Kruimelpad

Bijgewerkt : 12/12/2014

health

Uw ziektekostendekking

In de EU hangt het niet van uw nationaliteit, maar van uw economische situatie en uw woonplaats af welk land bevoegd is voor uw sociale zekerheid, waaronder uw ziekteverzekering. Zorg ervoor dat u weet onder welk sociaal zekerheidsstelsel u valt. U kunt niet zelf bepalen welk land voor uw sociale zekerheid zorgt.

Wilt u zekerheid over uw rechten op gezondheidszorg voordat u met een behandeling begint? In elk land is er minstens één Nationaal contactpunt dat u kan vertellen of u recht hebt op terugbetaling en of er maxima zijn.

Er gelden speciale voorwaarden in bepaalde gevallen:

Grenswerkers

Als u werk hebt in een EU-land en in een ander woont, hebt u recht op medische behandeling in beide landen.

U moet zich eerst inschrijven bij een zorgverzekeraar in het land waar u werkt en dan een S1-formulier (het vroegere E106-formulier) aanvragen bij de zorgverzekeraar in het land waar u werkt. Met dit formulier kunnen u en uw gezinsleden zich inschrijven bij de ziektekostenverzekering in het land waar u woont.

Uw gezinsleden hebben dezelfde rechten als u indien u woont en werkt in:

 

Oostenrijk

Duitsland

Portugal

België

Griekenland

Roemenië

Bulgarije

Letland

Slowakije

Cyprus

Luxemburg

Slovenië

Tsjechië

Malta

 

Frankrijk

Polen

 

Woont of werkt u in Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk of Zweden, dan mogen uw gezinsleden maar één zorgpas hebben. Ze hebben alleen recht op behandeling in het land waar u werkt, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de behandeling blijkt medisch noodzakelijk tijdens hun verblijf in dat land, rekening houdend met de aard van de behandeling en de verwachte duur van hun verblijf in het land
 • de betrokken landen hebben een overeenkomst gesloten
 • de ziektekostenverzekering in het land waar u woont heeft van tevoren toestemming gegeven met een S2-formulier (voorheen E 112).

Verzorging van zieke kinderen: Bent u grenswerker en neemt u verlof om voor een ziek kind te zorgen, vraag dan aan uw zorgverzekeraar of u voor een uitkering in aanmerking komt. Als uw kind is verzekerd bij uw partner in het land waar u woont, hebt u er misschien geen recht op.

Detachering naar het buitenland voor een korte periode (minder dan 2 jaar)

Als u voor minder dan 2 jaar naar een ander land gedeacheerd wordt, kunt u ervoor kiezen om verzekerd te blijven in uw eigen land (het land vanwaar u gedetacheerd wordt en waar u sociaal verzekerd bent).

Vraag uw zorgverzekeraar of mutuatiteit in uw eigen land om een S1-formulier (het voormalige E106-formulier). Daarmee hebben u en uw gezin recht op gezondheidszorg in het gastland. Geef het S1-formulier bij aankomst in het gastland aan de zorgverzekeraar.

Naar het buitenland gedetacheerde ambtenaren

Als u als ambtenaar naar het buitenland wordt gedetacheerd, hebt u recht op medische behandeling in het land waar u woont. Daarvoor moet u een S1-formulier (vroeger E 106, het certificaat dat u recht hebt op gezondheidszorg voor u en uw gezinsleden als u niet in het land woont waar u verzekerd bent) aanvragen bij uw zorgverstrekker in het land waarvoor u werkt en het indienen in het land waar u gedetacheerd bent.

Studie, onderzoek en stages

Als u naar een ander EU-land gaat om er te studeren, aan onderzoek te doen, stage te lopen of beroepsopleiding te volgen, moet u volledig verzekerd zijn in uw gastland.

 • Als u werk hebt in uw eigen land, moet u zich daar bij een zorgverzekering aansluiten.

  Sommige doctoraatsstudenten (promovendi, PhD-studenten) kunnen in het gastland als werknemers worden beschouwd en moeten daar dan aansluiten bij een openbare of particuliere zorgverzekeraar.

 • Indien u geen werk hebt, is de Europese zorgpas een uitkomst, als u daar recht op hebt.
 • Als uw eigen universiteit of onderzoeksinstelling u tijdelijk detacheert bij een instelling in een ander EU-land, blijft u onder uw eigen zorgverzekering vallen voor de duur van de detachering. U moet dan voor vertrek de Europese zorgpas of een S1-formulier aanvragen.

  Ga bij uw zorgverzekeraar of het Nationaaal contactpunt in uw land na of uw ziektekosten gedekt zijn voor de volledige duur van uw verblijf!

Zolang de zorgverzekeraar in uw eigen land uw ziektekosten dekt, is de administratie eenvoudiger als u een geldige Europese zorgpas hebt.

Sommige zorgverzekeraars dekken uw ziektekosten in een ander land evenwel maar voor een beperkte periode. Dat is vaak zo voor oudere studenten (boven de 28 of 30) en voor werknemers in opleiding. In dat geval moet u zich aanmelden bij de zorgverzekeraar in uw gastland of een particuliere verzekering nemen.

Voorbeeld

Hoe zit het met de sociale zekerheid in uw gastland?

Wim, een Belg, is in Nederland gaan studeren aan de universiteit. Hij had een geldige Europese zorgpas meegenomen. Wim wilde deeltijdwerk gaan doen tijdens zijn studie. Maar ook als je een geldige Europese zorgpas hebt, ben je in Nederland verplicht je aan te sluiten bij de nationale basiszorgverzekering als je er werkt. De extra kosten van 1.100 euro per jaar maakten werken een stuk minder interessant dan Wim had gedacht.

Gepensioneerden

Ziektekostendekking in het land waar u woont

Als u een pensioen ontvangt van het land waar u woont, dekt de zorgverzekering van dat land de ziektekosten van uzelf en uw gezin, ongeacht of u ook nog een pensioen uit een ander land ontvangt.

Voorbeeld

Het zorgstelsel in uw nieuw land

Nicolas heeft bijna zijn hele leven in Frankrijk gewoond en gewerkt, op enkele jaren in zijn jeugd na, toen hij als ober in Italië werkte.

Als hij met pensioen gaat, verhuist hij naar Italië. Frankrijk betaalt het grootste deel van zijn pensioen, maar ook Italië betaalt een klein deel, voor de enkele jaren die hij daar werkte.

Omdat Nicolas in Italië woont EN een ouderdosmpensioen van de Italiaanse overheid ontvangt, valt hij onder het Italiaanse zorgstelsel en niet langer onder het Franse.

Als u geen pensioen of enig ander inkomen ontvangt van het land waar u woont, zijn er 2 mogelijkheden:

 • als u een pensioen ontvant uit één ander EU-land, valt u onder de zorgverzekering van dat land
 • als u een pensioen ontvangt uit meer dan één ander EU-land, valt u onder de zorgverzekering van het land waar u het langst verzekerd bent geweest

In beide gevallen moet u bij uw zorgverzekeraar een S1-formulier aanvragen (vroeger E 121).

Dat certficaat geeft u recht op ziektekostendekking in het land waar u verblijft. U moet het daar indienen bij de zorgverzekeraar.

In principe hebben u en uw gezin alleen recht op volledige toegang tot het zorgstelsel in het land waar u woont. Maar sommige landen (zie lijst hieronder) geven gepensioneerden die in het buitenland wonen, maar onder hun sociale zekerheidsstelsel vallen, ook volledige ziektekostendekking op hun eigen grondgebied.

Ziektekostendekking in het land waar u vroeger gewerkt hebt

Als het land dat uw pensioen betaalt een van de volgende is, hebben u en uw gezinsleden recht op volledige ziektekostendekking, zowel in dat land als in het land waar u woont:

 

Oostenrijk

Frankrijk

Nederland

België

Duitsland

Polen

Bulgarije

Griekenland

Slovenië

Cyprus

Hongarije

Spanje

Tsjechië

Luxemburg

Zweden

Als u bijdragen hebt betaald in een land dat niet in deze lijst staat, hebt u alleen volledige ziektekostendekking in het land waar u woont.

Voormalige grenswerkers

Als u in uw laatste baan grenswerker was, m.a.w. als u een baan had in een ander land dan waar u woonde, is het volgende op u van toepassing:

Voortzetting van een behandeling

Een behandeling in het land waar u werkte, kunt u ook na uw pensionering voortzetten. Dat geldt ook voor uw gezinsleden als het gaat om een behandeling in:

 

Oostenrijk

Duitsland

Portugal

België

Griekenland

Roemenië

Bulgarije

Letland

Slowakije

Cyprus

Luxemburg

Slovenië

Tsjechië

Malta

 

Frankrijk

Polen

 

Vanaf 1 mei 2014 is dit ook mogelijk voor behandelingen in:

 

Estland

Italië

Nederland

Hongarije

Litouwen

Spanje

Om een behandeling te kunnen voortzetten in het land waar u gewerkt hebt, moet u een S3-formulier indienen bij de zorgverzekeraar in dat land.

Ziektekostendekking in het land waar u gewerkt hebt en in het land waar u woont

Als u in de laatste vijf jaar voor uw pensionering ten minste 2 jaar als grenswerker hebt gewerkt, hebt u zowel in uw woonland als in uw voormalige werkland recht op gezondheidszorg.

Dat geldt ook voor uw gezinsleden als het land waar u nu woont en het land waar u gewerkt hebt in deze lijst staan:

 

Oostenrijk

Duitsland

Spanje

België

Luxemburg

 

Frankrijk

Portugal

 

Als u zowel in het land waar u woont als in het land waar u hebt gewerkt, medische zorg wil, moet u een S3-formulier indienen.

Er zijn grote verschillen tussen de zorgstelsels in Europa

Elk EU-land mag vrij bepalen welke diensten en behandelingen betaald worden. Als u naar een ander land verhuist, krijgt u daar wellicht niet precies dezelfde behandelingen voor dezelfde prijs.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, moet u zich goed informeren over de sociale zekerheid in uw gastland of contact opnemen met een Nationaal contactpunt.

Voorbeeld

De sociale zekerheid in uw nieuw land

Susanne heeft altijd in Duitsland gewerkt, maar verhuisde naar Spanje toen ze met pensioen ging. Toen ze ziek werd, sloot ze een contract voor thuiszorg af met een particulier bedrijf, omdat de overheid in Spanje daar niet voor zorgt.

Ze had een verzekering voor thuiszorg in Duitsland, en die betaalde een deel van de kosten, maar Susannes eigen bijdrage was veel hoger dan wat ze in Duitsland had moeten betalen. Dat was een gevolg van het verschil tussen de Duitse en de Spaanse sociale zekerheid.

Verschillen bij de bepaling van het invaliditeitsniveau

Als u een invaliditeitspensioen of -uitkering aanvraagt, kan ieder land waar u gewerkt hebt aandringen op een afzonderlijk onderzoek. Het is mogelijk dat het ene land u als zwaar invalide beschouwt, en het andere land als helemaal niet invalide.

Meer over invaliditeitsuitkeringen in Europa.

EU-wetgeving
 • Verordening 883/2004 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels English
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies