Διαδρομή πλοήγησης

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Δανία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Udenrigsministeriet
  Danish Ministry of Foreign Affairs

  Asiatisk Plads 2
  DK - 1448 København K
  Tel.: +45 33 92 00 00
  E-mail: um[at]um.dk 
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Danish Transport Authority
  Civil Aviation Administration

  P.O. Box 744
  Ellebjergvej 50
  DK - 2450 Copenhagen
  Tel: +45-3618.60.00
  Fax: +45-3618.60.01
  Email: dcaa[at]slv.dk
  Internet

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Skatteministeriet
  Danish ministry of taxation

  Nicolai Eigtveds Gade 28
  DK - 1402 København K

  Tel.: + 45 33 92 33 92
  E-mail: skm[at]skm.dk
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Udbetaling Danmark - International Social Sikring
  Kongens Vænge 8
  DK - 3400 Hillerød

  Tel.: +45 70 12 80 51
  Website

  Arbejdsmarkedets Tillægspension
  Supplementary pension scheme for employed persons
  Kongens Vænge 8
  DK - 3400 Hillerød
  Tel.: +45 70 11 12 13
  E-mail dansk
  Website dansk

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  The official Danish job database
  Website dansk

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  Danish Agency for Labour Market and Recruitment

  Njalsgade 72 A
  2300 København S.

  Tel.: +45 33 96 36 00
  E-mail: star@star.dk
  Website dansk

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Arbejdstilsynet
  Ms Dorte Harning
  Landskronagade 33
  2100 Copenhagen

  Tel.: +45 / 721 212 89
  E-mail
  Website

  Udbetaling Danmark - International Social Sikring
  Kongens Vænge 8
  DK-3400 Hillerød

  Tel.: +45 / 70 12 80 51
  E-mail
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk
  Website

  Εγγραφή

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K

  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website
  Website

  Compensation body

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K
  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Disabled People's Organisations Denmark (DPOD) on behalf of the Danish National Police
  Blekinge Boulevard 2
  DK - 2630 Taastrup

  E-mail: service@handicap.dk
  Tel.: +45 36 75 17 93

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Danish Immigration Service
  Citizen Service
  Ryesgade 53
  DK - 2100 Copenhagen Ø

  Tel.: +45 35 36 66 00
  E-mail: us[at]us.dk  
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθελοντισμός

  Danish agency for Higher Education
  Bredgade 43
  DK-1260 Copenhagen K

  Tel: +45 7231 7800
  E-mail: uds[at]uds.dk
  Facebook
  Website

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Undervisningsministeriet
  Danish Ministry of Education

  Frederiksholms Kanal 21
  DK - 1220 Copenhagen K
  Tel.: +45 33 92 50 00
  Fax: +45 33 92 55 47
  E-mail: uvm[at]uvm.dk
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Danish agency for Higher Education
  Bredgade 43
  DK-1260 Copenhagen K
  Tel: + 45 7231 7800
  E-mail: uds[at]uds.dk
  Facebook
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Danish agency for Higher Education
  Bredgade 43
  DK-1260 Copenhagen K

  Tel: +45 7231 7800
  E-mail: uds[at]uds.dk
  Facebook
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Udbetaling Danmark
  International Pension & Social Sikring
  Sortemosevej 2
  DK-3450 Allerød
  Tel.: +45 70 12 80 51
  E-mail: ipos@atp.dk
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  National Agency for Patient Rights and Complaints (Patientombuddet)
  Website
  pobpatientombuddet.dk

  Υγειονομική αρχή

  Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
  Ministry of Health

  Holbergsgade 6
  1057 København K

  Tel.: +45 72 26 90 00
  Email citizen inquiries
  Email other inquiries

  Website


  National Agency for Patient Rights and Complaints (Patientombuddet)
  E-mail: pobpatientombuddet.dk
  Website

 • Οικογένεια

  Family benefits

  You need to contact the local municipality of residence
  Regarding Health insurance: Contact your municipality
  Regarding Maternity: Contact your municipality
  Regarding Sickness benefit: Contact your municipality

  Website

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  The State Administration
  Storetorv 10
  DK-6200  Aabenraa

  Tel.:+45 72 56 70 00
  Website

 • Καταναλωτές

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Forbrugerstyrelsen
  Consumer Agency of Denmark

  Amagerfælledvej 56
  DK - 2300 København S
  Tel.: +45 32 66 9000
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
  Complaint Board of Danish Securities and Brokering Companies

  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby  
  Tel.: +45 41 71 50 00  
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  European Consumer Centre
  Forbruger Europa

  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tel.: +45 41 71 50 00
  E-mail: info[at]forbrugereuropa.dk
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Forbrugerombudsmanden
  Consumer Ombudsman

  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby
    
  Tel.: +45 41 71 51 51  
  E-mail: forbrugerombudsmanden[at]kfst.dk
  Website