Navigačný riadok

Poznáte vaše práva občana EÚ? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Aktualizované : 01/09/2015

health

Právo na plánovanú zdravotnú starostlivosť v zahraničí

Máte právo na lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako obyvatelia danej krajiny.

Niektoré krajiny však môžu obmedziť prístup k niektorým druhom zdravotnej starostlivosti, pretože dopyt po ošetrení je vyšší, ako je ich schopnosť ho poskytnúť. Informácie o prípadných obmedzeniach zavedených v krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť, získate na národných kontaktných miestach.

V zásade môžete mať takisto nárok, aby vám časť alebo všetky náklady na ošetrenie nahradili. Podrobnosti si pozrite na stránke náhrada výdavkov.

Právne predpisy EÚ
  • Smernica 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti English
  • Nariadenie č. 987/2009, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania nariadenia č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia English
  • Nariadenie č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia English
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Retour au texte en cours.