Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Κροατία

  • Ταξίδια

    Υπουργείο Εξωτερικών

    Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
    Ministry of Foreign and European Affairs

    Trg N.Š. Zrinskog 7-8
    10000 Zagreb

    Tel.: +385 1 4569 964
    Fax: +385 1 4551 795
    E-mail: ministarstvo@mvep.hr 
    Website

    Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

    Ministarstvo financija
    Ministry of Finances

    Katančićeva 5
    10000 Zagreb

    Tel.: + 385 1 4591 333
    Fax: + 385 1 4922 583
    E-mail: informiranje@mfin.hr
    Website

    Porezna uprava
    Tax Administration

    Boškovićeva 5
    10000 Zagreb

    Tel.: + 385 1 480 9000
    E-mail: ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr
    Website

    Carinska uprava
    Customs Administration

    A. Von Humboldta 4a
    10000 Zagreb

    Tel.: 0800 1222
    Tel.: + 385 1 6211 300
    Fax: + 385 1 6211 011
    E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr
    javnost@carina.hr
    Website

    Εθνικές αρμόδιες αρχές

    Croatian Civil Aviation Agency
    Ulica grada Vukovara 284
    HR-10000 Zagreb

    Tel.: +385 1 2369 300
    Fax: +385 1 2369 301
    Email
    Website

     

  • Εργασία και συντάξεις

    Συνταξιοδοτικές αρχές

    HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
    Croatian Pension Agency
    A. Mihanovića 3
    10000 Zagreb

    Info tel: +385 1 4595 011 +385 1 4595 022 (8am-4pm)
    Tel.: +385 1 4595 500
    Fax: +385 1 4595 063 
    E-mail: pitanja@mirovinsko.hr
    Website

    Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

    HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
    Croatian employment service
    Radnička cesta 1
    10000 Zagreb

    Info tel: + 385 1 6444 000 (8am-5pm)
    Tel.: +385 1 612 6000

    Fax:+385 1 612 6038
    E-mail: hzz@hzz.hr
    Website

    Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

    Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
    Ministry of Labour and Pension System

    Uprava za rad i zaštitu na radu
    Directorate for Labour and Safety at Work
    Ulica grada Vukovara 78
    10 000 Zagreb
    Tel.:
    +385 1 6106 641
    Fax: +385 1 6109 171
    E-mail:info@mrms.hr ; croliaisonoffice@mrms.hr
    Website

  • Οχήματα

    Εγγραφή

    MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
    Ministry of Internal Affairs

    Ulica grada Vukovara 33
    10000 Zagreb

    Tel.:+385 1 6122 111
    Fax: + 385 1 6122 452
     E-mail: pitanja@mup.hr
    Website hrvatski (hr)

    Άδεια οδήγησης

    MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
    Ministry of Internal Affairs

    Ulica grada Vukovara 33
    10000 Zagreb

    Tel.:+385 1 6122 111
    Fax: +385 1 6122 452
    E-mail: pitanja@mup.hr
    Website hrvatski (hr)

    Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

    Ministry of Health
    Ms Marijana Pavlić
    Tel.:  +385 1 4607 575
    E-mail: marijana.pavlic@miz.hr

  • Διατυπώσεις διαμονής

    Διατυπώσεις διαμονής

    MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
    Ministry of Internal Affairs

    Ulica grada Vukovara 33
    10000 Zagreb

    Tel.: +385 1 6122 111
    Fax: + 385 1 6122 452
    E-mail: pitanja@mup.hr  
    Website

  • Εκπαίδευση και Νεολαία

    Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

    Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
    Ministry of Science, Education and Sports

    Donje Svetice 38
    10000 Zagreb
    Tel.: +385 1 4569 000
    Fax: + 385 1 4594 301
    E-mail: uzoj@mzos.hr
    Website

    Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

    Agencija za mobilnost i programe EU
    Agency for Mobility and EU Programs
    Frankopanska 26
    10000 Zagreb
    Tel.: +385 1 5005 635
    Fax: +385 1 5005 699
    E-mail: info@mobilnost.hr
    Website

    Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

    Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Nacionalni ENIC/NARIC ured
    Agency for Science and Higher Education - National ENIC/NARIC Office

    Donje Svetice 38/V
    10 000 Zagreb

    Tel.: +385 1 6274 888
    + 385 1 6274 800
    + 385 1 6274 844
    Fax: +385 1 6274 889
    E-mail:  enic@azvo.hr
    Website

    Εθελοντισμός

    Hrvatska mreža volonterskih centara
    Croatian Network of Volunteer Centers

    Regional centers in Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
    Tel: 0800 400 005 (11:00 - 15:00)
    Website

  • Υγεία

    Κοινωνική ασφάλιση

    Ministarstvo socijalne politike i mladih
    Ministry of Social Policy and Youth
    Savska cesta 66
    10000 Zagreb

    Tel.: + 385 1 555 7111
    Fax: + 385 1 555 7222
    E-mail: ministarstvo@mspm.hr
    Website hrvatski (hr)

    Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
    Ministry of Work and Pension System
    Ulica grada Vukovara 78
    10000 Zagreb

    Tel.: + 385 1 6106 835
    E-mail: info@mrms.hr
    Website hrvatski (hr)

    Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    Croatian Health Insurance Fund
    Margaretska 3
    10000 Zagreb

    Tel: + 385 1 6449 090
    Fax: +385 1 4812 606
    E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr
    Website

    Υγειονομική αρχή

    Ministarstvo zdravlja
    Ministry of Health
    Ksaver 200a
    10000 Zagreb

    Tel.: +385 1 46 07 555
    Fax: +385 1 46 77 076
    E-mail: pitajtenas@miz.hr
    Website

  • Οικογένεια

    Υιοθεσία

    Ministarstvo socijalne politike i mladih
    Ministry of Social Policy and Youth

    Savska cesta 66
    10000 Zagreb

    Tel.: + 385 1 555 7111
    Fax: + 385 1 555 7222
    E-mail: ministarstvo@mspm.hr
    Website hrvatski (hr)

    Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

    Ministarstvo uprave
    Ministry of Public Administration

    Maksimirska 63
    10000 Zagreb

    Tel.: +385 1 235 75 55
    Fax: +385 1 235 76 07
    E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
    Website

    Διαζύγιο και διάσταση
    Συντήρηση
    Γονική μέριμνα
    Απαγωγή παιδιών

    Ministarstvo pravosuđa
    Ministry of Justice

    Ulica grada Vukovara 49
    10000 Zagreb

    Tel.: + 385 1 371 40 00
    Fax: + 385 1 371 45 07
    E-mail: pitanja@pravosudje.hr

  • Καταναλωτές

    Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

    Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
    Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

    Pavla Hatza 12
    10000 Zagreb

    Tel.: +385 1 4897 565
    Fax: +385 1 4897 556
    E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr
    Website

    Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

    Europski potrošački centar Hrvatska
    European Consumer Centre Croatia

    Ulica grada Vukovara 78
    10 000 Zagreb

    Tel.: 072 414 414
    Fax: +385 1 6109 150
    E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
    ecc-croatia@mingo.hr
    Website hrvatski (hr)