Navigačný riadok

Aktualizované : 27/06/2014

family

Rozvod a súdna rozluka

Dôvody, pre ktoré súdy manželstvo rozvedú alebo súhlasia s právnou rozlukou, ako aj iné praktické aspekty rozvodu a rozluky, sa v jednotlivých štátoch EÚ výrazne líšia.

Na prípady s tzv. cezhraničným prvkom (napríklad manžel a manželka žijú v rôznych krajinách) sa vzťahujú pravidlá EÚ. Na základe týchto pravidiel sa určí štát, ktorého súd bude môcť danú vec rozhodnúť.

Žiadosť o súdnu rozluku alebo rozvod môžu predložiť manželia ako spoločnú žiadosť, alebo samostatne.

V ktorej krajine môžete požiadať o rozvod/rozluku?

Vašu žiadosť môžete predložiť súdu v krajine, v ktorej:

 • žijete vy a váš manžel;
 • ste naposledy spolu žili, za predpokladu, že jeden z vás v danej krajine naďalej žije;
 • jeden z vás žije - ak predkladáte spoločnú žiadosť;
 • žije váš manžel;
 • žijete vy, ak:
  • ste v ňom žili aspoň 6 mesiacov bezprostredne pred podaním žiadosti a
  • ste občanom tohto štátu.

  V prípade, ak nie ste občanom daného štátu, žiadosť môžete podať vtedy, ak ste v ňom bývali aspoň jeden rok bezprostredne pred podaním žiadosti.

 • vy aj váš manžel ste občanmi daného štátu.

Za súd, ktorý je príslušný rozhodovať vo vašej veci, sa považuje prvý súd, ktorému bola doručená žiadosť o rozvod alebo súdnu rozluku (ak žiadosť spĺňa vyššie uvedené podmienky).

Za súd, v ktorého kompetencii je zmeniť súdnu rozluku na rozvod (ak je takáto zmena v súlade s právnym poriadkom danej krajiny), sa považuje ten súd v krajine EÚ, ktorý rozhodol o právnej rozluke.

Tento súd môže rozhodovať aj o rodičovských právach a povinnostiach.

Opýtajte sa právnika!

V prípadoch, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých členských štátov, sa vaše rozvodové konanie nemusí nevyhnutne riadiť právom krajiny, v ktorej ste požiadali o rozvod. Určenie toho, právo ktorého štátu sa bude aplikovať a ako sa budú riešiť možné kolízie právnych predpisov dvoch alebo viacerých krajín, môže byť veľmi komplikované. Preto vám odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaného právnika.

Uznanie rozhodnutia o rozvode alebo súdnej rozluke v zahraničí

Právoplatné rozhodnutie o rozvode alebo právnej rozluke vydané v jednom členskom štáte sa priamo uznáva v ostatných členských štátoch.

Výnimka - Dánsko

Dánsko neuplatňuje pravidlá EÚ o rozvode a právnej rozluke, ktoré sa týkajú napríklad rozhodného práva a vzájomného uznávania rozhodnutí o rozvode alebo súdnej rozluke.

Informácie o rozvodových konaniach v jednotlivých štátoch:

Vyberte si:

Príklad

Rozvod bez vzájomného súhlasu - príslušnosť súdu v krajine posledného spoločného obvyklého pobytu manželov

Jack a Marie, írsko-francúzsky manželský pár, žili spolu v Írsku. Jack si našiel zaujímavú a dobre platenú prácu vo Francúzsku, kam sa aj presťahoval. Mesiac po tom, ako začal pracovať vo Francúzsku, podal Jack v Írsku žiadosť o rozvod.

Z právneho hľadiska to bolo v poriadku, pretože Jack a Marie žili spolu naposledy v Írsku, v ktorom mala Marie navyše stále svoj trvalý pobyt.

Pomoc a poradenstvo