Navigacijski put

Jeste li upoznati sa svojim pravima u EU-u? Ispitajte svoje znanje s pomoću našeg kviza.

Ažurirano : 01/09/2015

health

Pravo na planiranje liječenja u inozemstvu

Imate pravo na liječenje u drugoj državi EU-a pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao i stanovnici te države.

Međutim, neke države mogu ograničiti pristup nekim vrstama liječenja - jer je potražnja za tim vrstama liječenja veća od njihove sposobnosti da zadovolje tu potražnju. Obratite se Nacionalnoj kontaktnoj točki u zemlji u kojoj se želite liječiti, kako biste saznali koja se tamo ograničenja primjenjuju, ako ih ima.

U načelu možete imati pravo i na povrat dijela ili svih troškova. Za više pojedinosti, vidi troškovi i podmirenje.

Zakonodavstvo EU
  • Direktiva 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi English
  • Uredba 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti English
  • Uredba 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti English
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Retour au texte en cours.