Навигационна пътека

Актуализация : 12/12/2014

health

Вашата здравна осигуровка

Коя страна от ЕС ще отговаря за социалното ви осигуряване, включително здравното, зависи от икономическото ви положение и мястото ви на пребиваване, а не от вашето гражданство. Уверете се, че сте наясно според коя система за социална сигурност трябва да се осигурявате. Не можете да избирате в коя страна да се осигурявате!

Ако не сте сигурен на какви здравни услуги имате право и искате да проверите това преди да бъдете лекуван, във всяка страна от ЕС има поне едно национално бюро за контакт, което може да ви информира дали имате право на възстановяване на разходите и дали има някакви прагове.

За здравното осигуряване важат специални условия, ако:

работите в една страна, а живеете в друга

Ако работите в една страна от ЕС, а живеете в друга, имате право на медицинско лечение и в двете.

Трябва първо да се регистрирате в страната, в която работите, и да получите формуляр S1 (предишен формуляр E 106) от вашата здравноосигурителна институция. Този формуляр дава право на вас и на лицата на ваша издръжка да се регистрирате за здравна осигуровка в страната, в която живеете.

Лицата на ваша издръжка могат да се ползват със същите права като вас, ако живеете и работите в:

 

Австрия

Германия

Португалия

Белгия

Гърция

Румъния

България

Латвия

Словакия

Кипър

Люксембург

Словения

Чешка република

Малта

 

Франция

Полша

 

Ако живеете или работите в Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Нидерландия, Обединеното кралство, Унгария, Финландия или Швеция, лицата на ваша издръжка не могат да разполагат с две здравноосигурителни карти. Те могат да получат медицинско обслужване в страната, в която работите, само при едно от следните условия:

 • лечението е наложително по медицински причини по време на престоя им в тази страна, като се вземе предвид характерът на това лечение и очакваната продължителност на престоя
 • има споразумение между съответните страни/органи
 • получено е предварително разрешение чрез формуляр S2 (предишен формуляр E 112), издаден от здравноосигурителната институция на страната, в която живеете.

Грижи за болни деца — като трансграничен работник, ако вземете отпуск, за да се грижите за болно дете, проверете във вашата здравноосигурителна каса дали имате право на обезщетение. Възможно е да нямате, ако детето ви се осигурява заедно с вашия партньор в страната, в която живеете.

сте командирован за кратък срок в чужбина (<2 години)

Като краткосрочно командирован работник (<2 години) можете да изберете дали да останете осигурен във вашата страна (тази, от която сте командирован и която е отговорна за здравното ви осигуряване).

Поискайте от здравноосигурителната институция във вашата страна формуляр S1 (предишен E 106). Това ще даде право на вас и вашето семейство на здравно обслужване по време на престоя ви. Предайте формуляра S1 в здравноосигурителната институция на приемащата страна при пристигането си.

сте държавен служител, командирован в чужбина

Ако сте държавен служител, командирован в чужбина, имате право на лечение в страната, в която живеете. За тази цел ще трябва да поискате формуляр S1 (предишен E 106 — удостоверение за вашето и на лицата на ваша издръжка право на здравни услуги, когато живеете извън страната, в която сте осигурени) от вашата здравноосигурителна институция в страната, която е ваш работодател, и да го предадете на институция в страната, в която работите.

студент, изследовател или стажант в чужбина

Ако отивате в друга страна от ЕС, за да учите, да извършвате изследователска работа, на стаж или професионално обучение, трябва да имате пълна здравна осигуровка в приемащата страна.

 • Ако сте нает в приемащата страна, ще трябва да се включите в местна схема за здравно осигуряване.

  Някои докторанти могат да бъдат сметнати за местни работници и да е необходимо да се присъединят към местната система за здравно осигуряване или да сключат частна застраховка.

 • Ако не работите, евентуално може да използвате Европейската здравноосигурителна карта, ако имате право на това.
 • Ако временно сте изпратен в университет или научноизследователски институт в друга страна от ЕС от вашия университет или институт, по време на командировката си сте здравно осигурен във вашата страна. Преди да заминете, подайте заявление за Европейска здравноосигурителна карта или за формуляр S1.

  Проверете в здравноосигурителната институция или в националното бюро за контакт във вашата страна дали те ще покрият разходите ви за здравни услуги в чужбина за пълния период на престоя ви!

Доколкото здравната ви осигуровка във вашата страна покрива вашия престой в чужбина, административните процедури могат да бъдат опростени, ако имате валидна Европейска здравноосигурителна карта.

Някои национални здравноосигурителни институции покриват разходи за здравни услуги в друга страна само за определено време; често такъв е случаят при по-възрастни студенти (над 28 или 30 години) и работници, които се обучават в чужбина. Ако вашият случай е такъв, ще трябва да се осигурявате в приемащата страна или да сключите частна застраховка.

Лична история

Осведомете се за местните правила за социална сигурност

Вим е белгиец, който отива да учи в университет в Холандия. Със себе си той взема валидна Европейска здравноосигурителна карта. Вим планира да работи на непълно работно време през периода на обучението си. В Холандия обаче е задължително да се заплаща основната национална здравна осигуровка, която възлиза на около 1100 евро годишно, ако човек работи там, дори ако има валидна Европейска здравноосигурителна карта. Разходите за основната здравна осигуровка превръщат работата в по-скъпоструващ вариант, отколкото Вим е очаквал.

пенсионер

Здравно осигуряване в страната, в която живеете

Ако получавате пенсия от страната, в която живеете, вие и вашето семейство сте обхванати от системата за здравно осигуряване на тази страна — независимо дали получавате пенсии от други страни.

Лична история

Запознайте се със здравната система в новата ви страна на пребиваване

Никола е живял във Франция и е работил там почти през цялата си трудова кариера, с изключение на няколко години от младостта си, когато е бил келнер в Италия.

Когато се пенсионира, Никола се мести в Италия. Пенсията му се състои от две части: „италианска“ пенсия, отразяваща годините, в които е работил в Италия, и „френска“ пенсия за годините, през които е работил във Франция.

Тъй като Никола живее в Италия и получава пенсия за възраст от италианските власти, той се числи към здравноосигурителната система на тази страна. Той вече не е обхванат от френската система.

Ако не получавате пенсия или друг доход от страната, в която живеете, има две възможности:

 • ако получавате пенсия от друга страна от ЕС, вие се числите към нейната здравноосигурителна система
 • ако получавате пенсия от няколко страни от ЕС, вие се числите към здравноосигурителната система на страната, в която сте се осигурявали най-дълго време.

И в двата случая трябва да поискате удостоверение за правото ви на здравни услуги - формуляр S1 (известен преди като E 121) — от здравноосигурителната институция в страната, към чиято здравноосигурителна система се числите.

Този документ определя правото ви на пълно здравно осигуряване във вашата страна на пребиваване. Трябва да го изпратите на здравноосигурителната институция там.По принцип вие и вашето семейство имате пълно право на медицинско лечение само в страната, в която живеете. Някои страни обаче (вж. списъка по-долу) предлагат на пенсионери, живеещи в чужбина, но числящи се към тяхната система за социална сигурност, пълно здравно осигуряване и на своята територия.

Здравно осигуряване в страната, в която сте работили

Ако страната, която ви плаща пенсия, е една от изброените по-долу, вие и членовете на вашето семейство имате право на пълно здравно осигуряване и в страната, която ви плаща пенсия, и в страната, в която понастоящем живеете (ако те са различни):

 

Австрия

Франция

Нидерландия

Белгия

Германия

Полша

България

Гърция

Словения

Кипър

Унгария

Испания

Чешка република

Люксембург

Швеция

Ако сте плащали осигурителни вноски в страна, която не е включена в горепосочения списък, ще имате право на пълно здравно осигуряване само в страната, в която живеете.

Бивши трансгранични работници

Ако последната ви работа е била като трансграничен работник, което означава, че сте живели в една страна, а сте пътували до друга, за да работите, за вас важи следното:

Продължаване на лечение

Можете да продължите дадено лечение, което сте започнали в страната, в която сте работили, дори след като сте се пенсионирали. Това важи и за лицата на ваша издръжка, ако лечението е започнало в:

 

Австрия

Германия

Португалия

Белгия

Гърция

Румъния

България

Латвия

Словакия

Кипър

Люксембург

Словения

Чешка република

Малта

 

Франция

Полша

 

От 1 май 2014 г. това ще бъде възможно и за лечение, започнало в:

 

Естония

Италия

Нидерландия

Унгария

Литва

Испания

За да продължите лечение, започнало в страната, където сте работили преди, трябва да изпратите формуляр S3 на здравните институции в тази страна.

Осигуряване в страната, където преди сте работили, и в страната, в която живеете

Ако сте работили поне 2 години като трансграничен работник през петте последни години преди пенсионирането си, имате право на здравни услуги както в страната ви на пребиваване, така и в страната, в която сте работили преди.

Това важи и за лицата на ваша издръжка, ако страната, в която понастоящем живееете, и страната, в която преди сте работили, са в следната група:

 

Австрия

Германия

Испания

Белгия

Люксембург

 

Франция

Португалия

 

Ако искате да имате достъп до лечение и във вашата страна на пребиваване, и в страната, в която сте работили, трябва да изпратите формуляр S3 на здравната каса в тази страна.

Между националните здравни системи в Европа има значителни различия

Страните от ЕС могат да определят собствени правила относно правото на обезщетения и услуги. Например ако са ви необходими медицински услуги в страната, в която понастоящем живеете, вероятно няма да имате право на съвсем същите услуги на същата цена като във вашата страна на произход.

За да избегнете евентуални сериозни проблеми и недоразумения, осведомете се за системата за социална сигурност в приемащата страна или се свържете с националното бюро за контакт.

Лична история

Запознайте се със системата за социална сигурност в новата ви страна на пребиваване

Сузане винаги е работила в Германия, а след пенсионирането си се премества в Испания. Когато се разболява, тя сключва договор за грижи у дома с частна компания, защото в Испания такива обществени услуги не се предлагат.

Част от разходите е покрита от нейната осигуровка в Германия, но делът на Сузане е много по-голям от това, което тя би платила, ако бе останала в родината си. Това е последица от различията между системите за обезщетения в Германия и Испания.

Различия при оценяването на степента на неработоспособност

Ако искате пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да ви бъде направен отделен преглед в нея. Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.

Научете повече за пенсиите за инвалидност в Европа.

Законодателство на ЕС
 • Регламент № 883/2004 относно координацията на системите за социална сигурност English
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети