Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Δανία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Udenrigsministeriet
  Danish Ministry of Foreign Affairs

  Asiatisk Plads 2
  DK - 1448 København K
  Tel.: +45 33 92 00 00
  E-mail: um[at]um.dk 
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Skatteministeriet
  Danish ministry of taxation

  Nicolai Eigtveds Gade 28
  DK - 1402 København K
  Tel.: + 45 33 92 33 92
  E-mail: skm[at]skm.dk
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Danish Transport Authority
  Civil Aviation Administration

  P.O. Box 744
  Ellebjergvej 50
  DK – 2450 Copenhagen
  Tel: +45-3618.60.00
  Fax: +45-3618.60.01
  Email: dcaa[at]slv.dk
  Internet

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K

  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website
  Website

  Compensation body

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K
  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website

  Εγγραφή

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Danish Immigration Service
  Ryesgade 53
  DK - 2100 Copenhagen Ø
  Tel.: +45 35 36 66 00
  E-mail: us[at]us.dk  
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Undervisningsministeriet
  Danish Ministry of Education

  Frederiksholms Kanal 21
  DK - 1220 Copenhagen K
  Tel.: +45 33 92 50 00
  Fax: +45 33 92 55 47
  E-mail: uvm[at]uvm.dk
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  CIRIUS - Academic Recognition and Information Centre
  Fiolstræde 44
  DK - 1171 Copenhagen K

  Tel.: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail:  anerkendelse[at]ciriusmail.dk
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  CIRIUS - Statslig Styrelse for Internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer
  CIRIUS - Agency for information about education and training in Denmark
  Fiolstraede 44
  DK - 1171 Copenhagen K
  Tel.: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail: cirius[at]ciriusmail.dk
  Website

  Εθελοντισμός

  Danish Agency for International Education
  Fiolstræde 44
  DK – 1171 Copenhagen K

  Tel: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail: ungdom[at]iu.dk
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Udbetaling Danmark
  International Pension & Social Sikring
  Sortemosevej 2
  DK-3450 Allerød
  Tel.: +45 70 12 80 51
  E-mail: ipos@atp.dk
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Ministry of Economic Affairs and the Interior
  Slotsholmsgade 10-12
  1216 København K
  Tel.: 72 28 24 00
  Email citizen inquiries
  Email other inquiries

  Website dansk

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  National Agency for Patient Rights and Complaints (Patientombuddet)
  Website
  pob@patientombuddet.dk

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  Justitsministeriet – Familiestyrelsen
  Ministry of Justice – Department of Family Affairs
  Kristineberg 6
  DK 2100 København

  Tel.: + 45 33 92 33 02
  E-mail: familiestyrelsen[at]famstyr.dk
  Website

  Οικογενειακές παροχές

  You need to contact the local municipality of residence
  Regarding Health insurance: Contact your municipality
  Regarding Maternity: Contact your municipality
  Regarding Sickness benefit: Contact your municipality

  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  European Consumer Centre
  Forbruger Europa

  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tel.: +45 41 71 50 00
  E-mail: info[at]forbrugereuropa.dk
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Forbrugerombudsmanden
  Consumer Ombudsman
  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby
    
  Tel.: +45 41 71 51 51  
  E-mail: forbrugerombudsmanden[at]kfst.dk
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
  Complaint Board of Danish Securities and Brokering Companies

  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby  
  Tel.: +45 41 71 50 00  
  E-mail: kfst@[at]kfst.dk
  Website

  Ankenævnet for Forsikring
  Insurance Complaints Board

  Anker Heegaards Gade 2, 1.
  DK - 1572 København V
   
  Tel.: +45 33 15 89 00
  E-mail: N.A - not available
   Website

  Ankenævnet for Investeringsforeninger
  Danish Complaint Board of Investment Funds

  Amaliegade 31
  DK - 1256 København K
   
  Tel.: +45 3332 2981
  E-mail: info[at]ifr.dk
  Website

  Pengeinstitutankenævnet
  Danish Complaint Board of Banking Services

  Østerbrogade 62, 4. P.O. Box 2690
  DK - 2100 København Oe

  Tel.: +45 35 43 63 33
  E-mail
  Website

  Realkreditankenævnet
  Danish Mortgage Credit Complaint Board

  Krabbesholmvej 5
  DK - 2700 Brønshøj

  Tel.: +45 33 12 82 00
  E-mail: info[at]ran.dk
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Forbrugerstyrelsen
  Consumer Agency of Denmark

  Amagerfælledvej 56
  DK - 2300 København S
  Tel.: +45 32 66 9000
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website

  Ankenævnet for Forsikring
  Insurance Complaint Board

  Anker Heegaards Gade 2
  DK - 1572 København V
  Tel.: +45 33 15 89 00
  E-mail: N.A - not available
  Website

  Ankenævnet for Investeringsforeninger
  Complaint Board of Investment Funds

  Østerbrogade 62, 4. sal
  DK - 2100 København Ø
  Tel.: + 45 35 43 25 06
  E-mail: info[at]ifr.dk
  Website

  Pengeinstitutankenævnet
  Complaint Board of Banking Services

  Østerbrogade 62, 4. sal
  DK - 2100 København Ø

  Tel.: +45 35 43 63 33
  E-mail
  Website

  Realkreditankenævnet
  Mortgage Credit Complaint Board

  Nybrogade 12, Parterre
  DK - 1203 København K

  Tel.: +45 33 12 82 00
  E-mail: info[at]ran.dk
  Website

  Teleankenævnet
  Telecommunications Complaint Board

  Nørre Voldgade 48, st.
  DK - 1358 København K

  Tel.: +45 33 18 69 00
  E-mail: teleanke[at]teleanke.dk
  Website

  Byggeriets Ankenævn
  Complaint Board of Building Services

  Postboks 102
  DK - 1004 København K
   
  Tel.: +45 72160200
  E-mail: info[at]byggerietsankenaevn.dk
  Website

  Håndværkets Ankenævn
  Complaint Board of Building Trades

  Islands Brygge 26
  DK - 2300 København S
   
  Tel.: +45 70202537
  E-mail: info[at]hvanke.dk
  Website