Navigačný riadok

Aktualizované : 27/06/2016

family

Registrované partnerstvá

V niektorých členských štátoch EÚ môžete svoje partnerstvo úradne potvrdiť bez toho, aby ste uzavreli manželstvo, a to formou registrovaného partnerstva (nazývaného aj civilné partnerstvo).

Registrované partnerstvo umožňuje dvom osobám, ktoré spolu žijú ako pár, zaregistrovať svoj vzťah na príslušnom verejnom orgáne štátu pobytu.

Rozdiely medzi členskými štátmi EÚ sú v tejto oblasti obrovské, nielen pokiaľ ide o možnosť uzatvárať partnerstvá, ale aj o rozsah, v akom sa cudzie partnerstvá v danej krajine uznávajú (ak vôbec).

Ak chcete uzavrieť registrované partnerstvo v zahraničí a potom sa vrátiť domov, alebo sa po uzavretí registrovaného partnerstva chcete presťahovať do inej krajiny EÚ, mali by ste vedieť, ktoré právne predpisy (ktorej krajiny) sa budú vzťahovať na vaše partnerstvo.

V niektorých, ale nie vo všetkých, krajinách majú registrované partnerstvá ekvivalentné alebo porovnateľné postavenie ako manželstvo.

Krajiny EÚ, ktorých právne predpisy neumožňujú registrované partnerstvá:

  • Bulharsko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Poľsko
  • Rumunsko
  • Slovensko

V krajinách, v ktorých majú registrované partnerstvá a manželstvá ekvivalentné postavenie, budete mať ako partneri rovnaké pobytové práva ako manželia – váš registrovaný partner má právo sprevádzať vás, ak sa chcete usadiť v jednej z takýchto krajín.

Krajiny, ktoré umožňujú osobám rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo, vo všeobecne uznávajú registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách.

V krajinách, v ktorých uzatváranie manželstiev osobami rovnakého pohlavia nie je možné, avšak v ktorých existujú určité formy registrovaného partnerstva, sa manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí považujú vo všeobecnosti za ekvivalentné s registrovanými partnerstvami.

Ak je váš partner občanom EÚ a je od vás ekonomicky závislý, bude si na príslušnom orgáne krajiny, do ktorej sa sťahujete, musieť uplatniť svoje právo na pobyt (na základe práva sprevádzať registrovaného partnera).

Ak váš partner nie je občanom EÚ, bude vaše registrované partnerstvo základom pri získaní jeho práva žiť v EÚ.

Ak chcete žiť v členskom štáte EÚ, ktorý vôbec neuznáva registrované partnerstvá, bude vaše partnerstvo považované za riadne potvrdený dlhodobý vzťah. Váš nový štát by mal umožniť vstup a pobyt vášho partnera.

Majetkové práva a vyživovacia povinnosť registrovaných partnerov nie sú v rámci EÚ upravené rovnakým spôsobom – práva vyplývajúce z registrovaného partnerstva v jednom členskom štáte sa môžu značne líšiť od práv priznaných v inom štáte.

Ako by to malo fungovať

Príklad

Možnosť pobytu vďaka registrovanému partnerstvu

Nina, podnikateľka v členskom štáte EÚ A, hľadala nové možnosti podnikania v členskom štáte B. Chcela, aby ju do zahraničia sprevádzal jej registrovaný partner Hans, ktorý bol v tom období nezamestnaný.

Napriek tomu, že členský štát B neuznáva registrované partnerstvá, jeho existencia slúžila príslušným orgánom ako dôkaz dlhodobého vzťahu a Hans sa mohol presťahovať spolu s Ninou, aj keď nemal vlastný príjem.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo