Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 28/02/2017

Plaaniline ravi: kulud ja nende hüvitamine

Kulude hüvitamiseks on kaks võimalust.

1. Teie ravikindlustuse pakkuja katab kõik teie kulud ise.

 • See süsteem kehtib avaliku sektori tervishoiuteenuste pakkujate suhtes - selle raames ei saa katta erameditsiini kulusid.
 • Te peate küsima oma ravikindlustuse pakkujalt luba enne ravi saamise eesmärgil välismaale reisimist. Kui teile see võimaldatakse, siis antakse teile asjakohane taotlusvorm (mida nimetatakse S2−vormiks).
 • Kõik teie raviga seotud kulud katab teie ravikindlustuse pakkuja.
 • Hüvitamine korraldatakse tavaliselt otse asjaomaste asutuste vahel, seega ei pea te ravi eest ise maksma.

Siiski, kui teid ravitakse riigis, kus patsiendid maksavad tavaliselt oma ravi eest ise ja alles seejärel saavad asjaomased kulud hüvitatud oma ravikindlustuse pakkuja poolt, peate võib-olla esialgu kandma teatavad kulud ise. Seejärel peaksite ravikulude hüvitamiseks pöörduma asjaomaste asutusteEnglish poole riigis, kus te ravi saate. Nemad hüvitavad teile kulud otse samas mahus, kui kohalikele elanikele. Te võite kulude hüvitamiseks samuti pöörduda oma ravikindlustuse pakkuja poole, kui olete naasnud oma koduriiki.

Kui teie saadud ravi hüvitamise määr on välismaal kõrgem kui riigis, kus te kindlustatud olete, on teil õigus asjaomase vahe katmiseks oma ravikindlustuse pakkujalt taotleda täiendavat hüvitamist.

2. Te võite maksta oma ravi eest ise ning nõuda hiljem selle hüvitamist.

 • See võimalus kehtib kõigi raviteenuste osutajate (nii avaliku kui ka erasektori teenuseosutajate) suhtes.
 • Kulud hüvitatakse teile vastavalt määrale, mida kohaldatakse riigis, kus te kindlustatud olete, kuid vaid juhul, kui teil on selleks seal õigus.

Te peate võib-olla siiski taotlema eelnevat luba - kontrollige seda oma riikliku kontaktpunkti vahendusel.

Näide 1

Xavier soovib saada plaanilist hambaravi (mille katab tema ravikindlustuse osutaja) liikmesriigis Y. Kuid selle maksumus teises liikmesriigis on kõrgem, kui riigis, kus ta kindlustatud on. Xavier soovib kulude täielikku hüvitamist, seega peab ta taotlema oma ravikindlustuse pakkujalt eelnevalt luba. Kui ta selle saab, siis saab ta minna ravi saamise eesmärgil välismaale, ilma et peaks ise midagi enne maksma, kuna tavaliselt hüvitatakse kulud asjaomaste asutuste vahel otse.

Yvonne soovib saada hambaravi liikmesriigis X. Ta soovib ravi saada niipea kui võimalik. Yvonne võtab ühendust riikliku kontaktpunktiga, et saada teada, kas ta peab taotlema eelnevat luba, ning saab teada, et ta ei pea seda tegema. Seega läheb ta välismaale ja saab ravi. Yvonne maksab teenuse eest ise ning taotleb selle hüvitamist, kui ta tagasi on.

Näide 2

Agata soovib saada keerulist kirurgilist ravi liikmesriigis Y raviteenuse pakkujalt, kellel on leping riikliku tervishoiusüsteemiga. Kuna sellise kirurgilise ravi puhul tuleb taotleda eelnevat luba kas otsemakseks või hilisemaks hüvitamiseks, siis taotleb ta eelnevat luba ning tema kulud kaetakse kas otse asjaomase asutuse poolt või ta taotleb nende hüvitamist siis, kui ta oma koduriigis tagasi on.

Bernard soovib sarnast kirurgilise ravi teenust liikmesriigis Y, kuid seda erasektori teenusepakkujalt. Sellisel juhul peab ka tema taotlema eelnevat luba, kuid kõnealusel juhul ei kohaldata otsemakseid. Bernard peab maksma raviga seotud kulud ise ning alles seejärel saab ta nõuda nende hüvitamist. Üldjuhul hüvitatakse talle kulud samas mahus, nagu tema koduriigis sama ravi puhul.

Olenemata sellest, milise võimaluse te valite, ei saa teie ravikindlustuse pakkuja teie eelneva loa taotlust tagasi lükata juhul, kui:

 • konkreetne ravi ei ole kättesaadav teie koduriigis, kuid teie ravikindlustuse pakkuja katab sellega seotud kulud, ning juhul, kui
 • teie ravi saamine viibiks põhjendamatult teie koduriigis.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks asjakohaste kulude ja nende hüvitamise kohta, võtke palun ühendust oma ravikindluse pakkuja või riikliku kontaktpunktiga ELi liikmesriigis, kus te soovite ravi saada.

Kasulikud riiklikud aadressid ja veebisaidid.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid