Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 12/12/2014

health

Teie tervisekindlustustuskaitse

ELis määratakse teie sotsiaalkindlustuskaitse (sealhulgas teie tervisekindlustuse) eest vastutav riik kindlaks sõltuvalt teie majanduslikust olukorrast ning teie elukohast, mitte teie kodakondsusest. Tehke kindlaks, millise riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga te olete hõlmatud. Teil endal ei ole võimalik valida, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub.

Kui te ei ole kindel oma tervishoiuga seotud õigustes ning soovite enne raviteenuse saamist neid täpsustada, siis igas ELi liikmesriigis on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt, kust saate teavet selle kohta, kas teil on õigus saada hüvitist ning kas on kehtestatud asjaomased piirmäärad.

Teie tervisekindlustuskaitse puhul kohaldatakse eritingimusi järgmistel juhtudel:

Töötate ühes riigis, kuid elate teises

Kui töötate ühes ELi liikmesrigis ja elate teises, siis on teil õigus saada ravi mõlemas asjaomases riigis.

Peaksite esmalt end registreerima riigis, kus te töötate ja taotlema oma tervisekindlustusasutuselt S1-vormi (endine E 106-vorm). See vorm võimaldab teil ja teie ülalpeetavatel end registreerida tervisekindlustuskaitse saamiseks riigis, kus te elate.

Teie ülalpeetavate suhtes kehtivad teiega võrdsed õigused, kui elate ja töötate järgmistes riikides:

 

Austria

Saksamaa

Portugal

Belgia

Kreeka

Rumeenia

Bulgaaria

Läti

Slovakkia

Küpros

Luksemburg

Sloveenia

Tšehhi Vabariik

Malta

 

Prantsusmaa

Poola

 

Kui elate või töötate Eestis, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Leedus, Madalmaades, Rootsis, Soomes, Taanis, Ungaris või Ühendkuningriigis, ei saa teie ülalpeetavatel olla 2 ravikindlustuskaarti. Nemad saavad ravi riigis, kus te töötate vaid juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

 • ravi on nende riigis viibimise ajal meditsiinilistel põhjustel vajalik, võttes arvesse ravi laadi ja riigis viibimise eeldatavat aega;
 • asjaomaste riikide/asutuste vahel on sõlmitud kokkulepe;
 • teie elukohajärgse riigi tervisekindlustuse pakkuja on väljastanud eelnevalt loa S2-vormi (endine E 112-vorm) abil.

Haigete laste eest hoolitsemine — kui võtate end piiriülese töötajana töölt vabaks selleks, et haige lapse eest hoolitseda, siis küsige oma tervisekindlustuse pakkujalt, kas teile on ette nähtud asjakohaseid hüvitisi. Te ei pruugi neid saada juhul, kui teie laps koos teie partneriga on kindlustatud riigis, kus te elate.

Lühiajaline (<2 aastat) töölähetus välismaale

Lühikeseks ajaks (<2 aastat) välismaale lähetatud töötajana saate kindlustuskaitse jätkuvalt säilitada oma koduriigis ((selles, kust teid lähetati - mis on vastutav teie sotsiaalkindlustuskaitse eest)).

Taotlege oma koduriigi tervisekindlustusasutuselt S1-vormi (endine E 106-vorm). See annab teile ja teie perele välismaal viibimise ajal õiguse saada tervishoiuteenuseid. Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele tervisekindlustusasutusele.

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Kui olete välismaale lähetatud avalik teenistuja, on teil õigus ravile riigis, kus te elate. Seepärast peaksite taotlema teie tööandjaks oleva riigi tervisekindlustuse pakkujalt S1-vormi (endine E 106-vorm − teie ja teie ülalpeetavate tervisekindlustust tõendav tunnistus, kui elate väljaspool riiki, kus te olete kindlustatud) ning esitama selle tervisekindlustusasutusele riigis, kus te elate.

Välismaal elav (üli)õpilane, teadustöötaja või praktikant

Kui asute mõnda teise ELi liikmesriiki õpingute, teadustöö, praktika või kutseõppe eesmärgil, peaks teil olema üldine tervisekindlustus teid vastuvõtvas riigis.

 • Kui töötate teid vastuvõtvas riigis, peaksite liituma sealse tervisekindlustussüsteemiga.

  Teatavatel juhtudel võidakse doktoriõppes õppivaid üliõpilasi käsitada residentidest töötajatena ning neilt võidakse nõuda, et nad liituksid kohaliku tervisekindlustussüsteemiga või sõlmiksid erakindlustuslepingu.

 • Kui te ei tööta, võiks teil olla Euroopa ravikindlustuskaart, kui teil on õigus seda omada.
 • Kui olete oma ülikooli või teadusasutuse poolt ajutiselt lähetatud teise ELi liikmesriigi ülikooli või teadusasutusse, siis kuulute sel ajavahemikul jätkuvalt oma koduriigi tervisekindlustsussüsteemi. Enne uude riiki asumist peaksite taotlema Euroopa ravikindlustuskaarti või S1-vormi.

  Võtke ühendust oma koduriigi tervisekindlustuse pakkuja või riikliku kontaktpunktiga, et saada teada, kas teie tervisekindlustuse pakkuja katab tervishoiuteenustega seotud kulud kogu teie välismaal viibimise aja jooksul.

Kui teie koduriigi tervisekindlustuse pakkuja katab teie tervishoiuteenustega seotud kulud kogu välismaal viibimise aja jooksul, on haldusmenetlused lihtsamad, kui teil on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Mõned riiklikud tervisekindlustuse pakkujad katavad teie tervishoiuteenustega seotud kulud välismaal vaid piiratud aja jooksul, seda eelkõige vanemaealiste õpilaste (kes on vanemad kui 28 või 30 aastat) ning välismaal praktikal viibivate töötajate puhul. Kui see kehtib teie kohta, siis peaksite liituma vastuvõtva riigi riikliku tervishoiusüsteemiga või sõlmima eratervisekindlustuslepingu

Näide

Viige end kurssi kohalike sotsiaalkindlustuseeskirjadega

Wim on Belgia kodanik, kes asus õppima Madalamaades asuvas ülikoolis. Ta võttis kaasa kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi. Wim kavatses oma õpingute ajal teha ka osalise tööajaga tööd. Madalmaades on aga kohustuslik liituda põhilisi tervishoiuteenuseid võimaldava riikliku kindlustussüsteemiga (mis maksab umbes 1100 eurot aastas), kui isik seal töötab (isegi juhul, kui tal on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart). Sellise kindlustuse maksumus muutis töötamise kulukamaks, kui Wim oli arvanud.

Pensionärid

Tervisekindlustus teie elukohariigis

Kui saate pensioni oma elukohariigilt, siis kuulute teie ja teie pere selle riigi tervisekindlustussüsteemi, hoolimata sellest, kas saate lisaks pensioni teistest riikidest.

Näide

Õppige tundma oma uue elukohariigi tervishoiusüsteemi

Nicolas on elanud Prantsusmaal ja töötanud seal peaaegu kogu oma töökarjääri jooksul, välja arvatud mõned aastad, mil ta noorena Itaalias kelnerina töötas.

Kui Nicolas pensionile jäi, asus ta elama Itaaliasse. Tema pension moodustub kahest osast: Itaalia pension Itaalias ja Prantsusmaa pension Prantsusmaal töötatud aastate eest.

Kuna Nicolas elab Itaalias JA saab vanaduspensioni Itaalialt, kuulub ta Itaalia tervisekindlustussüsteemi. Prantsusmaa süsteemi ta enam ei kuulu.

Kui te ei saa pensioni ega muud liiki sissetulekut oma elukohariigist, siis on kaks võimalust:

 • kui saate pensioni teisest ELi liikmesriigist, siis kuulute selle riigi tervisekindlustussüsteemi;
 • kui saate pensioni mitmest teisest ELi liikmesriigist, siis kuulute selle riigi tervisekindlustussüsteemi alla, kus olite kõige kauem kindlustatud.

Mõlemal juhul tuleb teil taotleda tervisekindlustust tõendavat tunnistust - S1-vormi (varasem nimetus E 121) - selle riigi tervisekindlustusasutuselt, mille tervisekindlustussüsteemi te kuulute.

See dokument tõendab teie õigust täielikule tervisekindlustusele teie elukohariigis. Selle peate esitama kohalikule tervisekindlustusasutusele.

Põhimõtteliselt on teil ja teie perel täielik õigus saada raviteenuseid riigis, kus te elate. Kuid mõni riik (vt loetelu allpool) pakub välismaal elavatele, kuid nende sotsiaalkindlustussüsteemi kuuluvatele pensionäridele täielikku tervisekindlustust ka oma territooriumil.

Tervisekindlustus riigis, kus te töötasite

Kui teile maksab pensioni üks järgmistest riikidest, siis on teil ja teie pereliikmetel õigus täielikule tervisekindlustuskaitsele nii riigis, mis maksab teile pensioni, kui ka riigis, kus te nüüd elate (kui need riigid on erinevad):

 

Austria

Prantsusmaa

Madalmaad

Belgia

Saksamaa

Poola

Bulgaaria

Kreeka

Sloveenia

Küpros

Ungari

Hispaania

Tšehhi Vabariik

Luksemburg

Rootsi

Kui tegite pensioni sissemakseid riigis, mida eespool esitatud loetelus nimetatud ei ole, siis on teil õigus täielikule tervisekindlustusele ainult oma elukohariigis.

Endised piiriülesed töötajad

Kui teie viimane töökoht oli piiriülese töötajana, mis tähendab, et elasite ühes riigis, kuid sõitsite teise riiki tööle, siis kehtivad teie suhtes järgmised põhimõtted.

Ravi jätkamine

Saate isegi pärast pensionile jäämist jätkata ravi, mida alustasite riigis, kus enne töötasite. See kehtib ka teie ülalpeetavate suhtes, kui nende ravi alustati järgmistes riikides:

 

Austria

Saksamaa

Portugal

Belgia

Kreeka

Rumeenia

Bulgaaria

Läti

Slovakkia

Küpros

Luksemburg

Sloveenia

Tšehhi Vabariik

Malta

 

Prantsusmaa

Poola

 

Alates 1. maist 2014 on see võimalik ka siis, kui ravi alustati järgmistes riikides:

 

Eesti

Itaalia

Madalmaad

Ungari

Leedu

Hispaania

Selleks et jätkata ravi, mida alustati riigis, kus te varem töötasite, peate esitama asjaomase riigi tervishoiuasutusele S3-vormi.

Tervisekindlustus riigis, kus te töötasite, ning teie elukohariigis

Kui töötasite pensionile eelneva viie aasta jooksul vähemalt kaks aastat piiriülese töötajana, siis on teil õigus saada tervishoiuteenuseid nii oma elukohariigis kui ka riigis, kus te varem töötasite.

See kehtib ka teie ülalpeetavate suhtes, kui teie praegune elukohariik ja riik, kus te varem töötasite, kuuluvad mõlemad järgmisesse rühma:

 

Austria

Saksamaa

Hispaania

Belgia

Luksemburg

 

Prantsusmaa

Portugal

 

Kui soovite ligipääsu arstiabile nii oma elukohariigis kui ka riigis, kus te varem töötasite, siis peate asjaomase riigi tervishoiuasutusele esitama S3-vormi.

Riiklikud tervishoiusüsteemid on kogu Euroopas väga erinevad.

ELi liikmesriigid võivadisse kehtestada oma eeskirjad hüvitiste ja teenuste saamise õiguste kohta. Näiteks kui taotlete arstiabi oma uues elukohariigis, siis ei ole teil tõenäoliselt õigus saada täiesti samasuguseid teenuseid sama hinnaga nagu oma päritoluriigis.

Selleks et ennetada võimalikke tõsiseid probleeme ja arusaamatusi, tutvuge vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga või võtke ühendust riikliku kontaktpunktiga.

Näide

Õppige tundma oma uue elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemi

Susanne töötas kogu elu Saksamaal ja pensionile jäädes asus elama Hispaaniasse. Kui ta haigeks jäi, siis tegi ta koduhoolduslepingu erafirmaga, sest Hispaanias riiklikku koduhoolduskindlustust ei ole.

Tema Saksamaa koduhoolduskindlustus maksis osa kuludest, kuid Susanne'i makstav osa oli palju suurem kui see, mis tal oleks tulnud maksta Saksamaale jäädes. See oli Saksamaa ja Hispaania hüvitissüsteemide erinevuse tagajärg.

Erinevused töövõimetusastmete hindamises

Kui taotlete invaliidsuspensioni või töövõimetushüvitist, siis võib iga riik, kus olete töötanud, nõuda teie eraldi hindamist. Üks riik võib pidada teid peaaegu täiesti töövõimetuks, samas kui teise arvates olete täiesti töövõimeline.

Lugege täiendavalt invaliidsuspensionite kohta Euroopas.

ELi õigusaktid
 • Määrus 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta English
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid