Cesta

Aktualizováno : 12/12/2014

health

Rozsah péče hrazené z vašeho zdravotního pojištění

To, která země je zodpovědná za vaše sociální zabezpečení, včetně zdravotního pojištění, nezávisí v EU na vaší státní příslušnosti, ale na vašem zařazení na trhu práce (ekonomickém postavení) a místě vašeho pobytu. Zjistěte si informace o tom, ve kterém vnitrostátním systému sociálního zabezpečení budete pojištěni. Sami si zemi svého sociálního zabezpečení vybrat nemůžete.

Pokud si nejste jisti, zda na zdravotní péči máte nárok a chcete si to před návštěvou lékaře ověřit, obraťte se na národní kontaktní místo, které existuje v každém členském státě EU. Tam vám sdělí, zda máte nárok na proplacení a jaké jsou případné limity pro jednotlivé úkony.

V určitých situacích se zdravotní pojištění řídí zvláštními podmínkami. Jedná se o tyto případy:

Pracujete v jedné zemi, ale žijete v jiné

Pokud pracujete v jedné zemi EU, ale žijete v jiné, máte nárok na zdravotní péči v obou zemích.

Postupovat byste měli takto: Nejdříve se zaregistrujte u zdravotní pojišťovny v zemi, ve které pracujete, a pak ji požádejte o vydání formuláře S1 (bývalý formulář E 106). Tento formulář opravňuje vás a vaše nezaopatřené rodinné příslušníky zaregistrovat se u zdravotní pojišťovny v zemi bydliště.

Vaši nezaopatření rodinní příslušníci mají stejná práva jako vy, pokud bydlíte nebo pracujete v těchto zemích:

 

Rakousko

Německo

Portugalsko

Belgie

Řecko

Rumunsko

Bulharsko

Lotyšsko

Slovensko

Kypr

Lucembursko

Slovinsko

Česká republika

Malta

 

Francie

Polsko

 

Pokud bydlíte nebo pracujete v Dánsku, Estonsku, Finsku, Irsku, Itálii, Litvě, Maďarsku, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku nebo Švédsku, vaši nezaopatření rodinní příslušníci 2 průkazy zdravotního pojištění mít nesmějí. Zdravotní péče v zemi, v níž pracujete, jim bude poskytnuta pouze za splnění jedné z těchto podmínek:

 • léčení je během jejich pobytu v této zemi z lékařských důvodů nutné, přičemž se zohledňuje povaha léčení a předpokládaná délka pobytu
 • mezi příslušnými zeměmi či orgány byla uzavřena dohoda
 • zdravotní pojišťovna v zemi bydliště vydala předběžný souhlas na základě formuláře S2 (bývalý formulář E 112).

Péče o nemocné děti - Pokud se jako přeshraniční pracovník uvolníte z práce kvůli ošetřování nemocného dítě, zjistěte si u své zdravotní pojišťovny, zda máte nárok na příslušné dávky (ošetřovné). Jestliže je vaše dítě pojištěné společně s vaším partnerem/partnerkou v zemi bydliště, může se stát, že na dávky nárok mít nebudete.

Jste pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. méně než 2 roky)

Pokud vás váš zaměstnavatel vyšle dočasně do zahraničí (na méně než 2 roky), můžete zůstat pojištěni ve své domovské zemi (tj. v zemi, odkud jste byli vysláni - která odpovídá za vaše sociální zabezpečení).

V tomto případě si u své zdravotní pojišťovny vyžádejte formulář S1 (bývalý formulář E 106). Ten vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje čerpat zdravotní péči během pobytu v zahraničí. Formulář S1 je třeba odevzdat zdravotní pojišťovně v hostitelské zemi bezprostředně po příjezdu.

Jste služebně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec

Pokud pracujete jako státní zaměstnanec a byli jste služebně vysláni do zahraničí, máte nárok na zdravotní péči v zemi, ve které žijete. K tomuto účelu musíte svoji zdravotní pojišťovnu v zemi, která vás zaměstnává, požádat o vydání formuláře S1 (bývalý formulář E 106 - potvrzení nároku na zdravotní péči pro vás a vaše nezaopatřené rodinné příslušníky v případě, že nežijete v zemi, kde jste pojištěni) a předložit ho v zemi, kde pracujete.

Jedete do zahraničí studovat, pracovat jako výzkumný pracovník nebo na odbornou praxi

Pokud jedete do jiné země EU studovat, pracovat ve výzkumu nebo na stáž či odbornou praxi, musíte mít v hostitelské zemi sjednané zdravotní pojištění, které pokryje všechna rizika.

 • Jste-li v hostitelské zemi zaměstnaní, budete se tam muset zaregistrovat do vnitrostátního systému zdravotní péče.

  Za pracovníky-rezidenty se někdy považují i studenti doktorandského studia, a proto mají v některých státech povinnost zaregistrovat se do vnitrostátního systému zdravotní péče nebo si sjednat soukromé zdravotní pojištění.

 • Pokud nejste zaměstnaní, máte také možnost opatřit si Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud na něj ale máte nárok.
 • Pokud jste do jiné země EU vysláni na univerzitu nebo do výzkumného ústavu pouze dočasně, pak zůstanete pojištěni ve své domovské zemi. Před odjezdem byste měli zažádat o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo formuláře S1.

  Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu nebo na národní kontaktní místo ve vaší domovské zemi, ať vám sdělí, zda budou krýt náklady na zdravotní péči v zahraničí po celou dobu trvání vašeho pobytu.

Jestliže vaše zdravotní pojišťovna hradí náklady na zdravotní péči po celou dobu vašeho pobytu v zahraničí, nechte si vydat Evropský průkaz zdravotního pojištění, protože pak budete mít vyřizování administrativních formalit spojených s případným lékařským ošetřením daleko jednodušší.

Některé zdravotní pojišťovny však budou krýt náklady na vaši zdravotní péči pouze po omezenou dobu: postupují tak zejména u dospělých studentů (starších 28 nebo 30 let) a pracovníků na odborné praxi v zahraničí. V takovém případě se budete muset zaregistrovat v systému zdravotní péče hostitelské země nebo se pojistit soukromě.

Příklad

Zjistěte si, jak funguje místní systém sociálního zabezpeční

Wim z Belgie odjel studovat do Nizozemska. Včas si u své pojišťovny obstaral Evropský průkaz zdravotního pojištění. Během studia chtěl na částečný úvazek pracovat, aby si něco přivydělal. V Nizozemsku ale platí předpis, podle kterého si všechny výdělečně činné osoby musí platit minimální státní zdravotní pojištění (které stojí přibližně 1 100 eur ročně), a to i v případě, že již mají od jiné pojišťovny Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tím, že Wim při studiu pracoval, se mu zvýšily náklady na pojištění.

Chcete se na důchod přestěhovat do jiné země EU

Pojistné krytí v zemi bydliště

Pokud vám důchod vyplácí země, ve které žijete, jste vy i vaši rodinní příslušníci pojištěni v systému zdravotního pojištění - bez ohledu na to, zda vám důchod vyplácejí i další země.

Příklad

Zjistěte, jak funguje systém zdravotní péče v zemi, kam jste se přestěhovali

Nicolas je z Francie, kde také po většinu svého života pracoval. V mládí pouze několik let pracoval jako číšník v Itálii.

Po odchodu do důchodu se do Itálie přestěhoval. Jeho penze se proto skládá ze dvou částí: z italského důchodu odpovídajícího rokům odpracovaným v Itálii a z francouzského důchodu za roky odpracované v Francii.

Jelikož Nicolas žije v Itálii A ZÁROVEŇ tam pobírá starobní důchod, je pojištěn v italském systému zdravotního pojištění. S francouzským systémem už nemá nic společného.

Jestliže vám země, ve které žijete, nevyplácí důchod ani jiný příjem, mohou nastat dvě situace:

 • pokud dostáváte důchod z jiné země EU, spadáte pod systém zdravotního pojištění této země
 • pokud dostáváte důchod z několika zemí EU, spadáte pod systém zdravotního pojištění té země, kde jste byli pojištěni nejdéle.

V každém případě musíte požádat zdravotní pojišťovnu v zemi, pod jejíž systém spadáte, o vydání potvrzení o nároku na zdravotní péči - formulář S1 (bývalý formulář E 121).

Tento dokument prokazuje vaše právo na plné pojistné krytí v zemi bydliště. Formulář musíte předložit místní zdravotního pojišťovně.Vy i vaše rodina máte obecně nárok na zdravotní péči pouze v zemi bydliště. Některé země (viz seznam níže) však důchodcům, kteří žijí v zahraničí (ale spadají do jejich systému sociálního zabezpečení), nabízejí plné pojistné krytí i na svém území

Zdravotní pojištění v zemi, kde jste pracovali

Pokud je země, která vám vyplácí důchod, uvedena v následujícím seznamu, máte vy i vaši rodinní příslušníci nárok na plné pojistné krytí v zemi, která vám vyplácí důchod, i v zemi, ve které nyní bydlíte (pokud se liší):

 

Rakousko

Francie

Nizozemsko

Belgie

Německo

Polsko

Bulharsko

Řecko

Slovinsko

Kypr

Maďarsko

Španělsko

Česká republika

Lucembursko

Švédsko

Pokud jste platili příspěvky do systému sociálního zabezpečení v zemi, která na seznamu uvedena není, budete mít nárok na plné pojistné krytí pouze v zemi, ve které nyní žijete.

Bývalí přeshraniční pracovníci

Pokud jste naposledy pracovali jako přeshraniční pracovník (tzn. že jste bydleli v jedné zemi, ale dojížděli za prací do jiné země), vztahují se na vás tato pravidla:

Pokračování léčení

I po odchodu do důchodu můžete pokračovat v léčení, které bylo zahájeno v zemi, kde jste pracovali. To se týká i vašich rodinných příslušníků, jestliže jejich léčéní bylo zahájeno v jedné z těchto zemí:

 

Rakousko

Německo

Portugalsko

Belgie

Řecko

Rumunsko

Bulharsko

Lotyšsko

Slovensko

Kypr

Lucembursko

Slovinsko

Česká republika

Malta

 

Francie

Polsko

 

Od 1. května 2014 se to bude také vztahovat na tyto země:

 

Estonsko

Itálie

Nizozemsko

Maďarsko

Litva

Španělsko

Abyste mohli pokračovat v léčení započatém v zemi, kde jste pracovali, musíte zdravotní pojišťovně v této zemi předložit formulář S3.

Pojistné krytí v zemi, kde jste pracovali, a v zemi, kde bydlíte

Pokud jste nejméně dva roky během posledních pěti let před odchodem do důchodu pracovali jako přeshraniční pracovník, máte nárok na zdravotní péči jak v zemi svého bydliště, tak v zemi, kde jste pracovali.

To se týká i vašich nezaopatřených rodinných příslušníků, jestliže se obě země (kde nyní žijete a kde jste pracovali) nacházejí v této skupině:

 

Rakousko

Německo

Španělsko

Belgie

Lucembursko

 

Francie

Portugalsko

 

Jestliže chcete čerpat zdravotní péči jak v zemi svého bydliště, tak v zemi, kde jste pracovali, musíte zdravotní pojišťovně v této zemi předložit formulář S3.

Vnitrostátní systémy zdravotní péče se v Evropě značně liší

Země EU mohou svobodně stanovovat vlastní pravidla týkající se nároků na sociální dávky a služby. Jestliže například zažádáte o lékařskou péči v zemi, kde nyní žijete, možná nebudete mít nárok na úplně stejné služby za stejné ceny jako v zemi vašeho původu.

Chcete-li se vyhnout nepříjemným překvapením a problémům, zjistěte si veškeré informace o systému sociálního zabezpečení v hostitelské zemi nebo se obraťte na národní kontaktní místo.

Příklad

Zjistěte, jak funguje systém sociálního zabezpečení v zemi, kam se stěhujete

Susanne celý život pracovala v Německu a po odchodu do důchodu se přestěhovala do Španělska. Když onemocněla, najala si soukromou pečovatelskou službu, protože ve Španělsku se veřejné zdravotní pojištění na domácí péči nevztahuje.

Její německá pojišťovna část nákladů uhradila, ale Susannina spoluúčast byla mnohem vyšší, než jakou by platila, kdyby zůstala v Německu. Bylo to důsledkem rozdílů mezi německým a španělským systémem sociálních dávek.

Rozdíly v hodnocení stupně invalidity

Pokud žádáte o invalidní důchod, může každá země, kde jste pracovali, trvat na tom, že sama nechá posoudit váš zdravotní stav. Jedna země může vaší invaliditu posoudit jako vážnou, zatímco jiná země vás nemusí za invalidního považovat vůbec.

Více informací o invalidních důchodech v Evropě.

Právní předpisy EU
 • Nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení English
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství