Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 12/12/2014

health

Jūsu veselības apdrošināšana

Eiropas Savienībā valsti, kas atbild par jūsu sociālo drošību, ieskaitot jūsu veselības apdrošināšanu, nosaka atkarībā no jūsu ekonomiskā statusa un jūsu dzīvesvietas, bet ne no pilsonības. Noskaidrojiet, saskaņā ar kuras valsts sociālās nodrošināšanas sistēmu jums būtu jābūt apdrošinātam. Jūs nevarat izvēlēties, kura valsts jūs apdrošina!

Ja jūs neesat pārliecināts par jūsu ar veselības aprūpi saistītajām tiesībām un pirms ārstēšanās vēlaties tās noskaidrot, katrā ES dalībvalstī ir vismaz viens nacionālais kontaktpunkts, kur jūs var informēt par to, vai jums būs tiesības uz ārstēšanās izdevumu kompensāciju un vai ir spēkā kādi atlīdzinājuma griesti.

Īpaši nosacījumi attiecas uz veselības aprūpes apdrošināšanu:

ja strādājat vienā valstī, bet dzīvojat citā.

Ja strādājat vienā ES valstī, bet dzīvojat citā, jums ir tiesības uz medicīnisko aprūpi abās valstīs.

Jums vispirms jāreģistrējas valstī, kur strādājat, un no jūsu veselības apdrošināšanas iestādes jāsaņem S1 veidlapa (iepriekš E 106 veidlapa). Šī veidlapa jums un jūsu apgādībā esošajām personām dod tiesības reģistrēties veselības apdrošināšanai jūsu dzīvesvietas valstī.

Jūsu apgādībā esošajām personām var būt tādas pašas tiesības kā jums, ja dzīvojat un strādājat šādās valstīs:

 

Austrija

Vācija

Portugāle

Beļģija

Grieķija

Rumānija

Bulgārija

Latvija

Slovākija

Kipra

Luksemburga

Slovēnija

Čehija

Malta

 

Francija

Polija

 

Ja dzīvojat vai strādājat Dānijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, Somijā, Spānijā, Ungārijā vai Zviedrijā, jūsu apgādībā esošajām personām nevar būt divas veselības apdrošināšanas kartes. Tās var ārstēties tajā valstī, kur jūs strādājat, tikai tad, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

 • medicīniskā aprūpe ir nepieciešama laikā, kamēr viņi uzturas minētajā valstī, ņemot vērā aprūpes veidu un paredzamo uzturēšanās ilgumu,
 • attiecīgās valstis vai iestādes savā starpā ir noslēgušas līgumu,
 • iepriekš ir piešķirta atļauja, izmantojot S2 veidlapu (agrāko E 112 veidlapu), kuru izdevusi jūsu dzīvesvietas valsts atbildīgā iestāde.

Slimu bērnu aprūpe — ja regulāri šķērsojat robežu un ņemat brīvdienas slima bērna pieskatīšanai, sazinieties ar savu veselības apdrošināšanas iestādi, vai jūs varētu saņemt pabalstu. Jūs to nevarat, ja jūsu bērns ir apdrošināts kopā ar jūsu partneri valstī, kurā dzīvojat.

Īslaicīgs norīkojums darbā ārzemēs (<2 gadi)

Ja esat norīkots īslaicīgā darbā ārzemēs (<2 gadiem), varat izšķirties saglabāt apdrošināšanu savā dzīvesvietas valstī (valstī, no kuras jūs norīkoja darbā ārzemēs un kura ir atbildīga par jūsu sociālo nodrošināšanu).

Pierasiet savas izcelsmes valsts veselības aprūpes iestādei S1 veidlapu (iepriekš E 106). Tā apliecinās jūsu un jūsu ģimenes tiesības uz veselības aprūpi, kamēr uzturēsieties ārzemēs. Pēc ierašanās iesniedziet S1 veidlapu uzņemošās valsts veselības aprūpes iestādē.

Ierēdņi, kas norīkoti darbā ārzemēs

Ja esat civildienesta ierēdnis, kas norīkots darbā ārzemēs, jums ir tiesības uz ārstēšanos valstī, kurā dzīvojat. Tālab jums jāpieprasa S1 veidlapa (iepriekš E 106 — tā apliecina jūsu un jūsu apgādībā esošo personu tiesības uz veselības aprūpi, kad dzīvojat ārpus valsts, kurā esat apdrošināts) no jūsu veselības apdrošinātāja tajā valstī, kura nodarbina jūs, un tā jāiesniedz veselības aprūpes iestādei tajā valstī, kur strādājat.

Studenti, zinātnieki un praktikanti ārzemēs

Ja dodaties uz citu ES valsti, lai tur studētu, izstrādātu zinātnisko darbu, iekārtotos darbā vai praktizētos, jums ir jābūt visaptverošai veselības apdrošināšanai jūs uzņemošajā valstī.

 • Ja jums ir darbs jūs uzņemošajā valstī, jums vajadzēs reģistrēties vietējā veselības aprūpes sistēmā.

  Atsevišķos gadījumos doktorantūras studentus, iespējams, uzskatīs par vietējiem darba ņēmējiem un pieprasīs, lai viņi reģistrētos vietējā veselības aprūpes sistēmā vai iegādātos privātu apdrošinājumu.

 • Ja jums darba nav, Eiropas veselības apdrošināšanas karte varētu būt risinājums, ja vien jums ir tiesības uz to.
 • Ja jūsu izcelsmes valsts augstskola vai pētniecības iestāde jūs īslaicīgi nosūta uz citas ES valsts augstskolu vai pētniecības institūtu, uz jūsu norīkojuma laiku saglabājas jūsu izcelsmes valsts veselības aprūpes sistēmas nodrošinājums. Pirms dodaties ceļā, izņemiet EVAK karti vai S1 veidlapu.

  Sazinieties ar veselības apdrošinātāju vai nacionālo kontaktpunktu savā dzīvesvietas valstī un noskaidrojiet, vai tie segs jūsu veselības aprūpes izmaksas, kuras jums radīsies laikā, kamēr uzturēsieties ārzemēs.

Ja jums ir jūsu dzīvesvietas valsts veselības apdrošinātāja apdrošinājums uz laiku, kamēr uzturaties ārvalstīs, administratīvās procedūras var būt vienkāršākas, ja jums ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

Dažu valstu veselības apdrošinātāji tomēr tikai uz ierobežotu laiku segs jūsu veselības aprūpes izmaksas citā valstī; teiktais bieži vien attiecas uz vecāka gadagājuma studentiem (vecākiem par 28 vai 30 gadiem) un darba ņēmējiem, kuri iziet apmācību ārzemēs. Ja šis ir jūsu gadījums, jums vajadzēs reģistrēties valsts nodrošinātās veselības aprūpes sistēmā jūs uzņemošajā valstī vai iegādāties privātu veselības apdrošināšanas polisi.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet vietējos sociālā nodrošinājuma noteikumus

Vims ir beļģis, kurš izvēlējās studēt Nīderlandes augstskolā. Viņš paņēma līdzi derīgu Eiropas veselības apdrošināšanas karti un studiju laikā plānoja strādāt nepilnu darba laiku. Tomēr Nīderlandē personai, kura strādā, pat tad, ja tai jau ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte, obligāti jāiegādājas valsts pamata veselības aprūpes apdrošinājums, kas izmaksā aptuveni 1100 eiro gadā. Ar veselības aprūpes apdrošināšanu saistītās izmaksas darba iespēju padarīja dārgāku, nekā Vims bija paredzējis.

Pensionāri

Veselības aprūpes apdrošināšana valstī, kurā dzīvojat

Ja saņemat pensiju no valsts, kurā dzīvojat, jūs un jūsu ģimene ir apdrošināta šīs valsts veselības aprūpes apdrošināšanas sistēmā neatkarīgi no tā, vai saņemat pensiju no citām valstīm.

Piemērs no dzīves

Iepazīstiet veselības aprūpes sistēmu jūs uzņemošajā valstī

Lielāko daļu mūža Nikolā ir dzīvojis un strādājis Francijā, izņemot dažus gadus Itālijā, kur viņš jaunībā strādāja par viesmīli.

Kad Nikolā pensionējas, viņš pārceļas uz Itāliju. Viņa pensija sastāvēs no divām daļām: Itālijas pensijas par Itālijā nostrādātajiem gadiem un Francijas pensijas par Francijā nostrādātajiem gadiem.

Tā kā Nikolā dzīvo Itālijā un saņem vecuma pensiju no Itālijas iestādēm, viņš pieder pie Itālijas veselības apdrošināšanas sistēmas. Viņš vairs nav Francijas sistēmā.

Ja nesaņemat pensiju vai cita veida ienākumu valstī, kurā dzīvojat, iespējamas divu veidu situācijas:

 • ja saņemat pensiju no citas ES valsts, jūs piederat minētās valsts veselības apdrošināšanas sistēmai,
 • ja saņemat pensiju no vairākām citām ES valstīm, jūs piederat tās valsts veselības apdrošināšanas sistēmai, kur bijāt apdrošināts visilgāko laiku.

Jebkurā gadījumā ir jāpieprasa sertifikāts, kas apliecina jūsu tiesības saņemt veselības aprūpi — S1 veidlapa (iepriekš E 121) — no veselības apdrošināšanas iestādes valstī, kuras veselības apdrošināšanas sistēmai jūs piederat.

Šis dokuments apliecina jūsu tiesības uz pilnu veselības aprūpes apdrošināšanu jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Jums tas jāiesniedz šīs valsts veselības apdrošināšanas iestādē.

Principā jums un jūsu ģimenei pilnas tiesības uz medicīnisko aprūpi ir tikai valstī, kurā dzīvojat. Tomēr dažas valstis (skatiet zemāk redzamo sarakstu) piedāvā pensionāriem, kuri dzīvo ārzemēs, bet pieder savai sociālās nodrošināšanas sistēmai, pilnu veselības aprūpi arī savā teritorijā.

Veselības aprūpes apdrošināšana valstī, kur agrāk esat strādājis

Ja valsts, kas maksā jums pensiju, ir kāda no turpmāk minētajām valstīm, jums un jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības uz veselības apdrošināšanu gan valstī, kura maksā jūsu pensiju, gan valstī, kurā jūs tagad dzīvojat (ja tās ir divas dažādas valstis):

 

Austrija

Francija

Nīderlande

Beļģija

Vācija

Polija

Bulgārija

Grieķija

Slovēnija

Kipra

Ungārija

Spānija

Čehija

Luksemburga

Zviedrija

Ja iemaksas veicāt valstī, kura nav iepriekš redzamajā sarakstā, jums būs tiesības uz pilnu veselības apdrošināšanu tikai tajā valstī, kur dzīvojat.

Bijušie regulārie robežšķērsotāji

Ja jūsu pēdējā darbavieta jums bija saistīta ar regulāru robežšķērsošanu, t.i., jūs dzīvojāt vienā valstī, bet strādājāt citā, uz jums attiecas šādi noteikumi.

Ārstēšanās turpināšana

Arī pēc pensionēšanās varat turpināt ārstēšanos, kas tika sākta valstī, kur agrāk esat strādājis. Teiktais attiecas arī uz jūsu apgādībā esošajām personām, ja ārstēšanās sākta šādās valstīs:

 

Austrija

Vācija

Portugāle

Beļģija

Grieķija

Rumānija

Bulgārija

Latvija

Slovākija

Kipra

Luksemburga

Slovēnija

Čehija

Malta

 

Francija

Polija

 

No 2014. gada 1. maija tas būs arī iespējams attiecībā uz ārstēšanos, kas sākta šādās valstīs.

 

Igaunija

Itālija

Nīderlande

Ungārija

Lietuva

Spānija

Lai turpinātu ārstēšanos, kas sākusies valstī, kurā esat strādājis, jums jāiesniedz S3 veidlapa veselības aprūpes iestādēm minētajā valstī.

Apdrošināšana valstī, kurā esat strādājis, un valstī, kurā dzīvojat

Ja piecus gadus pirms pensionēšanās vismaz divus gadus strādājāt citā valstī un tālab regulāri šķērsojāt robežu, jums ir tiesības uz veselības aprūpi kā jūsu dzīvesvietas valstī, tā valstī, kurā esat strādājis.

Teiktais attiecas uz jūsu apgādībā esošajām personām, ja valsts, kur tagad dzīvojat, un valsts, kur esat strādājis, — tās abas ir šajā grupā:

 

Austrija

Vācija

Spānija

Beļģija

Luksemburga

 

Francija

Portugāle

 

Ja vēlaties saņemt medicīnisko aprūpi kā jūsu dzīvesvietas valstī, tā valstī, kur agrāk esat strādājis, jums veselības aprūpes iestādēm minētajā valstī jāiesniedz S3 veidlapa.

Valstu veselības aprūpes sistēmas Eiropā ir ļoti atšķirīgas

ES valstis var ieviest savus noteikumus par tiesībām saņemt palīdzību un pakalpojumus. Piemēram, ja lūkojat pēc medicīniskās aprūpes valstī, kur pašlaik dzīvojat, jums, iespējams, nepienāksies tieši tādi paši pakalpojumi par to pašu cenu kā jūsu izcelsmes valstī.

Lai izvairītos no potenciāli nopietnām problēmām un pārpratumiem, iepazīstiet sociālās nodrošināšanas sistēmu jūs uzņemošajā valstī vai vērsieties nacionālajā kontaktpunktā.

Piemērs no dzīves

Iepazīstiet sociālās nodrošināšanas sistēmu jūs uzņemošajā valstī

Suzanne vienmēr bija strādājusi Vācijā un uz Spāniju pārcēlās pēc pensionēšanās. Kad viņa saslima, viņa vienojās ar privātu uzņēmumu par aprūpes pakalpojumiem mājās, tāpēc ka Spānijā nav nekādas mājas aprūpes apdrošināšanas.

Viņas mājas aprūpes apdrošināšana Vācijā sedza daļu attiecīgo izdevumu, bet Suzannes izdevumu daļa bija daudz augstāka, nekā tā būtu bijusi, ja viņa būtu palikusi dzīvot Vācijā. Tas bija Vācijas un Spānijas atšķirīgo palīdzības sistēmu sekas.

Atšķirības invaliditātes līmeņu vērtējumā

Ja pieprasāt invaliditātes pensiju vai darbnespējas pabalstu, katra valsts, kurā esat strādājis, var prasīt, lai jūs izmeklētu katrā valstī atsevišķi. Vienā valstī jūs var atzīt par lielā mērā darbnespējīgu, tajā pašā laikā citā var uzskatīt, ka esat darbspējīgs.

Noskaidrojiet vairāk par invaliditātes pensijām Eiropā.

ES tiesību akti
 • Regula 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu English
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.