Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Δανία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Udenrigsministeriet
  Danish Ministry of Foreign Affairs

  Asiatisk Plads 2
  DK - 1448 København K
  Tel.: +45 33 92 00 00
  E-mail: um[at]um.dk 
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Skatteministeriet
  Danish ministry of taxation

  Nicolai Eigtveds Gade 28
  DK - 1402 København K
  Tel.: + 45 33 92 33 92
  E-mail: skm[at]skm.dk
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Danish Transport Authority
  Civil Aviation Administration

  P.O. Box 744
  Ellebjergvej 50
  DK - 2450 Copenhagen
  Tel: +45-3618.60.00
  Fax: +45-3618.60.01
  Email: dcaa[at]slv.dk
  Internet

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K

  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website
  Website

  Compensation body

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K
  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website

  Εγγραφή

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Danish Immigration Service
  Ryesgade 53
  DK - 2100 Copenhagen Ø
  Tel.: +45 35 36 66 00
  E-mail: us[at]us.dk  
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Undervisningsministeriet
  Danish Ministry of Education

  Frederiksholms Kanal 21
  DK - 1220 Copenhagen K
  Tel.: +45 33 92 50 00
  Fax: +45 33 92 55 47
  E-mail: uvm[at]uvm.dk
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  CIRIUS - Academic Recognition and Information Centre
  Fiolstræde 44
  DK - 1171 Copenhagen K

  Tel.: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail:  anerkendelse[at]ciriusmail.dk
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  CIRIUS - Statslig Styrelse for Internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer
  CIRIUS - Agency for information about education and training in Denmark
  Fiolstraede 44
  DK - 1171 Copenhagen K
  Tel.: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail: cirius[at]ciriusmail.dk
  Website

  Εθελοντισμός

  Danish Agency for International Education
  Fiolstræde 44
  DK - 1171 Copenhagen K

  Tel: +45 33 95 70 00
  Fax: +45 33 95 70 01
  E-mail: ungdom[at]iu.dk
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Udbetaling Danmark
  International Pension & Social Sikring
  Sortemosevej 2
  DK-3450 Allerød
  Tel.: +45 70 12 80 51
  E-mail: ipos@atp.dk
  Website

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Ministry of Economic Affairs and the Interior
  Slotsholmsgade 10-12
  1216 København K
  Tel.: 72 28 24 00
  Email citizen inquiries
  Email other inquiries

  Websitedansk

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  National Agency for Patient Rights and Complaints (Patientombuddet)
  Website
  pob@patientombuddet.dk

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  Justitsministeriet - Familiestyrelsen
  Ministry of Justice - Department of Family Affairs
  Kristineberg 6
  DK 2100 København

  Tel.: + 45 33 92 33 02
  E-mail: familiestyrelsen[at]famstyr.dk
  Website

  Family benefits

  You need to contact the local municipality of residence
  Regarding Health insurance: Contact your municipality
  Regarding Maternity: Contact your municipality
  Regarding Sickness benefit: Contact your municipality

  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  European Consumer Centre
  Forbruger Europa

  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tel.: +45 41 71 50 00
  E-mail: info[at]forbrugereuropa.dk
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Forbrugerombudsmanden
  Consumer Ombudsman
  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby
    
  Tel.: +45 41 71 51 51  
  E-mail: forbrugerombudsmanden[at]kfst.dk
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Forbrugerstyrelsen
  Consumer Agency of Denmark

  Amagerfælledvej 56
  DK - 2300 København S
  Tel.: +45 32 66 9000
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Udbetaling Danmark - International Social Sikring
  Sortemosevej 2
  3450 Allerød
  Tel.: +45 70 12 80 51
  Website

  Arbejdsmarkedets Tillægspension
  Supplementary pension scheme for employed persons
  Kongens Vænge 8
  DK - 3400 Hillerød
  Tel.: +45 70 11 12 13
  E-mail dansk
  Website dansk

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  The official Danish job database
  Website dansk

  AMS - Arbejdsmarkedsstyrelsen
  Labour Market Authority
  Arbejdsmarkedsstyrelsen
  Holmens Kanal 20
  DK-1060 København K

  Postal address :
  Postboks 2150
  DK-1016 København K

  Tel.: +45 35 28 81 00
  E-mail: ams[at]ams.dk
  Website dansk

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Udbetaling Danmark - International Social Sikring

  Sortemosevej 2
  3450 Allerød

  Tel.: +45 / 70 12 80 51

  E-mail
  Website

 • Καταναλωτές

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
  Complaint Board of Danish Securities and Brokering Companies

  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby  
  Tel.: +45 41 71 50 00  
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website