Sökväg

Uppdaterat : 12/12/2014

health

Din sjukförsäkring

I EU är det inte ditt medborgarskap som avgör vilket land som ansvarar för din social- och sjukförsäkring utan vad du sysslar med och var du bor. Se till att du vet vilket lands socialförsäkringssystem du omfattas av. Du kan inte välja land själv!

Om du är osäker på dina rättigheter och vill kontrollera innan du söker vård, så har varje EU-land minst en nationell kontaktpunkt som kan informera dig om du har rätt till ersättning och vilka högsta belopp som gäller.

Särskilda villkor gäller för sjukförsäkringen i följande fall:

Du arbetar i ett land men bor i ett annat

Om du arbetar i ett EU-land men bor i ett annat har du rätt att få vård på båda sidor om gränsen.

Du ska först anmäla dig i landet där du arbetar och be att få ett S1-intyg (tidigare E 106) från försäkringskassan där. Intyget ger dig och dina anhöriga rätt att skriva in er hos försäkringskassan i landet där ni bor.

Dina anhöriga har samma rättigheter som du, om du bor och arbetar i följande länder:

 

Belgien

Luxemburg

Slovenien

Bulgarien

Malta

Tjeckien

Cypern

Polen

Tyskland

Frankrike

Portugal

Österrike

Grekland

Rumänien

 

Lettland

Slovakien

 

Dina anhöriga får inte ha två sjukförsäkringskort om du bor eller arbetar i Danmark, Estland, Finland, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Sverige eller Ungern. De kan bara få vård i det land där du arbetar om ett av följande villkor är uppfyllt:

 • Vården är nödvändig av medicinska skäl under deras vistelse i landet med hänsyn till typ av behandling och vistelsens förväntade längd.
 • Det finns en överenskommelse mellan de berörda länderna/myndigheterna.
 • De har fått förhandstillstånd i form av ett S2-intyg (tidigare E 112) från försäkringskassan i landet där du bor.

Vård av sjukt barn - Om du som gränsarbetare stannar hemma för att ta hand om ditt sjuka barn bör du ta reda på om du har rätt till några förmåner. Det är möjlighet att du inte har sådana rättigheter om barnet är försäkrat tillsammans med din partner i landet där ni bor.

Du är utsänd utomlands för att arbeta en kortare tid (högst 2 år)

Om du blivit utsänd för att arbeta en kortare tid (högst två år) kan du välja att fortsätta att vara försäkrad i ditt hemland (landet där du jobbade före utstationeringen, som då ansvarar för dina sociala förmåner).

Be din försäkringskassa om ett S1-intyg (tidigare E 106). Det ger dig och din familj rätt till sjukvård under vistelsen. Lämna S1-intyget till värdlandets försäkringskassa när du kommer fram.

Du är utsänd statsanställd

Om du är statsanställd och har skickats utomlands har du rätt till vård i landet där du bor. Du ska ansöka om ett S1-intyg (tidigare E 106 - intyg om din och dina anhörigas rätt till sjukvård om du inte bor i landet där du är försäkrad) från försäkringskassan i landet där du är anställd. Intyget ger du till försäkringskassan i det land där du arbetar.

Du studerar, forskar eller praktiserar utomlands

Om du beger dig till ett annat EU-land för att studera, forska eller praktisera måste du ha en heltäckande sjukförsäkring i ditt värdland.

 • Om du är anställd i värdlandet måste du anmäla dig till det lokala sjukförsäkringssystemet.

  Forskarstuderande jämställs ibland med inhemska arbetstagare och måste då anmäla sig till det lokala sjukförsäkringssystemet eller skaffa sig en privat försäkring.

 • Om du inte är anställd kan det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vara ett alternativ.
 • Om ditt hemuniversitet skickar ut dig till ett universitet eller forskningsinstitut i ett annat EU-land för en begränsad period fortsätter du att omfattas av din vanliga sjukförsäkring under den tid du är utsänd. Beställ EU-kortet eller ett S1-intyg innan du åker.

  Hör med försäkringskassan eller den nationella kontaktpunkten i ditt hemland om hemlandet står för kostnaden för din vård utomlands under hela din vistelse!

Så länge som försäkringskassan täcker din vistelse utomlands är pappersarbetet enklare om du har ett giltigt EU-kort.

En del länder ersätter dock bara vårdkostnader utomlands under en begränsad tid. Så är ofta fallet för vuxenstuderande (äldre än 28 eller 30 år) och för anställda som fortbildar sig utomlands. Om det här gäller för dig måste du anmäla dig till det allmänna sjukförsäkringssystemet i ditt värdland eller skaffa dig en privat sjukförsäkring.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilka regler som gäller

Wim som är belgisk medborgare flyttade till Nederländerna för att läsa på universitetet. Han hade med sig ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort. Wim tänkte jobba deltid parallellt med studierna. Men i Nederländerna måste alla som har jobb betala den nationella grundsjukförsäkringen, även om man redan har ett giltigt EU-kort. Det kostar cirka 1 100 euro per år. Att jobba deltid visade sig därför löna sig sämre än vad Wim hade räknat med.

Du är pensionär

Sjukförsäkring i ditt bosättningsland

Om du får pension från landet där du bor, omfattas du och din familj av det landets sjukförsäkringssystem - oavsett om du också får pension från andra länder.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vad som gäller i det nya landet

Nicolas har bott och arbetat i Frankrike större delen av sitt yrkesverksamma liv - utom några år i ungdomen då han jobbade som servitör i Italien.

När Nicolas går i pension flyttar han till Italien. Hans pension kommer därför att bestå av två delar: en italiensk pension för åren han arbetade i Italien och en fransk pension för arbetsåren i Frankrike.

Eftersom Nicolas bor i Italien OCH får allmän pension därifrån, omfattas han av det italienska sjukförsäkringssystemet. Han kan därför inte längre vara med i det franska systemet.

Om du inte får pension eller någon annan inkomst från landet du bor i finns två möjligheter:

 • Om du får pension från ett annat EU-land omfattas du av det landets sjukförsäkring.
 • Om du får pension från flera andra EU-länder omfattas du av sjukförsäkringen i det land där du har varit försäkrad längst.

Du måste under alla omständigheter begära ett intyg på att du har rätt till sjukvård - S1-intyget (tidigare E 121) - från försäkringskassan i det land där du är försäkrad.

Intyget styrker din rätt till sjukvård i landet där du bor och du ska lämna in det till försäkringskassan där.

Du och din familj har i princip bara fullständig rätt till sjukvård i landet där ni bor. Men vissa länder (se listan nedan) erbjuder pensionärer som bor utomlands - men ändå tillhör sitt hemlands socialförsäkringssystem - full rätt till sjukvård även i hemlandet.

Sjukförsäkring i landet där du arbetade

Om landet som betalar din pension finns i listan nedan har du och dina anhöriga rätt till komplett sjukförsäkring i både landet som betalar din pension och landet där ni bor (om det är två skilda länder):

 

Belgien

Luxemburg

Sverige

Bulgrien

Nederländerna

Tjeckien

Cypern

Polen

Tyskland

Frankrike

Slovenien

Ungern

Grekland

Spanien

Österrike

Om du har betalat sociala avgifter i ett land som inte finns med i listan har du bara rätt till komplett sjukförsäkring i landet där du bor.

Du är före detta gränsarbetare

Om du i ditt senaste jobb arbetade i ett land och bodde i ett annat gäller följande:

Fortsatt behandling

Om du påbörjade en medicinsk behandling i landet där du arbetade får du fortsätta den även efter pensioneringen. Det gäller också dina anhöriga om behandlingen inleddes i något av följande länder:

 

Belgien

Luxemburg

Slovenien

Bulgarien

Malta

Tjeckien

Cypern

Polen

Tyskland

Frankrike

Portugal

Österrike

Grekland

Rumänien

 

Lettland

Slovakien

 

Från den 1 maj 2014 gäller samma sak för behandlingar som inletts i:

 

Estland

Litauen

Spanien

Italien

Nederländerna

Ungern

För att kunna fortsätta en behandling som började i landet där du arbetade måste du lämna in ett S3-intyg till sjukvårdsmyndigheterna i det landet.

Sjukvård i det tidigare arbetslandet och det nuvarande bosättningslandet

Om du var gränsarbetare i minst två av de fem åren före pensionen har du rätt till hälso- och sjukvård både i ditt bosättningsland och i landet där du arbetade.

Det gäller också för dina anhöriga om både ditt nuvarande bosättningsland och landet du arbetade i finns med i följande lista:

 

Belgien

Portugal

Österrike

Frankrike

Spanien

 

Luxemburg

Tyskland

 

Om du vill ha rätt till vård i både bosättningslandet och landet där du arbetade måste du lämna in ett S3-intyg till sjukvårdsmyndigheterna i länderna.

Sjukvårdssystemen skiljer sig åt

EU-länderna bestämmer själva vem som ska ha rätt till förmåner och vårdtjänster. Om du till exempel ansöker om läkarvård i ditt nuvarande bostadsland kan du förmodligen inte få samma vård till samma pris som i ditt ursprungsland.

För att undvika problem och missförstånd kan du läsa mer om socialförsäkringssystemet i ditt värdland eller vända dig till den nationella kontaktpunkten.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vad som gäller i det nya landet

Susanne tillbringade sitt yrkesverksamma liv i Tyskland och flyttade till Spanien efter pensionen. När hon blev sjuk anlitade hon ett privat hemvårdsföretag, eftersom det inte finns någon offentlig hemvårdsförsäkring i Spanien.

Hennes tyska hemvårdsförsäkring betalade en del av kostnaden, men Susanne fick betala mycket mer än vad hon skulle ha fått göra i Tyskland. Det berodde på skillnaderna mellan det tyska och det spanska förmånssystemet.

Skillnader i bedömningen av arbetsförmåga

Om du ansöker om invaliditetspension eller invaliditetsförmåner kan varje land som du har arbetat i vilja undersöka dig. Ett land kan göra bedömningen att du är oförmögen att arbeta, medan ett annat kan komma fram till motsatsen.

Läs mer om invaliditetspensioner i Europa

EU-lagstiftning
 • Förordning nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen English
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd