Navigačný riadok

Aktualizované : 04/04/2016

family

Manželstvo

Manželstvo (civilný sobáš spĺňajúci zákonné požiadavky bez náboženskej afiliácie) je právnym inštitútom uznávaným vo všetkých členských štátoch EÚ.

Na iné druhy partnerstiev, napríklad registrované partnerstvá a faktické zväzky, sa vzťahujú rozdielne pravidlá.

Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa manželstva, sa v jednotlivých krajinách líšia, najmä pokiaľ ide o:

  • práva a povinnosti manželov, napríklad v oblasti majetkových vzťahov, rodičovských práv a povinností alebo zmeny priezviska;
  • postavenie civilných a cirkevných sobášov - niektoré krajiny považujú cirkevné sobáše za rovnocenné s občianskymi, iné nie. Ak ste sa presťahovali do inej krajiny a vaše manželstvo bolo uzavreté len pred cirkevným orgánom, nezabudnite si overiť, akým spôsobom bude uznaný váš manželský stav.
  • podmienky pre uzavretie manželstva - najvýznamnejší rozdiel je v práve dvojíc rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvo. K dnešnému dňu môžu páry rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo v týchto štátoch EÚ: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo (okrem Severného Írska).

Formality - pred svadbou

Ak sa chystáte uzavrieť manželstvo s občanom iného štátu alebo sa po svadbe chystáte presťahovať do zahraničia, overte si, aké právne predpisy (ktorej krajiny) sa budú vzťahovať na vaše manželstvo a spoločný majetok. Bude to mať významné dôsledky na vaše práva a povinnosti.

Ak sa chystáte uzavrieť manželstvo v inej krajine EÚ ako v tej, v ktorej žijete, informujte sa u príslušných úradov oboch krajín, aké formálne požiadavky musíte splniť na to, aby bolo vaše manželstvo platné v oboch krajinách. Môže ísť o požiadavky týkajúce sa registrácie alebo uverejnenia.

Formality - po svadbe

Vo všeobecnosti možno povedať, že uznanie vášho manželstva je garantované vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ, čo však neplatí v plnej miere pre manželstvá uzavreté osobami rovnakého pohlavia.

Ak uzavriete manželstvo v inej krajine EÚ, ako je vaša domovská krajina, odporúčame vám, aby ste si uzavretie manželstva zaregistrovali na konzulárnom úrade svojej krajiny.

Ak sa presťahujete za prácou do inej krajiny EÚ, váš manžel vás môže nasledovať, ak je aj on občanom krajiny EÚ. Na manželov, ktorí nie sú občanmi EÚ, sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Príklad

Manželské páry rovnakého pohlavia - rozdiely medzi jednotlivými krajinami

Belgičanka Emma a Carine z Francúzska uzavreli manželstvo v Belgicku. Emma sa musela kvôli práci presťahovať do Nemecka a Carine išla s ňou. Nemeckého orgány ich však za manželský pár nepovažovali, pretože podľa právnych predpisov nemôžu v Nemecku osoby rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo.

Keďže registrované partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia sú v Nemecku dovolené, Emma a Carine získali rovnaké práva ako iné registrované dvojice.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo