Sti

Opdateret : 12/12/2014

health

Din sygesikringsdækning

I EU afhænger det land, der har ansvaret for din sociale sikring, herunder din sygesikring, af din økonomiske status og dit bopælssted - ikke din nationalitet. Sørg for at vide, hvilket lands sociale sikringssystem du hører under. Du kan ikke selv vælge, hvilket land du vil være dækket i!

Hvis du er usikker på dine sygesikringsrettigheder og gerne vil undersøge det, inden du bliver behandlet, har hvert land mindst ét nationalt kontaktpunkt, som kan oplyse dig om, hvorvidt du er berettiget til godtgørelse og om eventuelle gældende lofter.

Der gælder særlige betingelser for sygesikringsdækning, hvis du:

er ansat i ét land, men bosat i et andet

Hvis du arbejder i ét EU-land og bor i et andet, har du ret til lægebehandling på begge sider af grænsen.

Du skal først registrere dig i det land, du arbejder i, og få en S1-blanket (tidligere E 106) fra sundhedsvæsenet. Blanketten giver dig og dine familiemedlemmer ret til at registrere jer i sygesikringssystemet i det land, I bor i.

Dine familiemedlemmer har samme rettigheder som dig, hvis du bor eller arbejder i:

 

Østrig

Tyskland

Portugal

Belgien

Grækenland

Rumænien

Bulgarien

Letland

Slovakiet

Cypern

Luxembourg

Slovenien

Tjekkiet

Malta

 

Frankrig

Polen

 

Hvis du bor eller arbejder i Danmark, Estland, Finland, Holland, Irland, Italien, Litauen, Spanien, Storbritannien, Sverige eller Ungarn, kan dine familiemedlemmer ikke have 2 sygesikringskort. De kan kun blive behandlet i det land, du arbejder i, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

 • behandling bliver nødvendig af medicinske grunde under deres ophold i landet, alt efter hvilken behandling der er tale om, og hvor længe opholdet forventes at vare
 • de pågældende lande/myndigheder har indgået en aftale
 • de har fået tilladelse på forhånd med en S2-blanket (tidligere E 112-blanket) udstedt af sygesikringen i bopælslandet.

Pasning af syge børn - Hvis du som grænsependler tager fri fra arbejde for at passe et sygt barn, skal du tjekke med din sygesikring, om du har ret til ydelser. Det har du muligvis ikke, hvis dit barn er forsikret sammen med din partner i det land, hvor du bor.

Udstationering i udlandet i en kort periode (<2 år)

Som udstationeret i udlandet i en kort periode (<2 år) kan du vælge at forblive forsikret i dit hjemland (det land, du er blevet udstationeret fra - som har ansvaret for din sociale sikring).

Bed din sygesikring i hjemlandet om en A1-blanket (tidligere E 106-blanket). Den giver dig og din familie ret til sygesikring under dit ophold. Indlever S1-blanketten til sundhedsvæsenet i dit værtsland ved ankomst.

Tjenestemænd udstationeret i udlandet

Er du som tjenestemand udstationeret i udlandet, har du ret til sundhedspleje i det land, du bor i. I den forbindelse skal du bruge en S1-blanket (tidligere E 106 - et bevis på, at du og din familie er dækket af sygesikringen, når I bor uden for det land, I er forsikrede i) fra sygesikringen i det land, du er ansat af. Blanketten skal du indgive til en sundhedsudbyder i det land, du arbejder i.

Studerende, forskere eller praktikanter i udlandet

Hvis du tager til et andet EU-land for at studere, forske, være i praktik eller tage en erhvervsuddannelse, skal du have en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtslandet.

 • Hvis du er ansat i dit værtsland, skal du tilmelde dig den lokale sygesikringsordning i landet.

  Visse ph.d.-studerende kan betragtes som bosiddende arbejdstagere og skal muligvis tilmelde sig den lokale sygesikringsordning eller tegne en privat forsikring.

 • Hvis du ikke er ansat, kan det europæiske sygesikringskort være en mulighed, hvis du er berettiget dertil.
 • Hvis du bliver udsendt til et universitet eller et forskningsinstitut i et andet EU-land i en midlertidig periode af dit eget universitet eller forskningsinstitut, hører du fortsat under sygesikringen i dit hjemland, mens du er udstationeret. Du skal ansøge om det europæiske sygesikringskort eller formularen S1 inden afrejse.

  Spørg sygesikringen eller det nationale kontaktpunkt i dit hjemland, om de dækker dine udgifter til sundhedspleje i udlandet under hele dit ophold!

Så længe du er dækket af sygesikringen i dit hjemland under dit ophold i udlandet, er de administrative procedurer enklere med et gyldigt europæisk sygesikringskort.

I nogle lande dækker sygesikringen dog kun i et begrænset tidsrum i et andet land. Det er ofte tilfældet for ældre studerende (over 28 eller 30 år) og arbejdstagere, der efteruddannes i udlandet. Hvis det er tilfældet for dig, er du nødt til at blive registreret hos den offentlige sygesikring i dit værtsland eller tegne en privat sygeforsikring.

Sagseksempel

Sæt dig ind i de lokale regler for sygesikring

Wim fra Belgien tog til Holland for at læse på universitetet. Han havde et gyldigt europæisk sygesikringskort med. Han ville arbejde på deltid, mens han læste. I Holland skal man imidlertid tegne den grundlæggende nationale sygeforsikring, som koster omkring 1 100 euro om året, hvis man har job i landet - selv hvis man allerede har et gyldigt europæiske sygesikringskort. Udgifterne til den grundlæggende nationale sygeforsikring gjorde det noget dyrere at arbejde, end Wim havde regnet med.

Pensionister

Sygesikring i det land, du bor i

Hvis du får pension fra det land, du bor i, er du og din familie dækket af landets sygesikring - uanset om du også får pension fra andre lande.

Sagseksempel

Sæt dig ind i sygesikringssystemet i det nye land

Nicolas har boet og arbejdet i Frankrig størstedelen af sin karriere - bortset fra et par år i Italien, hvor han arbejdede som tjener, da han var ung.

Når Nicolas går på pension, flytter han til Italien. Hans pension består af to dele: en italiensk pension for de år, han arbejdede i Italien, og en fransk for de år, han arbejdede i Frankrig.

Fordi han nu bor i Italien OG får pension fra de italienske myndigheder, er han dækket af den italienske sygesikring. Han tilhører ikke længere det franske system.

Hvis du ikke får pension eller har andre indtægter i det land, du bor i, er der 2 mulige situationer:

 • hvis du får pension fra et andet EU-land, er du dækket af det pågældende lands sygesikring
 • hvis du får pension fra flere andre EU-lande, er du dækket af sygesikringen i det land, hvor du var forsikret længst.

I begge tilfælde skal du bede om et bevis på, at du er dækket af sygesikringen - en S1-blanket (tidligere E 121) - hos sundhedsvæsenet i det land, hvis sygesikring du er dækket af.

Dette dokument viser, at du har ret til fuld sygesikring i det land, du bor i. Du skal sende det til landets sundhedsvæsen.

I princippet er du og din familie kun fuldt dækket af sygesikringen i det land, hvor I bor. Der er dog nogle lande (se listen nedenfor), der også tilbyder pensionister, som bor i udlandet - men tilhører landets socialsikringssystem - fuld sygesikring inden for landets grænser. 

Sygesikring i det land, du tidligere boede i

Hvis det land, der udbetaler din pension, er et af følgende, har du og din familie ret til fuld sygesikring både i det land, der udbetaler din pension, og det land, du nu bor i (hvis de er forskellige):

 

Østrig

Frankrig

Nederlandene

Belgien

Tyskland

Polen

Bulgarien

Grækenland

Slovenien

Cypern

Ungarn

Spanien

Tjekkiet

Luxembourg

Sverige

Hvis du har betalt bidrag i et land, der ikke står på listen ovenfor, er du kun fuldt dækket af sygesikringen i det land, du bor i.

Tidligere grænsependlere

Hvis dit seneste job var som grænsependler - dvs. at du boede i ét land, men arbejdede i et andet - gælder følgende for dig:

Forsættelse af en behandling

Du kan fortsætte en behandling, som du begyndte at modtage i det land, hvor du tidligere arbejdede, også efter at du er gået på pension. Det gælder også dine familiemedlemmer, hvis de påbegyndte behandlingen i:

 

Østrig

Tyskland

Portugal

Belgien

Grækenland

Rumænien

Bulgarien

Letland

Slovakiet

Cypern

Luxembourg

Slovenien

Tjekkiet

Malta

 

Frankrig

Polen

 

Efter den 1. maj 2014 vil det også gælde behandling påbegyndt i:

 

Estland

Italien

Nederlandene

Ungarn

Litauen

Spanien

For at fortsætte med en behandling, som du påbegyndte i det land, du tidligere arbejdede i, skal du indgive en S3-blanket til landets sundhedsvæsen.

Dækning i det land, du tidligere arbejdede i, og det land, du bor i

Hvis du arbejdede i mindst 2 år som grænsearbejder i de sidste 5 år inden pensionen, har du ret til sygesikring både i dit opholdsland og i det land, hvor du tidligere arbejdede.

Det gælder også dine familiemedlemmer, hvis det land, du nu bor i, og det land, du arbejdede i, begge tilhører gruppen her:

 

Østrig

Tyskland

Spanien

Belgien

Luxembourg

 

Frankrig

Portugal

 

Hvis du vil have adgang til sundhedspleje i både dit opholdsland og det land, du arbejdede i, skal du indgive en S3-blanket til landets sundhedsvæsen.

EU-landenes sundhedssystemer er meget forskellige

EU-landene kan frit indføre deres egne regler for rettigheder og sundhedsydelser. Hvis du f.eks. søger om sundhedspleje i det land, du nu bor i, har du formentlig ikke ret til helt samme service til samme pris som i dit hjemland.

For at undgå potentielt alvorlige vanskeligheder og misforståelser, bør du sætte dig ind i sundhedssystemet dit værtsland eller kontakte det nationale kontaktpunkt.

Sagseksempel

Sæt dig ind i det sociale sikringssystem i det nye land

Efter at have arbejdet det meste af sit liv i Tyskland flyttede Susanne til Spanien som pensionist. Hun blev syg og måtte indgå en aftale om hjemmepleje med en privat virksomhed, fordi der ikke findes en offentlig hjemmeplejeordning i Spanien.

Hendes tyske hjemmeplejeforsikring dækkede en del af udgifterne, men hendes andel var langt højere end det, hun skulle have betalt i Tyskland. Det er et eksempel på forskellene mellem det tyske og det spanske system.

Forskelle i vurderingen af graden af uarbejdsdygtighed

Hvis du søger om invalidepension, kan hvert land, du har arbejdet i, insistere på at undersøge dig separat. Du kan blive betragtet som invalid i ét land, mens et andet slet ikke mener, at din arbejdsdygtighed er nedsat.

Læs mere om invalidepension i Europa.

EU-lovgivning
 • Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger English
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning