Navigačný riadok

Aktualizované : 04/04/2016

family

Faktické zväzky

Ak žijete v stálom a dlhodobom partnerstve, vyplývajú pre vás určité celoeurópske práva, hoci váš zväzok nie je úradne registrovaný.

Ak sa spolu s vaším faktickým partnerom sťahujte do iného členského štátu EÚ, je tento štát povinný umožniť vášmu partnerovi vstup a pobyt na svojom území, ak preukážete, že spolu žijete alebo máte dlhodobý vzťah. Platí to bez ohľadu na to, či váš partner je alebo nie je občanom EÚ.

V členských štátoch, ktoré uznávajú faktické zväzky, budete mať navyše práva a povinnosti týkajúce sa vlastníctva, dedenia a platieb výživného po rozchode.

Tieto práva sú  dôležité najmä pre páry rovnakého pohlavia, pretože nie všetky členské štáty EÚ umožňujú manželstvo alebo registráciu týchto párov.

Väčšina krajín EÚ však zatiaľ presne nedefinovala, akým spôsobom je možné preukázať dlhodobý vzťah alebo spolužitie.

Ak žijete v krajine, v ktorej nemôžete uzavrieť manželstvo (páry rovnakého pohlavia) alebo registrovať vaše partnerstvo (alebo tak urobiť nechcete), jednou z možností je uzavretie kohabitačnej zmluvy, v ktorej si upravíte niektoré stránky spolužitia.

V skutočnosti však aj napriek tejto zmluve môžete mať pri uplatňovaní vašich práv ťažkosti.

Vo všeobecnosti platí, že v prípade majetkových sporov sa uplatňuje právny poriadok štátu, v ktorom ku sporu došlo.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo

    V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

    Retour au texte en cours.