Navigačný riadok

Aktualizované : 12/12/2014

health

Vaše zdravotné poistenie

Krajina, ktorá zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie vrátane vášho zdravotného poistenia, sa v EÚ určuje podľa vašej ekonomickej aktivity a vášho miesta pobytu, nie podľa vašej štátnej príslušnosti. Uistite sa, že viete, ktorý systém sociálneho zabezpečenia sa na vás vzťahuje. Krajinu, v ktorej ste poistený, si nemôžete vybrať sám.

Ak máte pochybnosti o vašich právach súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a chcete si ich pred ošetrením overiť, každá krajina EÚ má aspoň jedno národné kontaktné miesto, ktoré vám poskytne informácie, či máte nárok na náhradu výdavkov a v akom rozsahu.

Na zdravotné poistenie sa vzťahujú osobitné podmienky, ak ste:

Cezhraničný pracovník

Ak pracujete v jednej krajine EÚ, ale žijete v inej, máte právo na lekárske ošetrenie na oboch stranách hranice.

Najskôr by ste sa mali zaregistrovať v krajine, v ktorej pracujete, a od zdravotnej poisťovne by ste si mali vyžiadať formulár S1 (bývalý formulár E 106). Tento formulár oprávňuje vás a osoby, ktoré sú od vás závislé, na registráciu do systému zdravotného poistenia v krajine, v ktorej žijete.

Závislé osoby majú rovnaké práva ako vy, ak žijete a pracujete v týchto krajinách:

 

Rakúsko

Nemecko

Portugalsko

Belgicko

Grécko

Rumunsko

Bulharsko

Lotyšsko

Slovensko

Cyprus

Luxembursko

Slovinsko

Česká republika

Malta

 

Francúzsko

Poľsko

 

Ak žijete alebo pracujete v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Holandsku, Írsku, Litve, Maďarsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švédsku alebo v Taliansku, závislé osoby nemôžu mať dva preukazy zdravotného poistenia. Na lekárske ošetrenie v krajine, v ktorej pracujete, majú nárok len vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 • ošetrenie je nevyhnutné z lekárskych dôvodov počas ich pobytu v danej krajine, pričom sa zohľadňuje povaha ošetrenia a očakávaná dĺžka pobytu,
 • medzi príslušnými krajinami/úradmi existuje vzájomná dohoda,
 • prostredníctvom formulára S2 (bývalý formulár E 112) bolo pridelené predchádzajúce povolenie, ktoré vydala zdravotná poisťovňa v krajine, v ktorej žijete.

Starostlivosť o choré deti - ak ste cezhraničný pracovník a vezmete si dovolenku z dôvodu starostlivosti o choré dieťa, musíte sa o nároku na dávky informovať vo svojej zdravotnej poisťovni. Tento nárok nemusíte mať, ak je dieťa poistené spolu s vašim partnerom/partnerkou v krajine, v ktorej žijete.

Pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (<2 roky)

Ako pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (<2 roky) môžete ostať poistený vo svojej domovskej krajine (t. j. v krajine, z ktorej vás vyslali do zahraničia a ktorá je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie).

Požiadajte svoju domácu zdravotnú poisťovňu o vystavenie formulára S1 (bývalý formulár E 106). Vďaka tomuto formuláru budete mať vy a vaša rodina nárok na zdravotnú starostlivosť počas vyslania. Po svojom príchode do hostiteľskej krajiny odovzdajte formulár S1 miestnemu orgánu zdravotnej starostlivosti.

Štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia

Ako štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia máte právo na lekárske ošetrenie v krajine, v ktorej žijete. Na tento účel budete musieť požiadať svoju zdravotnú poisťovňu v krajine, ktorá vás zamestnáva o formulár S1 (bývalý formulár E 106 - potvrdenie nároku na zdravotnú starostlivosť pre vás a osoby, ktoré sú od vás závislé, ak žijete mimo krajiny, v ktorej ste poistený). Tento formulár musíte predložiť zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej pracujete.

Študent, výskumný pracovník alebo stážista v zahraničí

Ak vycestujete do inej krajiny EÚ na účely štúdia, výskumnej práce, stáže alebo odbornej prípravy, musíte mať v hostiteľskej krajine komplexné zdravotné poistenie.

 • Ak ste v hostiteľskej krajine zamestnaný, budete sa musieť prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia.

  Niektorí postgraduálni študenti môžu byť považovaní za miestnych pracovníkov a môže sa od nich vyžadovať, aby sa prihlásili do miestneho systému zdravotného poistenia alebo aby si platili komerčné poistenie.

 • Ak nie ste zamestnaný a spĺňate príslušné požiadavky, môžte použiť európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
 • Ak vás na univerzitu alebo do výskumného ústavu v inom členskom štáte vyslala vaša univerzita alebo výskumný ústav a v danom členskom štáte budete počas obmedzeného obdobia, bude sa na vás počas vyslania naďalej vzťahovať vaše domáce zdravotné poistenie. Pred svojím odchodom by ste mali požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia alebo formulár S1.

  Overte si vo vašej zdravotnej poisťovni alebo na národnom kontaktnom mieste vo vašej domovskej krajine, či budú hradiť náklady na vašu zdravotnú starostlivosť v zahraničí počas celej dĺžky vášho pobytu.

V prípade, že budú náklady na zdravotnú starostlivosť počas vášho pobytu v zahraničí kryté z vášho zdravotného poistenia, administratívne postupy môžu byť jednoduchšie, ak máte platný preukaz EPZP.

Niektoré zdravotné poisťovne však budú kryť náklady na vašu zdravotnú starostlivosť v inej krajine iba počas obmedzeného obdobia - často ide o prípady študentov, ktorí majú viac ako 28 alebo 30 rokov a pracovníkov, ktorí absolvujú odbornú prípravu v zahraničí. Ak je to váš prípad, budete sa musieť prihlásiť do verejného systému zdravotného poistenia hostiteľskej krajiny alebo si platiť komerčné poistenie.

Príklad

Naštudujte si miestne pravidlá sociálneho zabezpečenia

Wim je Belgičan, ktorý začal študovať na univerzite v Holandsku. Zobral si so sebou platný európsky preukaz zdravotného poistenia, ale zároveň chcel počas štúdia pracovať na čiastočný úväzok. V Holandsku však platí zákon, podľa ktorého je každý pracujúci povinný prihlásiť sa do systému základného verejného zdravotného poistenia, ktoré stojí približne 1 100 EUR ročne - a to aj vtedy, ak je vlastníkom platného európskeho preukazu zdravotného poistenia. Pre Wima sa tak stala práca v Holandsku kvôli základnému zdravotnému poisteniu drahšia, ako očakával.

Dôchodca

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete

Ak vám dôchodok vypláca krajina, v ktorej žijete, vzťahuje sa na vás a na vašu rodinu zdravotné poistenie tejto krajiny a to bez ohľadu na to, či dostávate dôchodok aj z iných krajín.

Príklad

Informujte sa o systéme zdravotnej starostlivosti vašej novej krajiny

Nicolas väčšinu svojho života žil a pracoval vo Francúzsku s výnimkou niekoľkých rokov, keď sa ako mladý živil prácou čašníka v Taliansku.

Nicolas sa po odchode do dôchodku plánuje presťahovať do Talianska. Jeho dôchodok sa bude skladať z 2 častí: z talianskeho dôchodku, ktorý sa zakladá na období odpracovanom v Taliansku, a z francúzskeho dôchodku za roky, ktoré odpracoval vo Francúzsku.

Pretože Nicolas býva v Taliansku A poberá starobný dôchodok od talianskych orgánov, patrí do talianskeho systému zdravotného poistenia. Francúzsky systém sa naňho už nevzťahuje.

Ak nedostávate dôchodok alebo nemáte akýkoľvek iný príjem v krajine, v ktorej žijete, prichádzajú do úvahy dve možné situácie:

 • ak poberáte dôchodok z iného štátu EÚ, vzťahuje sa na vás systém zdravotného poistenia tohto štátu;
 • ak poberáte dôchodok z viacerých krajín EÚ, vzťahuje sa na vás systém zdravotnej starostlivosti toho štátu, v ktorom ste boli poistený najdlhšie.

V každom prípade by ste mali požiadať o potvrdenie nároku na zdravotnú starostlivosť - formulár S1 (predtým známy ako formulár E 121) - úrad zdravotného poistenia v krajine, v ktorej ste poistený.

Tento dokument ustanovuje vaše právo na kompletnú zdravotnú starostlivosť v krajine vášho bydliska. Musíte ju predložiť tamojšiemu úradu zdravotného poistenia.

