Navigačný riadok

Aktualizované : 20/04/2016

health

Neplánovaná zdravotná starostlivosť – výdavky a ich náhrada

S európskym preukazom zdravotného poistenia

V prípade, že počas svojej návštevy inej krajiny EÚ potrebujete lekárske ošetrenie, európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vám zjednoduší proces platby a náhrady výdavkov.

S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na zdravotnú starostlivosť a na náhradu výdavkov, ktoré vám vznikli, za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej sa nachádzate. Ak je ošetrenie bezplatné pre miestnych obyvateľov, nemusíte platiť ani vy. Ak je za ošetrenie potrebné zaplatiť, môžete požiadať o náhradu výdavkov vnútroštátnu inštitúciu български Lietuvių français Deutsch magyar English a získať ju priamo počas vášho pobytu v danej krajine alebo o náhradu požiadať vašu zdravotnú poisťovňu po návrate domov. Vaše výdavky budú nahradené podľa pravidiel a sadzieb platných v krajine, v ktorej ste boli ošetrený. Získate teda náhradu celej sumy alebo budete musieť zaplatiť poplatky, ktoré znášajú pacienti podľa pravidiel platných v krajine, kde došlo k ošetreniu. Vaša poisťovňa môže prípadne rozhodnúť o náhrade celých nákladov podľa svojich vlastných pravidiel.

Príklad

Viac informácií o pravidlách sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej sa nachádzate

Anna je poistená v rámci povinného systému zdravotného poistenia v členskom štáte A a počas niekoľkých mesiacov sa zdržuje v členskom štáte B, kde dokončuje svoje štúdium. So sebou má európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný v krajine A. Anna je tehotná a rodiť bude počas svojho pobytu v krajine B. Tehotenstvo a pôrod sa považujú za naliehavú lekársku starostlivosť, takže Anna dostane po predložení svojho európskeho preukazu zdravotného poistenia a dokladu totožnosti potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajine B.

Anna má nárok na rovnakú starostlivosť v krajine B, ako keby v nej bola poistená. To znamená, že ak je ošetrenie pre osoby poistené v krajine B bezplatné, bude bezplatné aj pre Annu. Ak osoby v danej krajine musia za ošetrenie platiť a potom žiadať o náhradu výdavkov, na Annu sa budú vzťahovať rovnaké pravidlá. Mala by požiadať o preplatenie nákladov v krajine B, kde jej výdavky na zdravotnú starostlivosť uhradia v rovnakej výške ako domácim poistencom (krajina B potom požiada o preplatenie svojich nákladov poisťovňu v krajine A, kde je Anna poistená).

Ak jediným dôvodom pre Annin pobyt v krajine B bol pôrod, európsky preukaz zdravotného poistenia by mohol byť odmietnutý - Anna mala ešte pred odchodom do krajiny B vybaviť všetky formality potrebné pre pôrod v zahraničí. Týmto spôsobom by už vopred vedela, ktoré náklady budú uhradené.

Bez európskeho preukazu zdravotného poistenia

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia alebo ak ho nemôžete použiť (napríklad v súkromnej nemocnici, ktorá nepatrí do systému EPZP), je možné, že budete musieť za ošetrenie zaplatiť a po návrate domov žiadať vrátenie výdavkov. Toto platí pre verejných aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Avšak podmienky budú odlišné:

  • Nahradené budú iba výdavky za ošetrenie, na ktoré by ste mali nárok aj doma.
  • Vrátia sa vám však iba výdavky do výšky, ktorá zodpovedá nákladom za dané ošetrenie vo vašej domovskej krajine, čo môže byť menej ako ste zaplatili za ošetrenie.

Ak potrebujete naliehavé ošetrenie, vaša zdravotná poisťovňa môže pomôcť zaslaním faxu alebo mailu s potvrdením vášho zdravotného poistenia, čím môžete predísť platbe vopred.

Ak máte pochybnosti o vašich nárokoch a chcete si ich pred ošetrením overiť, každá krajina EÚ má aspoň jedno národné kontaktné miesto, ktoré vás informuje, či máte nárok na náhradu výdavkov a v akom rozsahu.

Užitočné webové lokality a kontaktné adresy.

Ak cestujete do zahraničia z dôvodu plánovaného lekárskeho ošetrenia, vzťahujú sa na vás odlišné pravidlá.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.