Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 04/04/2016

family

Odpowiedzialność rodzicielska

Jako mama lub tata odpowiadasz za wychowanie swoich dzieci, ich edukację oraz majątek (jeśli jakikolwiek posiadają). Masz także prawo do występowania w charakterze ich przedstawiciela prawnego.

We wszystkich krajach UE odpowiedzialność rodzicielską nad dzieckiem sprawuje automatycznie matka, podobnie jak będący jej mężem ojciec. W większości przypadków rodzice sprawują tę odpowiedzialność wspólnie.

Jednak zasady określające, czy takie prawa i obowiązki ma ojciec niebędący w związku małżeńskim, różnią się zależnie od kraju.

Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w wybranym kraju:

Wybierz:

Opieka i prawo do odwiedzin

Każdy kraj UE stosuje swoje własne przepisy w zakresie opieki i prawa do odwiedzin. Przepisy krajowe regulują to, kto uzyska opiekę nad dzieckiem, czy rodzice będą sprawować ją wspólnie, kto będzie podejmował decyzje dotyczące edukacji dziecka bądź zarządzał jego majątkiem itp.

Wszystkie kraje UE respektują prawo dzieci do osobistej relacji i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, nawet w sytuacji, gdy mieszkają oni w różnych krajach.

W przypadku rozwodu lub separacji ważne jest ustalenie, czy dzieci będą mieszkać z jednym z rodziców, czy z obojgiem na przemian. Ty i Twój były partner możecie dążyć do obopólnej zgody.

Jeśli nie uda Wam się osiągnąć zgody, prawdopodobnie sprawę rozstrzygnie sąd, który mając na uwadze dobro dziecka zadecyduje, któremu z Was przyznać prawo do opieki oraz gdzie zamieszka dziecko.

W sytuacjach, kiedy w grę wchodzi więcej niż jeden kraj (np. jeśli rodzice nie mieszkają w tym samym kraju), sprawy odpowiedzialności rodzicielskiej rozpatruje sąd znajdujący się w kraju, w którym dziecko przeważnie mieszka. Na pewnych warunkach można umówić się z byłym partnerem, że sąd wydający orzeczenie w sprawie rozwodu rozstrzygnie również związane z rozwodem kwestie odpowiedzialności rodzicielskiej.

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń

Decyzje sądu w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej wydane w jednym z krajów UE są uznawane w pozostałych krajach UE bez żadnych specjalnych procedur. Ich wykonanie przebiega zgodnie ze standardową procedurą English.

Sprawdź, jak przebiega uznawanie i wykonywanie English decyzji dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w innych krajach UE.

W konkretnej sytuacji odpowiednie działania pomogą podjąć organy centralne zajmujące się kwestiami związanymi z władzą rodzicielską.

Wyjątek – Dania

Unijne przepisy w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej (np. jurysdykcji, uznawania bądź egzekwowania orzeczeń) nie obejmują Danii.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy