Cesta

Aktualizováno : 06/09/2016

family

Rozvod a rozluka

Důvody, kvůli kterým můžete požádat o rozvod či rozluku, a příslušné postupy stanoví vnitrostátní právní předpisy členských států. Tato pravidla se v jednotlivých zemích značně liší.

Evropské předpisy nicméně pomáhají určit, čí soudy (soudy které země) jsou pro řešení věci příslušné a který právní systém se použije v případech, kdy se věc dotýká dvou nebo více zemí EU – například proto, že vy a váš manžel či manželka nežijete ve stejné zemi nebo nemáte stejnou státní příslušnost.

Kde lze zažádat o rozvod nebo rozluku?

O rozvod či rozluku můžete požádat společně s vaším partnerem či partnerkou, nebo jednotlivě.

Žádost můžete podat u soudů:

 • v zemi kde vy i váš manžel či manželka žijete
 • v zemi, kde jste spolu naposledy žili, pokud tam jeden z vás žije i nadále
 • v zemi, kde žije jeden z vás – pokud podáváte společnou žádost
 • v zemi, kde žije váš partner
 • v zemi, kde žijete vy, pokud:
  • tam již v momentě bezprostředně před podáním žádosti žijete nejméně 6 měsíců
  • jste státním příslušníkem daného státu.

  Pokud nejste občanem tohoto státu, můžete žádost podat, pouze pokud jste tam v momentě bezprostředně před podáním žádosti žili(a) nejméně 1 rok .

 • v zemi, jejímiž občany oba dva jste.

První soud, u kterého je žádost podána a který splňuje tyto podmínky, má pravomoc o vašem rozvodu rozhodovat.

Soud s pravomocí změnit rozluku na rozvod je soud toho členského státu, který rozhodl ve věci rozluky – pokud je to v souladu s vnitrostátními předpisy této země.

Soud s pravomocí rozhodnout o rozvodu může rovněž rozhodovat o otázkách týkajících se rodičovské odpovědnosti, jestliže dítě žije v zemi, kde se soud nachází.

Která země bude rozhodovat o vašem rozvodu nebo rozluce?

Dotýká se případ dvou nebo více členských států? Například proto, že vy a váš manžel či manželka nemáte stejnou státní příslušnost nebo právě nežijete v domovské zemi?

Právním systémem, podle kterého se rozvod rozhodne, nemusí být nutně právní systém té země, kde jste o rozvod požádali.

16 členských států EU přijalo jednotný soubor pravidel, podle kterých se určuje, čí právo (který právní systém) se u přeshraničního rozvodu použije. Jedná se o tyto státy: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko.

V kterémkoli z výše uvedených 16 států se můžete se svým manželem či manželkou dohodnout, že se při rozhodování uplatní právní předpisy:

 • země, kde oba dva žijete
 • země, kde jste naposledy žili společně, pokud tam jeden z vás stále žije
 • země, jíž je jeden z vás státním příslušníkem
 • země, ve které jste o rozvod požádali

Pokud se se svým partnerem nedohodnete, uplatní soudy v těchto 16 zemích zákony:

 • země, kde oba dva žijete
 • není-li toto splněno, pak země, kde jste naposledy žili společně – za předpokladu, že jste tam společně žili 1 rok před předáním věci soudu
 • není-li toto splněno, pak země, jíž jste oba státními příslušníky
 • není-li toto splněno, pak země, ve které jste podali žádost o rozvod

Pokud žádáte o rozvod v jiné zemi EU než domovské, obraťte se na právníka, který se na tyto záležitosti specializuje a který vám poradí, čí předpisy se na váš případ vztahují a jaké z toho pro vás plynou důsledky.

Uznávání rozvodů a právních rozluk v zahraničí

Rozvod či rozluku, o nichž bylo rozhodnuto v jednom členském státě, automaticky ostatní země EU uznávají – žádné další řízení není nutné.

Výjimka – Dánsko

Předpisy EU pro rozvod a rozluku – například pravidla o příslušnosti a uznávání – se nevztahují na Dánsko.

Podrobnosti týkající se řízení o rozvodu v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi:

Typická situace

Rozvod bez oboustranného souhlasu: uplatní se právní systém země, kde se nacházelo poslední společné bydliště manželů

Manželé Jack z Irska a Francouzka Marie společně žili v Irsku.

Jack našel zajímavé a dobře placené místo ve Francii a přestěhoval se tam. Měsíc poté, co začal ve Francii pracovat, požádal v Irsku o rozvod.

Takovému rozhodnutí nic nebránilo, protože manželé spolu v Irsku do té doby žili a Marie tam stále měla bydliště.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

Rakouska, Belgie, Bulharska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Portugalska, Rumunska, Slovinska nebo Španělska.

Retour au texte en cours.

Rakouska, Belgie, Bulharska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Portugalska, Rumunska, Slovinska nebo Španělska.

Retour au texte en cours.