Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Κροατία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
  Ministry of Foreign and European Affairs

  Trg N.Š. Zrinskog 7-8
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4569 964
  Fax: +385 1 4551 795
  E-mail: ministarstvo@mvep.hr 
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Ministarstvo financija
  Ministry of Finances

  Katančićeva 5
  10000 Zagreb
  Tel.: + 385 1 4591 333
  Fax: + 385 1 4922 583
  E-mail: informiranje@mfin.hr
  Website

  Porezna uprava
  Tax Administration

  Boškovićeva 5
  10000 Zagreb
  Tel.: + 385 1 480 9000
  Website

  Carinska uprava
  Customs Administration

  A. Von Humboldta 4a
  10000 Zagreb
  Tel.: 0800 1222
  Tel.: + 385 1 6211 300
  Fax: + 385 1 6211 017
  E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr javnost@carina.hr
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs

  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb
  Tel.:+385 1 6122 111
  pitanja@mup.hr
  Website hrvatski (hr)

  Εγγραφή

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs

  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb
  Tel.:+385 1 6122 111
  pitanja@mup.hr
  Website hrvatski (hr)

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs
  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 6122 111
  E-mail: pitanja@mup.hr  
  Website hrvatski (hr)

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Ministry of Science, Education and Sports

  Donje Svetice 38
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4569 000
  E-mail: uzoj@mzos.hr
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Nacionalni ENIC/NARIC ured
  Agency for Science and Higher Education - National ENIC/NARIC Office
  Tel.: +385 1 6274 888
  Fax: +385 1 6274 889
  E-mail:  enic@azvo.hr
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agencija za mobilnost i programe EU
  Agency for Mobility and EU Programs
  Frankopanska 26
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 (0) 1 5005 635
  Fax: +385 (0) 1 5005 699
  E-mail: info@mobilnost.hr
  Website

  Εθελοντισμός

  Agencija za mobilnost i programe
  Agency for Mobility and EU Programs
  Frankopanska 26
  10000 Zagreb

  Tel: +385 (0) 1 5005 635
  Fax: +385 (0) 1 5005 699
  E-mail: info@mobilnost.hr
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Ministry of Social Policy and Youth
  Savska cesta 66
  10000 Zagreb
  Tel.: + 385 1 555 7111
  Fax: + 385 1 555 7222
  E-mail: ministarstvo@mspm.hr
  Website hrvatski (hr)

  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministry of Work and Pension System
  Ulica grada Vukovara 78
  10000 Zagreb
  Tel.: + 385 1 6106 835
  E-mail: info@mrms.hr
  Website hrvatski (hr)

  Έκτακτη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

  Υγειονομική αρχή

  Ministarstvo zdravlja
  Ministry of Health
  Ksaver 200a
  10 000 Zagreb
  Tel.: +385 1 46 07 555
  Fax: +385 1 46 77 076
  pitajtenas@miz.hr
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Croatian Health Insurance Fund
  E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministarstvo uprave
  Ministry of Public Administration
  Maksimirska 63
  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 235 75 55
  Fax: +385 1 235 76 07
  E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministarstvo pravosuđa
  Ministry of Justice
  Ulica grada Vukovara 49
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 371 40 00
  Fax: + 385 1 371 45 07
  E-mail: pitanja@pravosudje.hr
  Divorce
  Maintenance
  Parental responsibilities

  Υιοθεσία

  Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Ministry of Social Policy and Youth
  Savska cesta 66
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 555 7111
  Fax: + 385 1 555 7222
  E-mail: ministarstvo@mspm.hr
  Website hrvatski (hr)

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Europski potrošački centar Hrvatska
  European Consumer Centre Croatia

  Ulica grada Vukovara 78
  10 000 Zagreb
  Tel.: +385 1 6109 744
  Fax: +385 1 6109 150
  E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
  Website hrvatski (hr)

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
  Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

  Pavla Hatza 12
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4897 557
  Fax: +385 1 4897 583
  E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  Croatian Pension Agency
  A. Mihanovića 3
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4595 500
  Fax: +385 1 4595 063
  pitanja@mirovinsko.hr
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Croatian employment service
  Radnička cesta 1
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 612 6000
  Tel.: +385 1 644 4000
  E-mail: hzz@hzz.hr
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους