
  Tel.: +371 67016364
  E-mail: mfa.cdep[at]mfa.gov.lv
  Website latviešu

  Latvijas Valsts robežsardze
  State Border Guard

  5 Rūdolfa Street
  LV-1012, Rīga

  Tel.: +371 67075616
  E-mail: robezsardze[at]rs.gov.lv
  Website

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  Office of Citizenship and Migration Affairs
  Čiekurkalna 1st line 1, building 3
  LV - 1026 Rīga

  Tel.: +371 6758 86 75
  E-mail: pmlp[at]pmlp.gov.lv
  Website latviešu

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
  State Social Insurance agency
  Lāčplēša S treet 70a
  LV-1011, Rīga
  Fax: +371 670 11814
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Nodarbinātības valsts aģentūra
  State Employment Agency
  38, Kr. Valdemara Street
  LV - 1010 Rīga
  Tel.: +371 67021 706
  E-mail: nva[at]nva.gov.lv
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Project manager, Department of International Relations, State Employment Agency
  Mr. Maris Ginters
  E-mail

  Head of Labour Law Unit, State Labour Inspectorate
  Mr. Sintija Volinko
  Kr.Valdemara Street 38
  1010, Riga
  Tel.: +371 7504861
          +371 7021765
  E-mail

  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (CSDD)
  Road Traffic Safety Directorate
  25 Miera Street.
  LV - 1001 Riga
  Tel.: +371 67 025 777
  E-mail: office[at]csdd.gov.lv
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
  Motor Insurers' Bureau of Latvia

  9 Lomonosova Street.
  LV - 1019 Riga
  Tel.: + 371 67 114 300
  Fax: +371 67 144 333
  E-mail:  ltab[at]ltab.lv
  Website

  Compensation body

  Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
  Motor Insurers' Bureau of Latvia
  9 Lomonosova Street.
  LV - 1019 Riga
  Tel.: + 371 67 114 300
  Fax: +371 67 144 333
  E-mail: ltab[at]ltab.lv
  Website

  Εγγραφή

  Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (CSDD)
  Road Traffic Safety Directorate
  25 Miera St reet .
  LV - 1001 Riga

  Tel.: +371 67025777
  E-mail: office[at]csdd.gov.lv
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Iekšlietu ministrija
  Ministry of Interior
  Čiekurkalna 1st .line 1, building.2
  LV - 1026, Rīga,
  Tel: +371 67219 263,
  E-mail: kanceleja[at]iem.gov.lv
  Website

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  Office of Citizenship and Migration Affairs
  Čiekurkalna 1st line 1, building 3
  LV - 1026 Rīga
  Tel.: +371 6758 86 75
  E-mail: pmlp[at]pmlp.gov.lv
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Izglītības un zinātnes ministrija
  Ministry of Education and Science
  Valnu street 2
  LV - 1050 Riga
  Tel.: +371 6722 6209
  Fax: +371 6722 3905
  E-mail: info[at]izm.gov.lv
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
  Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC)
  Bribas street 33, 4th floor 
  Postal adress: Valnu street 2
  LV - 1050 Riga
  Tel.: +371 6225 155
  Fax: +371 6221 006
  E-mail: aic[at]aic.lv
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Valsts izglītības attīstības aģentūra - VIAA (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Study visits)
  State Education Development Agency - VIAA (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Study visits)
  Valnu Street 1
  LV - 1050 Riga
  Tel.: +371 6781 43 22
  Fax: +371 6781 43 44
  E-mail: info[at]viaa.gov.lv
  Website

  Εθελοντισμός

  Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
  State Agency "Agency For International Programs For Youth"
  Teatra Street 3
  LV - 1050 Riga
  Tel: +371 6735 80 65
  Fax: +371 6735 80 60
  E-mail: info[at]jaunatne.lv
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
  National Social Security Agency (VSAA)
  70a Lāčplēša Street
  LV - 1011 Rīga
  Tel.: +371 701 18 38
  E-mail: vsaa[at]vsaa.lv
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Latvijas Republikas Veselības ministrijas
  Ministry of Health
  72 Brīvības Street
  LV - 1011 Rīga

  Tel.: +371 787 60 00
  E-mail: vm[at]vm.gov.lv
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  National Health Service
  E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Tieslietu Ministrija
  Ministry of Justice
  Brīvības Boulevard 36
  LV - 1536 Rīga
  Tel.: +371 670 36 720
  Fax: +371 672 10 823
  E-mail: tm.kanceleja[at]tm.gov.lv
  Website

  (Direct link to the information about marriage in Latvian http://www.tm.gov.lv/lv/noderigi/laulibu_regstracija.html latviešu )

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Tieslietu Ministrija
  Ministry of Justice
  Brīvības Boulevard 36
  LV - 1536 Rīga
  Tel.: +371 670 36 801
  Fax: +371 672 10 823
  E-mail: tm.kanceleja[at]tm.gov.lv
  Website

  Υιοθεσία

  Labklājības ministrija
  Ministery of Welfare

  Skolas Street 28
  LV-1331 Rīga

  Tel.: +371 670 216 1900
  Fax: +371 672 764 45
  E-mail: lm[at]lm.gov.lv
  Website

  (Direct link to the information about adoption
  in English http://www.lm.gov.lv/text/1089
  in Latvian http://www.lm.gov.lv/text/1550 )

  Tieslietu Ministrija
  Ministry of Justice
  Brīvības Boulevard 36
  LV - 1536 Rīga
  Tel.: +371 670 368 01
  Fax: +371 672 108 23
  E-mail: tm.kanceleja[at]tm.gov.lv
  Website

  Family benefits

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
  State Social Insurance agency
  Lāčplēša Street 70a
  LV-1011, Rīga
  Fax: +371 670 11814
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Eiropas Patērētāju Informēšanas Centrs
  European Consumer Centre Latvia

  c/o Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centrs (Consumer Rights Protection Centre)
  K.Valdemara Street 157, room - 228

  LV - 1013 Riga
  Tel.: +371 6738 8625
  E-mail:  info[at]ecclatvia.lv
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  Consumer Rights Protection Centre (PTAC)

  K. Valdemara Street 157
  LV - 1013 Riga

  Tel. : +371 6738 8624
  E-mail:  ptac[at]ptac.gov.lv
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs      
  Consumer Rights Protection Centre (PTAC)
  K. Valdemara Street 157
  LV - 1013 Riga
  Tel.: +371 6545 2554
  E-mail:  ptac[at]ptac.gov.lv
  Website