Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 12/12/2014

health

Il-kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek

Fl-UE, il-pajjiż responsabbli għas-sigurtà soċjali tiegħek, inkluż l-assigurazzjoni fuq is-saħħa, jiddependi fuq l-istatus ekonomiku u l-post ta’ residenza tiegħek — mhux in-nazzjonalità tiegħek. Kun ċert li tifhem taħt is-sigurtà soċjali ta' liema pajjiż għandek tkun kopert. Ma tistax tagħżel taħt liema pajjiż tkun kopert!

Jekk m’intix ċert dwar id-drittijiet relatati mal-kura tas-saħħa tiegħek u tixtieq tiċċekkja qabel ma tikseb kura, kull pajjiż tal-UE għandu mill-inqas punt ta’ kuntatt nazzjonali wieħed li jista’ jinformak jekk intix intitolat għal rimborż, kif ukoll dwar kwalunkwe limiti applikati.

Japplikaw kundizzjonijiet speċjali għal kopertura għall-kura tas-saħħa jekk int:

Qed taħdem f'pajjiż imma tgħix f'ieħor

Jekk taħdem f’pajjiż tal-UE iżda tgħix f’ieħor, int intitolat għal kura medika fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera.

Jeħtieġlek l-ewwel tirreġistra fil-pajjiż fejn taħdem u ġġib il-formola S1 (dik li qabel kienet il-formola E 106) mingħand l-awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Din il-formola tintitola lilek u lid-dipendenti tiegħek biex tirreġistra għall-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn tgħix.

Id-dipendenti tiegħek jistgħu jgawdu wkoll mill-istess drittijiet daqslikieku tgħix u taħdem:

 

L-Awstrija

Il-Ġermanja

Il-Portugall

Il-Belġju

Il-Greċja

Ir-Rumanija

Il-Bulgarija

Il-Latvja

Is-Slovakkja

Ċipru

Il-Lussemburgu

Is-Slovenja

Repubblika Ċeka

Matla

 

Franza

Il-Polonja

 

Jekk tgħix u taħdem id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Litwanja, Spanja, l-Isvezja, il-Pajjiżi l-Baxxi, jew ir-Renju Unit, id-dipendenti tiegħek ma jistgħux ikollhom 2 karti tal-assikurazzjoni. Jistgħu jirċievu l-kura fil-pajjiż fejn taħdem jekk tintlaħaq waħda minn dawn il-kundizzjonijiet:

 • il-kura ssir neċessarja fuq bażi medika matul iż-żjara tagħhom f'dak il-pajjiż, meta tqis in-natura tal-kura u t-tul mistenni taż-żjara
 • ikun hemm ftehim bejn il-pajjiżi/l-awtoritajiet ikkonċernati
 • tingħata awtorizzazzjoni minn qabel permezz tal-formola S2 (li qabel kienet E 112) maħruġa mill-awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn tgħix.

Kura għat-tfal morda — Bħala ħaddiem li tgħix f'pajjiż u taħdem f'ieħor, jekk tieħu liv biex tieħu ħsieb ta' wliedek meta jimirdu, iċċekkja mal-assiguratur tas-saħħa tiegħek jekk tikkwalifikax għall-benefiċċji. Jaf ma tkunx jekk uliedek ikunu assigurati flimkien mas-sieħeb tiegħek fil-pajjiż fejn tgħix.

Meta tintbagħat taħdem f’pajjiż barrani għal żmien qasir (<2 snin)

Bħala ħaddiem issekondat barra minn pajjiżek għal żmien qasir (<2 snin) tista’ tagħżel li tibqa’ assigurat f’pajjiżek (dak li bagħtek — li hu responsabbli għall-kopertura tas-sigurtà soċjali tiegħek).

Staqsi lill-awtorità tal-kura tas-saħħa f'pajjiżek biex tingħata formola S1 (dik li qabel kienet l-E 106). Din tagħti d-dritt lilek u lil familtek għall-kura tas-saħħa waqt li tkunu qed tgħixu hemm. Agħti l-formola S1 lill-awtorità tal-kura tas-saħħa tal-pajjiż ospitanti meta tasal.

Impjegat taċ-ċivil issekondat barra

Jekk int impjegat taċ-ċivil issekondat barra pajjiżek, għandek dritt għal kura medika fil-pajjiż fejn tgħix. Għal dan l-iskop, jeħtieġlek titlob formola S1 (dik li qabel kienet l-E 106 — ċertifikat ta’ intitolament għall-kura tas-saħħa għalik u d-dipendenti tiegħek meta tkun qed tgħix barra l-pajjiż fejn int assigurat) mingħand l-assiguratur tas-saħħa tiegħek fil-pajjiż li jimpjegak u tippreżentaha lill-provveditur fil-pajjiż fejn taħdem.

Student, riċerkatur jew apprendist f'pajjiż ieħor

Jekk tmur f’pajjiż ieħor tal-UE biex tistudja, tagħmel riċerka, fuq apprendistat jew taħriġ vokazzjonali, irid ikollok assigurazzjoni komprensiva tas-saħħa fil-pajjiż li qed jospitak.

 • Jekk int impjegat fil-pajjiż fejn qed tgħix, għandek bżonn tirreġistra għall-iskema tal-kura tas-saħħa lokali hemmhekk.

  Xi studenti tad-dottorat ikunu kkunsidrati bħala ħaddiema residenti u jistgħu jkunu meħtieġa li jissottoskrivu għal skema tal-kura tas-saħħa lokali jew jieħdu assigurazzjoni privata.

 • Jekk m'intix impjegat, tista' tuża l-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea jekk int eliġibbli.
 • Jekk l-università jew l-istituzzjoni ta' riċerka tiegħek se tintbagħtek f'università jew istituzzjoni ta' riċerka f'pajjiż ieħor tal-UE għal żmien temporanju, mela inti se tibqa' kopert/a bl-iskema tal-kura tas-saħħa f'pajjiżek waqt dak il-perjodu. Għandek tapplika għall-Karta EHIC, jew għal formola S1, qabel titlaq.

  Iċċekkja mal-assiguratur tas-saħħa jew ma’ punt ta’ kuntatt nazzjonali f’pajjiżek jekk humiex se jkopru l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa tiegħek barra minn pajjiżek għat-tul kollu taż-żjara tiegħek!

Sakemm l-assigurazzjoni tas-saħħa ta’ pajjiżek tkoprik waqt li qed tgħix barra minn pajjiżek, il-proċeduri amministrattivi jistgħu jkunu aktar sempliċi jekk ikollok Karta Ewropea għall-Assigurazzjoni tas-Saħħa valida.

Madankollu, xi assiguraturi tas-saħħa nazzjonali jkopru biss l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa f'pajjiż ieħor għal żmien limitat; ħafna drabi dan ikun il-każ għal studenti maturi (li għandhom aktar minn 28 jew 30 sena) u għal ħaddiema fuq taħriġ f'pajjiż ieħor. Jekk dan ikun il-każ, ikollok bżonn tirreġistra għall-kura tas-saħħa tal-istat fil-pajjiż li qed jospitak jew tħallas assigurazzjoni tas-saħħa privata.

Storja bħala eżempju

Iċċekkja r-regoli dwar is-sigurtà soċjali lokali

Wim huwa ċittadin Belġjan li mar jagħmel kors universitarju fl-Olanda. Ħa miegħu Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea valida. Wim kien qed jaħseb biex jaħdem part-time waqt l-istudji tiegħu. Madanakollu, fl-Olanda, huwa obbligatorju tħallas l-assigurazzjoni tas-saħħa bażika nazzjonali, li tiswa madwar € 1,100 fis-sena, jekk wieħed jaħdem hemm - ukoll jekk diġà jkollu Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea valida. L-ispiża tal-assigurazzjoni tas-saħħa bażika ġabet l-ispiża biex hu jaħdem hemm ogħla milli Wim kien ippjana.

Pensjonant

Il-kopertura tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż fejn tgħix

Jekk tirċievi pensjoni mill-pajjiż fejn tgħix, int u familtek tkunu koperti mis-sistema ta' assigurazzjoni fuq il-kura tas-saħħa ta' dak il-pajjiż — kemm jekk tirċievi u kemm jekk ma tirċevix pensjoni minn pajjiżi oħrajn.

Storja bħala eżempju

Kun af dwar is-sistema tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż il-ġdid tiegħek

Nicolas ilu jgħix Franza u ħadem hemm il-parti l-kbira tal-karriera tiegħu - ħlief għal ftit snin li qatta' l-Italja jaħdem bħala wejter meta kien żagħżugħ.

Meta Nicolas rtira, mar l-Italja. Il-pensjoni tiegħu se tkun magħmula minn 2 partijiet: pensjoni Taljana li tirrifletti s-snin meta ħadem l-Italja u pensjoni Franċiża għas-snin li ħadem Franza.

Peress li Nicolas jgħix l-Italja U jirċievi pensjoni mill-awtoritajiet Taljani, jappartjeni għas-sistema Taljana tal-assigurazzjoni fuq is-saħħa. M'għadux parti mis-sistema Franċiża.

Jekk ma tirċevix pensjoni jew kwalunkwe dħul ieħor mill-pajjiż fejn tgħix, hemm 2 possibbiltajiet:

 • jekk tirċievi pensjoni minn pajjiż ieħor tal-UE, tappartjeni għas-sistema ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa ta' dak il-pajjiż.
 • jekk tirċieivi pensjoni minn diversi pajjiżi oħra tal-UE, tappartjeni għas-sistema ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa tal-pajjiż fejn kont assigurat l-aktar fit-tul.

Fiż-żewġ każijiet trid titlob ċertifikat ta' intitolament għall-kura tas-saħħa - il-formola S1 (li kienet magħrufa bħala l-E 121) - mill-awtorità tal-assigurazzjoni fil-pajjiż fejn tapplika għalik is-sistema ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa.

Dan id-dokument jistabbilixxi d-dritt tiegħek għal kopertura sħiħa tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż ta' residenza tiegħek. Għandek tissottomettih lill-awtorità tal-assigurazzjoni fuq is-saħħa ta' hemmhekk.

Fil-prinċipju, int u familtek intom intitolati biss għal kura medika fil-pajjiż fejn tgħixu. Madankollu, xi pajjiżi (ara l-lista hawn taħt) joffru lill-pensjonanti li jgħixu barra pajjiżhom - iżda li jappartjenu għas-sistema tas-sigurtà soċjali tagħhom - kopertura sħiħa tal-kura tas-saħħa fit-territorju tagħhom ukoll.

Il-kopertura tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż fejn kont taħdem

Jekk il-pajjiż li jħallas il-pensjoni tiegħek hu wieħed milli ġejjin, int u familtek intom intitolati għal kopertura sħiħa tal-kura tas-saħħa kemm fil-pajjiż li jħallas il-pensjoni tiegħek kif ukoll fil-pajjiż fejn qed tgħix issa (jekk dawn huma differenti):

 

L-Awstrija

Franza

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Il-Belġju

Il-Ġermanja

Il-Polonja

Il-Bulgarija

Il-Greċja

Is-Slovenja

Ċipru

L-Ungerija

Spanja

Repubblika Ċeka

Il-Lussemburgu

L-Isvezja

Jekk int assigurat f'pajjiż li mhuwiex fil-lista, tkun intitolat biss għal kopertura sħiħa tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż fejn tgħix.

Għall-ħaddiema li jaħdmu f'pajjiż viċin ta' fejn jgħixu

Jekk l-iktar impjieg reċenti tiegħek kien f'pajjiż viċin ta' fejn tgħix, jiġifieri kont tgħix f'pajjiż wieħed u ta' kuljum kellek tmur f'pajjiż ieħor għax-xogħol, dan japplika għalik:

Kontinwazzjoni ta' kura

Tista' tkompli tirċievi kura li bdejt fil-pajjiż fejn kont taħdem anke wara li tirtira. Dan japplika wkoll għad-dipendenti tiegħek jekk il-kura tagħhom bdiet fi:

 

L-Awstrija

Il-Ġermanja

Il-Portugall

Il-Belġju

Il-Greċja

Ir-Rumanija

Il-Bulgarija

Il-Latvja

Is-Slovakkja

Ċipru

Il-Lussemburgu

Is-Slovenja

Repubblika Ċeka

Matla

 

Franza

Il-Polonja

 

Mill-1 ta' Mejju 2014, dan se jsir possibbli wkoll għal kura li bdiet f'dawn il-pajjiżi:

 

L-Estonja

L-Italja

Il-Pajjiżi l-Baxxi

L-Ungerija

Il-Litwanja

Spanja

Biex tkompli tirċievi l-kura li bdjet fil-pajjiż fejn kont taħdem, għandek tissottometti l-formola S3 lill-awtoritajiet tas-saħħa f'dak il-pajjiż.

Il-kopertura fil-pajjiż fejn kont taħdem u fil-pajjiż fejn tgħix

Jekk ħdimt tal-anqas sentejn bħala ħaddiem bejn żewġ pajjiżi matul il-5 snin ta' qabel l-irtirar, int intitolat għall-kura tas-saħħa kemm fil-pajjiż ta' residenza tiegħek kif ukoll fil-pajjiż fejn kont taħdem.

Dan japplika wkoll għad-dipendenti tiegħek jekk il-pajjiż fejn qed tgħix issa u l-pajjiż fejn kont taħdem jinsabu t-tnejn f'dan il-grupp:

 

L-Awstrija

Il-Ġermanja

Spanja

Il-Belġju

Il-Lussemburgu

 

Franza

Il-Portugall

 

Jekk tixtieq aċċess għal kura medika kemm fil-pajjiż ta' residenza tiegħek kif ukoll fil-pajjiż fejn kont taħdem, għandek tissottometti l-formola S3 lill-awtoritajiet tas-saħħa f'dak il-pajjiż.

Is-sistemi tal-kura tas-saħħa jistgħu jvarjaw ħafna fl-Ewropa.

Il-pajjiżi tal-UE huma liberi li jistabbilixxu r-regoli tagħhom dwar l-inititolament għall-benefiċċji u s-servizzi. Pereżempju, jekk tapplika għal kura medika fil-pajjiż fejn qed tgħix issa, probabbilment ma tkunx intitolat għall-istess servizz eżatt bl-istess prezz bħal fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek.

Biex tevita problemi potenzjalment serji, skopri dwar is-sistema tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż li qed jospitak jew ikkuntattja l-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali.

Storja bħala eżempju

Kun af kif taħdem is-sistema tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż il-ġdid tiegħek

Susanne dejjem ħadmet il-Ġermanja u marret Spanja biex tirtira hemmhekk. Meta mardet, sabet servizz ta' kura fid-dar ma' kumpanija privata minħabba li m'hemmx assigurazzjoni pubblika għal kura fid-dar fi Spanja.

L-assigurazzjoni Ġermaniża tagħha għal kura fid-dar ħalset parti mill-ispejjeż, iżda s-sehem li kellha tħallas Susanne kien ogħla minn dak li kieku kienet tħallas kieku baqgħet il-Ġermanja. Dan ġara minħabba differenzi bejn is-sistemi ta' benefiċċji fil-Ġermanja u fi Spanja.

Differenzi fl-evalwazzjoni tal-livell ta' inkapaċità

Jekk titlob pensjoni ta' invalidità jew benefiċċju għal inkapaċità, kull pajjiż fejn ħdimt jista' jinsisti li jeżaminak separatament. Pajjiż wieħed jista' jevalwak li int serjament inkapaċitat, filwaqt li pajjiż ieħor jaf ma jikkunsidrax li int inkapaċitat.

Tgħallem iktar dwar pensjonijiet tal-invalidità fl-Ewropa.

Leġiżlazzjoni tal-UE
 • Regolament 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali English
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri