Navigačný riadok

Aktualizované : 25/06/2015

Najčastejšie otázky - Vyživovacia povinnosť (vzájomná vyživovacia povinnosť členov rodiny)

  • Vyhral som spor o výživné - teraz som zvedavý, ako sa bude súdne rozhodnutie presadzovať, keď moja ex-partnerka odmietne platiť. Vzťahujú sa na takúto situáciu právne predpisy EÚ?

    NIE - túto oblasť upravujú výlučne vnútroštátne predpisy, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia.

    V niektorých štátoch sa platby výživného zabezpečia príkazom na strhávanie sumy z ex-partnerovej/kinej mzdy, ktorú vypláca zamestnávateľ alebo banka.

    Ak to nezaberie, v určitých štátoch môžu výživné vymáhať daňové úrady.

    V niektorých štátoch EÚ existujú verejné fondy, z ktorých za uhrádza výživné v prípade platobnej neschopnosti ex-partnerov.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo