Navigacijski put

Ažurirano : 12/12/2014

health

Pokriće vašeg zdravstvenog osiguranja

U EU-u, država odgovorna za vašu socijalnu sigurnost, uključujući vaše zdravstveno osiguranje, određuje se ovisno o vašem ekonomskom statusu i vašem mjestu boravišta - ne o vašem državljanstvu. Provjerite razumijete li sustavom socijalne sigurnosti koje države trebate biti pokriveni. Ne možete odabrati državu koja vas pokriva!

Ako niste sigurni o vašim pravima povezanima sa zdravstvenom skrbi i želite ih provjeriti prije liječenja, svaka država članica EU-a ima barem jednu nacionalnu kontaktnu točku koja Vas može informirati o tome hoćete li imati pravo na nadoknadu i hoće li se primjenjivati gornje granice.

Na zdravstveno osiguranje primjenjuju se posebni uvjeti ako:

Radite u jednoj državi, a živite u drugoj

Ako radite u jednoj državi članici EU-a, a živite u drugoj, imate pravo na medicinsku pomoć u obje države.

Prvo biste se trebali prijaviti u državi u kojoj radite i od tijela nadležnog za vaše zdravstveno osiguranje zatražiti obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106). S pomoću tog obrasca, vi i osobe koje uzdržavate stječete pravo na prijavu za zdravstveno osiguranje u državi u kojoj živite.

Osobe koje uzdržavate imaju ista prava kao i vi ako su države u kojima živite i radite:

 

Austrija

Njemačka

Portugal

Belgija

Grčka

Rumunjska

Bugarska

Latvija

Slovačka

Cipar

Luksemburg

Slovenija

Češka Republika

Malta

 

Francuska

Poljska

 

Ako živite i radite u Danskoj, Estoniji, Finskoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Litvi, Španjolskoj, Švedskoj, Nizozemskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini, osobe koje uzdržavate ne mogu imati dvije kartice zdravstvenog osiguranja. Liječničku pomoć u državi u kojoj radite mogu dobiti samo ako ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

 • postoje medicinski razlozi za pružanje liječničke pomoći dok uzdržavane osobe borave u toj državi, uzimajući u obzir prirodu liječenja i očekivano trajanje boravka
 • između dotičnih država ili nadležnih tijela postoji sporazum
 • prijašnje odobrenje dobiveno je na temelju obrasca S2 (nekadašnji obrazac E 112) koji je izdalo tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje u državi u kojoj živite.

Briga za bolesnu djecu — Ako kao dnevni migrant uzimate slobodne dane na poslu kako biste se brinuli o bolesnom djetetu, raspitajte se kod vašeg zdravstvenog osiguranja imate li pravo na naknade. Moguće je da na njih nemate pravo ako je dijete osigurano zajedno s vašim partnerom u državi u kojoj živite.

upućeni u inozemstvo na kratki radni zadatak (< 2 godine)

Kao radnik upućen na kratko razdoblje u inozemstvo (< 2 godine) možete odabrati da i dalje budete osigurani u vašoj matičnoj državi (ona iz koje ste upućeni i koja je odgovorna za pokriće vaše socijalne sigurnosti).

Zatražite od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje u matičnoj državi obrazac S1 (nekadašnji E 106). Time ćete vi i vaša obitelj tijekom boravka ostvariti pravo na zdravstvenu skrb. Po dolasku predajte obrazac S1 tijelu nadležnom za zdravstvenu zaštitu u državi domaćinu.

Javni službenik upućen na rad u inozemstvo

Ako ste javni službenik upućen na rad u inozemstvo, imate pravo na medicinsku pomoć u državi u kojoj živite. U tu svrhu trebate zatražiti obrazac S1 (nekadašnji E 106 - potvrda o pravu na zdravstvenu skrb za Vas i osobe koje uzdržavate za vrijeme života izvan države u kojoj ste osigurani) od vašeg pružatelja usluga zdravstvenog osiguranja u državi koja vas zapošljava i predati ga pružatelju u državi u kojoj radite.

Student, istraživač ili vježbenik u inozemstvu

Ako idete u drugu državu članicu EU-a radi studija, istraživačkog rada, zaposlenja, strukovnog osposobljavanja, morate imati sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u svojoj državi domaćinu.

 • Ako ste zaposleni u državi domaćinu, morat ćete se prijaviti u lokalni sustav zdravstvenog osiguranja.

  Neki studenti na doktorskom studiju imaju status radnika rezidenta i od njih se može zatražiti da se prijave u lokalni sustav zdravstvenog osiguranja ili sklope privatno osiguranje.

 • Ako ste nezaposleni, jedna od mogućnosti je europska kartica zdravstvenog osiguranja, ako imate pravo na nju.
 • Ako vas je vaše sveučilište ili matična istraživačka ustanova privremeno uputilo na sveučilište ili istraživačku ustanovu u drugu državu članicu EU-a, tada ostajete pod svojim matičnim sustavom zdravstvenog osiguranja tijekom čitavog vremena upućivanja. Prije odlaska trebate podnijeti zahtjev za EKZS karticu ili za obrazac S1.

  Provjerite s pružateljem usluga zdravstvenog osiguranja ili s nacionalnom kontaktnom točkom u državi domaćinu hoće li oni pokrivati trošak vaše zdravstvene skrbi u inozemstvu tijekom čitavog boravka!

Sve dok vas vaše matično zdravstveno osiguranje pokriva tijekom boravka u inozemstvu, administrativni postupci mogu se olakšati ako imate važeću europsku karticu zdravstvene skrbi.

Neki nacionalni zavodi za zdravstveno osiguranje pokrivaju troškove vaše zdravstvene skrbi u drugoj državi članici samo na određeno vrijeme; često je to slučaj kod starijih studenata (koji imaju više od 28 ili 30 godina). Ako je to vaš slučaj, morat ćete se prijaviti za državno zdravstveno osiguranje u državi domaćinu ili sklopiti privatno osiguranje.

Primjer

Upoznajte se s lokalnim pravilima socijalne sigurnosti

Wim je belgijski državljanin na studiju u Nizozemskoj. Sa sobom je donio važeću Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Tijekom studija namjeravao je raditi u nepunom radnom vremenu. Međutim, u Nizozemskoj svi koji su u radnom odnosu obvezno moraju sklopiti osnovno nacionalno zdravstveno osiguranje uz trošak od oko 1 100 eura godišnje, čak i ako imaju važeću Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Zbog troškova osnovnog zdravstvenog osiguranja zapošljavanje se za Wima pokazalo skupljim od očekivanog.

Umirovljenik

Zdravstveno osiguranje u državi u kojoj živite

Ako primate mirovinu od države u kojoj živite, vi i vaša obitelj obuhvaćeni ste sustavom zdravstvenog osiguranja te države — neovisno o tome dobivate li mirovinu od drugih država.

Primjer

Upoznajte se sa sustavom zdravstvenog osiguranja u novoj državi

Nicolas je većinu svojeg života i radnog vijeka proveo u Francuskoj. Izvan Francuske je boravio jedino u mladosti kada je nekoliko godina proveo u Italiji radeći kao konobar.

Kad bude išao u mirovinu, preselit će se u Italiju. Njegova će se mirovina sastojati od dva dijela - talijanskog i francuskog, a svaki će odražavati razdoblje rada u dotičnoj državi.

Budući da će Nicolas živjeti u Italiji i dobivati starosnu mirovinu u toj državi, bit će uključen u talijanski sustav zdravstvenog osiguranja. On više nije uključen u francuski sustav.

Ako od države u kojoj živite ne dobivate mirovinu ni drugu vrstu dohotka, moguće su dvije situacije:

 • Ako mirovinu dobivate od druge države članice EU-a, uključeni ste u sustav zdravstvenog osiguranja te države.
 • Ako mirovinu dobivate od nekoliko drugih država članica EU-a, uključeni ste u sustav zdravstvenog osiguranja države u kojoj ste najdulje bili osigurani.

U svakom slučaju, potvrdu o pravu na zdravstveno osiguranje - obrazac S1 (nekadašnji E 121) - zatražite od nadležnog tijela u državi u čiji ste sustav zdravstvenog osiguranja uključeni.

Tim se dokumentom potvrđuje vaše pravo na puno zdravstveno osiguranje u državi u kojoj imate boravište. Morate ga predati tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u toj državi.

Vi i vaša obitelj u načelu imate puno pravo na medicinsku pomoć samo u državi u kojoj imate boravište. Međutim, neke države (vidi popis u nastavku) umirovljenicima koji žive u inozemstvu, ali su uključeni u njihov sustav socijalne sigurnosti, nude i puno zdravstveno osiguranje na svojem državnom području.

Zdravstveno osiguranje u državi u kojoj ste radili

Ako je država u kojoj ste osigurani jedna od ovih u nastavku, vi i članovi vaše obitelji imate pravo na puno zdravstveno osiguranje i u državi u kojoj ste osigurani i u državi u kojoj sada živite (ako su različite):

 

Austrija

Francuska

Nizozemska

Belgija

Njemačka

Poljska

Bugarska

Grčka

Slovenija

Cipar

Mađarska

Španjolska

Češka Republika

Luksemburg

Švedska

Ako plaćate doprinose u državi koja nije na prethodnom popisu, pravo na puno zdravstveno osiguranje imate samo u državi u kojoj živite.

Nekadašnji dnevni migranti

Ako ste netom prije umirovljenja bili dnevni migrant, dakle ako ste živjeli u jednoj državi i putovali na rad u drugu, vrijedi sljedeće:

Nastavak liječenja

Liječenje koje ste započeli u državi u kojoj ste radili možete nastaviti i nakon umirovljenja. To se odnosi i na osobe koje uzdržavate ako je njihovo liječenje počelo u sljedećim državama:

 

Austrija

Njemačka

Portugal

Belgija

Grčka

Rumunjska

Bugarska

Latvija

Slovačka

Cipar

Luksemburg

Slovenija

Češka Republika

Malta

 

Francuska

Poljska

 

Od 1. svibnja 2014., ovo će se odnositi i na liječenja započeta u sljedećim državama:

 

Estonija

Italija

Nizozemska

Mađarska

Litva

Španjolska

Kako biste mogli nastaviti liječenje koje ste započeli u državi u kojoj ste radili, nadležnim tijelima u toj državi morate podnijeti obrazac S3.

Osiguranje u državi u kojoj ste radili i u državi u kojoj živite

Ako ste u razdoblju od pet godina prije umirovljenja barem dvije godine radili kao dnevni migrant, imate pravo na zdravstveno osiguranje u državi u kojoj živite i u državi u kojoj ste radili.

To se odnosi i na osobe koje uzdržavate ako su i država u kojoj sada živite i ona u kojoj ste radili na sljedećem popisu:

 

Austrija

Njemačka

Španjolska

Belgija

Luksemburg

 

Francuska

Portugal

 

Ako želite dobiti liječničku pomoć i u državi u kojoj živite i u onoj u kojoj ste radili, morate nadležnom tijelu za zdravstveno osiguranje predati obrazac S3.

Sustavi nacionalnih zdravstvenih osiguranja uvelike se razlikuju unutar Europe

Države članice EU-a slobodne su uspostaviti vlastita pravila o pravima na povlastice i usluge. Na primjer, ako se prijavite za medicinsku skrb u državi u kojoj sada živite, vjerojatno nećete moći ostvariti pravo na točno iste usluge i za istu cijenu kao u svojoj matičnoj državi.

Raspitajte se o sustavu zdravstvenog osiguranja u svojoj državi domaćinu ili se obratite nacionalnoj kontaktnoj točki kako biste izbjegli probleme i nesporazume koji bi mogli imati ozbiljne posljedice.

Primjer

Upoznajte se sa sustavom socijalne sigurnosti u novoj državi

Susanne je uvijek radila u Njemačkoj, ali se nakon umirovljenja preselila u Španjolsku. Kad se razboljela, potpisala je ugovor o kućnoj njezi s privatnim osiguravateljem jer u Španjolskoj ne postoje javni osiguravatelji za kućnu njegu.

Njezino je njemačko osiguranje za kućnu njegu platilo dio troškova, a Susanne je morala platiti ostatak koji je bio znatno veći nego što bi bio u Njemačkoj. Do toga je došlo zbog razlika u njemačkom i španjolskom sustavu naknada.

Razlike u procjeni stupnja nesposobnosti

Ako zatražite invalidsku mirovinu ili davanja u slučaju invalidnosti, svaka država u kojoj ste radili mogla bi zasebno zatražiti liječnički pregled. Jedna bi država mogla procijeniti da ste potpuno nesposobni za rad, dok bi vas druga mogla smatrati u potpunosti sposobnim.

Saznajte više o invalidskim mirovinama u Europi.

Zakonodavstvo EU
 • Uredba 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti English
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje