Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 01/09/2015

health

Õigus plaanilisele ravile välismaal

Teil on õigus saada ravi mõnes teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel ja sama hinna eest, kui asjaomases riigis elavatel inimestel.

Vaatamata sellele võivad mõned liikmesriigid piirata juurdepääsu teatavatele tervishoiuteenustele, kuna nõudlus ravi järele on suurem kui nende suutlikkus seda pakkuda. Võtke ühendust kontaktpunktiga selles riigis, kus soovite ravi saada, et saada teada, milliseid piiranguid selles riigis kohaldatakse (kui üldse).

Üldiselt on teil ka õigus saada oma ravikulud hüvitatud kas osaliselt või täies mahus. Täpsema teabe saamiseks kontrollige jaotist raviteenuste kulud ja nende hüvitamine.

ELi õigusaktid
 • Direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius English
 • Määrus 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord English
 • Määrus 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

  Retour au texte en cours.