Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Φινλανδία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet
  Ministry for Foreign Affairs

  P.O. Box 176
  FI- 00023 Government

  Tel.: +358 9 160 05
  E-mail: kirjaamo.um[at]formin.fi
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Tullihallitus / Tullstyrelsen
  National Board of Customs
  Erottajankatu 2
  P.O. Box 512
  FI - 00530 Helsinki
  Tel.: +358 09 6141
  E-mail: kirmo[at]tulli.fi
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Finnish Transport Safety Agency
  P.O. Box 320
  FI – 00101 Helsinki

  Tel.: +358 20 618 500
  Fax: +358 20 618 5095
  Email: kirjaamo[at]trafi.fi
  Internet

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Post address
  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
  The Finnish Transport Safety Agency Trafi

  P.O. Box 320
  FI-00101 Helsinki
  Finland
  Office Address
  Kumpulantie 9
  00520 Helsinki

  Tel.: +358 20 618 500
  E-mail: kirjaamo[at]trafi.fi

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Liikennevakuutuskeskus
  Finnish Motor Insurers' Centre
  Bulevardi 28
  FI - 00120 Helsinki
  Tel.: + 358 4 0450 4520
  E-mail: lvk.ic[at]vakes.fi
  Website

  Compensation body

  Liikennevakuutuskeskus
  Finnish Motor Insurers' Centre
  Bulevardi 28
  FI - 00120 Helsinki
  Tel.: + 358 4 0450 4520
  E-mail: lvk.ic[at]vakes.fi
  Website

  Εγγραφή

  Post address
  Ajoneuvohallintokeskus AKE
  Vehicle Administration AKE
  PO Box 120
  FI-00101 Helsinki

  Hakaniemenrata 6
  FI-00530 Helsinki
  Tel.: + 358 20 696 300 - + 358 9 6185 3600
  E-mail: rekisterointi[at]ake.fi
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Ministry of the Interior
  Post adress
  PO Box 26
  FI-00023 Government

  Office adress
  PO Box 26
  ,
  Kirkkokatu 12
  FI-00023 Helsinki
  Tel:+358 71 878 0171
  E-mail: N.A - not available
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Opetusministeriö/Undervisningsministeriet
  Ministry of Education
  P.O. Box 29
  FI - 00023 government
  Tel.: +358 9 160 04
  Fax: +358 9 135 9335
  E-mail: opmkirjaamo[at]minedu.fi
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen [ENIC-NARIC Finland]
  Finnish National Board of Education [ENIC-NARIC Finland]
  PO Box 380
  FI - 00531 Helsinki
  Tel.: +358 40 348 7555
  E-mail: recognition[at]oph.fi
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus
  Centre for International Mobility (CIMO)
  Hakaniemenranta 6 (POB 343)
  FI - 00531 Helsinki
  Tel.: +358 207 868 500
  Fax: +358 207 868 601
  Website

  Εθελοντισμός

  Centre for International Mobility (CIMO)
  Youth in Action Programme

  P.O. Box 343 (Säästöpankinranta 2A)
  FI – 00531 Helsinki
  Tel: +358 207 868 500
  Fax: +358 207 868 601
  E-mail: nuoriso[at]cimo.fi
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Kela - Tunne perusturvasi viittomakielellä
  Kela – The Social Insurance Institution of Finland

  Kela, PO Box 82
  FI - 00601 HELSINKI

  Tel.: + 358 20 634 0210
  Email: N.A - not available
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Ministry of Social Affairs and Health
  PO Box 33

  FI - 00023 Government
  Tel.: +358 9 160 01
  E-mail: kirjaamo.stm[at]stm.fi
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Sisäasiainministeriö
  Ministry of Interior
  Kirkkokatu 12
  PO Box 26

  FI - 00023 Government
  Helsinki

  Tel.: +358 71 878 0171
  E-mail: kirjaamo[at]intermin.fi
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Oikeusministeriö
  Ministry of Justice
  Eteläesplanadi 10
  PO BOX 25
  FI - 00023 Government
  Helsinki
  Tel.: +358 9 160 03
  E-mail: oikeusministerio[at]om.fi
  Website

  Υιοθεσία

  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Ministry of Social Affairs and Health
  Meritullinkatu 8
  PO Box 33
  FI - 00023 Government
  00170 Helsinki
  Tel.: +358 9 160 01
  E-mail: kirjaamo.stm[at]stm.fi
  Website

  Οικογενειακές παροχές

  Social Insurance Institution of Finland Kela
  PO Box 78
  FI - 00381 Helsinki
    Tel.: + 358 020 692 206 (in Finnish)
    Tel.: + 358 020 692 226 (in Swedish)
    Tel.: + 358 020 692 226 (in English)
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Euroopan Kuluttajakeskus
  European Consumer Centre Finland

  P.O. BOX 5
  FI - 00531 Helsinki

  Tel.:+358 10 194 676
  E-mail: ekk[at]kuluttajavirasto.fi
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies
  Consumer Agency / Consumer Ombudsman

  Haapaniemenkatu 4 A
  PL 5
  FI - 00531 Helsinki

  Tel. : +358 10 19 4700
  E-mail: palveludirektiivi[at]kuluttajavirasto.fi
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Arvopaperilautakunta
  Finnish Securities Complaint Board

  Porkkalankatu 1
  FI - 00180 Helsinki

  Tel.: +358 9 6850 120
  E-mail: info[at]fine.fi
  Website

  Kuluttajariitalautakunta
  Consumer Disputes Board

  Hämeentie 3
  PL 306
  FI - 00531 Helsinki

  Tel.: +358 10 366 5200
  E-mail: krill[at]oikeus.fi
  Website

  Vakuutuslautakunta
  Finnish Insurance Complaints Board

  Porkkalankatu 1
  FI - 00180 Helsinki

  Tel.: +358 9 6850 120
  E-mail: info[at]fine.fi
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Kuluttajariitalautakunta
  The Consumer Disputes Board

  Hämeentie 3
  PL 306
  FI - 00531 Helsinki

  Tel.: +358 10 366 5200
  E-mail: kuluttajavl[at]om.fi
  Website

  Vakuutuslautakunta
  Finnish Insurance Complaints Board

  Porkkalankatu 1
  FI - 00180 Helsinki

  Tel.: +358 09 6850 120
  E-mail: info[at]fine.fi
  Website