Navigačný riadok

Aktualizované : 15/04/2015

family

Vyživovacia povinnosť (vzájomná vyživovacia povinnosť členov rodiny)

Pravidlá týkajúce sa vyživovacej povinnosti sa v jednotlivých krajinách líšia. Rozsah tejto povinnosti nie je všade rovnaký. Predpisy EÚ sa však uplatňujú v prípade osôb, ktoré sa nachádzajú v rôznych členských štátoch EÚ a majú voči sebe vyživovaciu povinnosť.

Súd ktorej krajiny bude príslušný?

Svoju žiadosť týkajúcu sa výživného môžete vo väčšine prípadov podať na súde:

  • v krajine, v ktorej žijete vy a váš bývalý partner alebo člen rodiny;
  • v krajine, v ktorej žije osoba s nárokom na výživné;
  • na ktorom prebieha konanie o vašom právnom statuse (napr. rozvodové konanie) alebo o úprave rodičovských práv a povinností a za predpokladu, že rozhodnutie o výživnom je súčasťou tohto konania.

Ak sa spor netýka vyživovacej povinnosti voči dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov a ak váš bývalý manžel alebo príbuzný súhlasí, môžete sa po splnení určitých podmienok spoločne rozhodnúť, ktorý súd by mal rozhodovať vo vašej veci.

V prípadoch, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých krajín EÚ, sa konanie o výživnom nemusí nevyhnutne riadiť právom krajiny, v ktorej ste požiadali o rozvod.

Informácie o tom, právo ktorého štátu sa vzťahuje na vašu žiadosť o určenie výživného English a ako sa budú riešiť možné kolízie medzi právnymi predpismi viacerých krajín.

Príslušný ústredný orgán v krajine, v ktorej žijete, vám môže pomôcť pri uplatnení vášho nároku na výživné voči osobe, ktorá žije v inej krajine.

Vykonanie zahraničného rozhodnutia o výživnom

Ak chcete, aby rozhodnutie o výživnom vydané súdom v jednom členskom štáte bolo vyhlásené za vykonateľné v inom členskom štáte, môžte využiť zjednodušený postup.

Príslušný ústredný orgán v krajine, v ktorej žijete, vám môže pomôcť pri vymožení výživného.

Informácie o vymáhaní výživného, zjednodušenom postupe EÚ a príslušných orgánoch:

Vyberte si:

Právne predpisy EÚ

  • Vyživovacia povinnosť čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
  • Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby