Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Γαλλία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministère des Affaires étrangères
  Ministry of Foreign Affairs

  37, Quai d’Orsay
  FR - 75351 Paris
  Tel.: + 33 1 43 17 53 53

  E-mail français
  Website français

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Ministre de l'Économie et des Finances
  Direction générale des douanes et droits indirects

  11, rue des Deux-Communes
  Fr - 93558 Montreuil Cedex

  Tel.: + 33 1 40 04 04 04
  E-mail français
  Website français

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Site officiel de l'administration française français
  Tel.: + 33 1 73 60 39 39
  E-mail français

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Site officiel de l'administration française français
  Tel.: + 33 1 73 60 39 39
  E-mail français

  Information centre

  Fédération française des sociétés d'assurances
  26, boulevard Haussmann
  Fr - 75311 Paris - Cedex 09
  Tel.: + 33 1 42 47 90 00
  E-mail: information[at]ffsa.fr
  Website français

  AGIRA - Organisme d'information
  AGIRA - Information body

  1, rue Jules Lefebvre
  FR - Paris Cedex 09
  Tel.: + 33 1 53 21 50 36
  E-mail: orginfo[at]agira.asso.fr
  Website français

  Compensation body

  Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
  Guarantee fund for compulsory damages insurance
  64, rue Defrance
  FR - 94682 Vincennes Cedex
  Tel.: + 33 1 43 98 77 00
  E-mail: contact[at]fga.fr
  Website français

  Εγγραφή

  Site officiel de l'administration française français
  Tel.: + 33 1 73 60 39 39
  E-mail français

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Ministère de l’Intérieur
  Direction générale des étrangers en France

  Place Beauvau
  FR - 75800 Paris Cedex 08
  Tel.: +33 1 77 72 61 00
  E-mail: N.A - not available
  Website français

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Ministère de l'éducation nationale
  Ministry of National Education
  110 rue de Grenelle
  FR - 75357 Paris SP 07
  Tel.: +33 1 55 55 10 10
  E-mail français
  Website français

  Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
  Ministry of Higher Education and Research
  1 rue Descartes
  FR - 75231 Paris cedex 05
  Tel.: +33 1 55 55 90 90
  E-mail: sup-info[at]education.gouv.fr
  Website français

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Centre international d'études pédagogiques  
  1 avenue Léon Journault
  FR - 92318 Sèvres Cedex
  Tel.: +33 1 45 07 60 00
  E-mail: enic-naric[at]ciep.fr
  Website français

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agence Europe Education Formation France
  Europe Agency Education Traineeship France
  25, Quai des Chartrons
  FR - 33080 Bordeaux
  Tel.: +33 5 56 00 94 00
  E-mail: contact[at]2e2f.fr
  Website français

  Εθελοντισμός

  Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA)
  Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire
  95 avenue de France
  FR - 75650 PARIS cedex 13
  Tel: +33  1 70 98 93 69
  E-mail: peja[at]injep.fr
  Website français

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Ministère des Affaires sociales et de la Santé
  Direction de la Sécurité sociale (DSS),
  14, av. Duquesne
  FR - 75350 Paris 07 SP
  Tel.: +33 1 40 56 60 00
  Website français

  Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) 11 rue de la tour des Dames
  FR - 75436 Paris cedex 09
  Tel.: +33 1 45 26 33 41
  Fax: +33 1 49 95 06 50
  E-mail français
  Website français

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Ministère des Affaires sociales et de la Santé
  Ministry of Health and Social affairs

  14, avenue Duquesne
  FR - 75350 PARIS 07 SP
  Tel. : +33 1 40 56 60 00
  Email: N.A - not available
  Website français

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Ministère des affaires sociales et de la santé
  14, avenue Duquesne
  75350 PARIS 07 SP

  E-mail: europe-info-patients@sante.gouv.fr
  Website français

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Υιοθεσία

  Ministère de la Justice
  Ministry of Justice

  13, place Vendôme
  FR - 75042 Paris Cedex 01
  Tel. : + 33 1 44 77 60 60
  Website français

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministère de la Justice
  Ministry of Justice
  13, place Vendôme
  FR - 75042 Paris Cedex 01
  Tel.: + 33 1 44 77 60 60
  Website français

  Οικογενειακές παροχές

  Caisses d'Allocations Familiales
  32, avenue de la Sibelle
  FR - 75685 Paris Cedex 14
  Website français

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Centre Européen Des Consommateurs France
  European Consumer Centre France

  c/o Centre Européen de la Consommation
  .
  Bahnhofsplatz 3
  D-77694 Kehl
  Tel: +49 7851 991 48 0; 0820 200 999 (only accessible from France)
  E-mail: info@cec-zev.eu
  Website français

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
  Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control

  Télédoc 071
  59, boulevard Vincent-Auriol
  FR - 75703 Paris Cedex 13
  Tel. : +33 1 44 97 23 11
  E-mail français
  Website français

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Comité de la Médiation Bancaire

  Website français

  Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  AMF Ombudsman

  Autorité des marchés financiers
  Place de la Bourse 17
  FR - 75082 Paris Cedex 02
  Tel. : +33 1 53 45 64 64
  E-mail
  Website

  Médiateur des Ministères économiques et financiers
  Ombudsman of the Departments of Economy and Finance

  BP 60153
  FR - 14010 CAEN cedex 1
  Fax: +33 (0) 2 31 45 72 20
  E-mail:mediateur[at]finances.gouv.fr
  Website français

  Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA)
  Insurance Mediator

  BP 290
  75425 Paris cedex 09
  Fax: +33 1 45 23 27 15
  E-mail : le.mediateur[at]mediation-assurance.org
  Website français

  Médiateur du Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA)
  Ombudsman of the Association of Mutual Insurers

  Rue de Saint-Pétersbourg 9
  FR - 75008 Paris
  Tel. : +33 1 53 04 16 00
  E-mail français
  Website français

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Le Défenseur des droits
  The Defender

  Rue Saint-Florentin 7
  FR – 75409 Paris cedex 08
  Tel.: +33 9 69 39 00 00
  E-mail français
  Website français

  Médiateur des ministères économique et financiers
  Ombudsman of the Departments of Economy and Finance

  Rue de Bercy 139
  Télédoc 215

  FR - 75572 Paris Cedex 12
  Tel.: +33 1 40 04 04 04
  E-mail: mediateur[at]finances.gouv.fr
  Website français

  Médiateur du net
  Internet Ombudsman

  Rue Déodat de Séverac 6
  FR - 75017 Paris
  Tel.: +33 1 44 01 38 00
  E-mail: contact[at]mediateurdunet.fr
  Website français

  Médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
  AMF Ombudsman

  Autorité des marchés financiers
  Place de la Bourse 17
  FR - 75082 Paris Cedex 02
  Tel.: +33 1 53 45 64 64
  E-mail: mediation[at]amf-france.org
  Website

  Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA)
  Insurance Mediator

  Boulevard Haussmann 26
  FR - 75009 Paris

  Tel. : +33 1 42 47 90 00
  E-mail : N.A - not available
  Website français

  Commission Paritaire de Médiation de la Vente Directe (CPMVD)
    Joint Commission of direct selling conciliation

  100 avenue du Président Kennedy
  FR - 75016 Paris
  Tel.: +33 1 45 15 30 00
  E-mail: info[at]fvd.fr
  Website français