V zásade máte vy a vaša rodina plný nárok na zdravotnú starostlivosť len v krajine, v ktorej žijete. Niektoré krajiny (pozrite zoznam nižšie) ponúkajú dôchodcom, ktorí žijú v zahraničí, ale patria do ich systému sociálneho zabezpečenia, kompletnú zdravotnú starostlivosť aj na svojom území.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej ste pracovali

Ak je krajina, ktorá vám vypláca dôchodok, uvedená na zozname, máte vy a vaši rodinní príslušníci nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť v tejto krajine a v krajine, v ktorej momentálne žijete (ak ide o dva rôzne štáty):

 

Rakúsko

Francúzsko

Holandsko

Belgicko

Nemecko

Poľsko

Bulharsko

Grécko

Slovinsko

Cyprus

Maďarsko

Španielsko

Česká republika

Luxembursko

Švédsko

V prípade, že ste platili zdravotné poistenie v krajine, ktorá nie je uvedená v zozname, máte nárok na úplné pokrytie zdravotnej starostlivosti iba v krajine, v ktorej žijete.

Bývalí cezhraniční pracovníci

Ak ste do vášho posledného zamestnania dochádzali do iného členského štátu (t. j. žili ste v jednom štáte, ale pracovali v inom), platí pre vás:

Pokračovanie liečby

Po odchode do dôchodku môžete pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v krajine, v ktorej ste pracovali. To isté sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú od vás závislé, ak sa ich liečba začala v jednej z týchto krajín:

 

Rakúsko

Nemecko

Portugalsko

Belgicko

Grécko

Rumunsko

Bulharsko

Lotyšsko

Slovensko

Cyprus

Luxembursko

Slovinsko

Česká republika

Malta

 

Francúzsko

Poľsko

 

Od 1. mája 2014 bude táto možnosť k dispozícii aj v prípade liečby, ktorá sa začala v týchto štátoch:

 

Estónsko

Taliansko

Holandsko

Maďarsko

Litva

Španielsko

Aby ste mohli pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v krajine, v ktorej ste pracovali, musíte miestnym orgánom zdravotnej starostlivosti predložiť formulár S3.

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej ste pracovali a v krajine, v ktorej žijete

Ak ste pracovali aspoň 2 roky ako cezhraničný pracovník počas piatich rokov pred odchodom do dôchodku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej žijete, ale aj v krajine, v ktorej ste pracovali.

Toto pravidlo sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú od vás závislé, ak krajina, v ktorej v súčasnosti žijete a krajina, v ktorej ste pracovali, obe patria do tejto skupiny štátov:

 

Rakúsko

Nemecko

Španielsko

Belgicko

Luxembursko

 

Francúzsko

Portugalsko

 

Ak chcete získať prístup k lekárskej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete, a aj v krajine, v ktorej ste pracovali, musíte predložiť formulár S3 úradom zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej ste pracovali.

Rozdiely v poskytovaných službách

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby. Napríklad v prípade, ak požiadate o domácu lekársku starostlivosť v krajine, v ktorej v súčasnosti žijete, pravdepodobne nebudete mať nárok na rovnaké služby a rovnaké ceny ako vo svojej domovskej krajine.

Aby ste predišli vážnym problémom a nedorozumeniam, informujte sa o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hostiteľskej krajine alebo sa obráťte na národné kontaktné miesto.

Príklad

Informujte sa o systéme sociálneho zabezpečenia vo svojej novej krajine

Susanne pracovala celý život v Nemecku a po odchode do dôchodku sa presťahovala do Španielska. Keď ochorela, podpísala so súkromnou spoločnosťou zmluvu o poskytovaní domácej starostlivosti, pretože v Španielsku sa na tieto služby nevzťahuje povinné zdravotné poistenie.

Jej nemecká poisťovňa jej preplatila časť výdavkov, ale jej výdavky boli v Španielsku oveľa vyššie ako by boli v Nemecku. Išlo o dôsledok rozdielov medzi nemeckým a španielskym systémom dávok.

Rozdiely pri posudzovaní stupňa práceneschopnosti

Ak žiadate o invalidný dôchodok alebo o dávku v práceneschopnosti, každá krajina, v ktorej ste pracovali, môže požiadať o samostatné preskúmanie vášho zdravotného stavu. Jedna krajina vás môže považovať za vážne postihnutého, zatiaľ čo v druhom štáte by vážnosť vášho zdravotného stavu posúdili úplne inak.

Viac informácií o invalidnom dôchodku v Európe

Právne predpisy EÚ
 • Nariadenie č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia English
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo