Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 04/04/2016

family

Γονική μέριμνα

Ως γονείς, είστε υπεύθυνοι για την ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών σας καθώς και για την περιουσία τους, εφόσον έχουν. Είναι επίσης δικαίωμά σας η νομική αντιπροσώπευσή τους.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η μητέρα ασκεί αυτόματα τη γονική μέριμνα για το παιδί, όπως ακριβώς και ο παντρεμένος πατέρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γονείς ασκούν από κοινού τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονικής μέριμνας.

Ανύπαντροι πατέρες: το κατά πόσο ένας ανύπαντρος πατέρας έχει αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Δείτε τους κανόνες που ισχύουν για τη γονική μέριμνα στη χώρα που σας αφορά:

Επιλέξτε:

Επιμέλεια και δικαιώματα επίσκεψης

Κάθε χώρα θεσπίζει τους δικούς της κανόνες σχετικά με την επιμέλεια και τα δικαιώματα επίσκεψης. Η νομοθεσία κάθε χώρας καθορίζει ποιος θα έχει την επιμέλεια, αν η επιμέλεια θα είναι αποκλειστική ή κοινή, ποιος θα αποφασίζει για θέματα εκπαίδευσης ή θα διαχειρίζεται την περιουσία του παιδιού, κ.λπ.

Ωστόσο, όλες οι χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να διατηρούν προσωπικές σχέσεις και άμεση επαφή και με τους δύο γονείς, ακόμη κι αν οι γονείς ζουν σε διαφορετικές χώρες.

Στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, είναι σημαντικό να προσδιορίζεται εάν το παιδί θα ζει αποκλειστικά με τον έναν γονέα ή και με τους δύο εκ περιτροπής. Μπορείτε μαζί με τον πρώην σύντροφό σας να αναζητήσετε μια αμοιβαία συμφωνία για το θέμα αυτό.

Αν δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία, θα πρέπει πιθανότατα να προσφύγετε στο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει – με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού – σχετικά με την επιμέλεια, και ιδίως θα καθορίσει τον τόπο διαμονής του παιδιού.

Στις περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες (π.χ. εάν οι γονείς δεν ζουν στην ίδια χώρα), αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης γονικής μέριμνας είναι το δικαστήριο της χώρας όπου ζει συνήθως το παιδί. Υπό ορισμένους όρους, μπορείτε να συμφωνήσετε με τον σύζυγό σας ότι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση του διαζυγίου σας μπορεί επίσης να είναι το δικαστήριο που θα αποφασίσει για τα θέματα γονικής μέριμνας που συνδέονται με το διαζύγιό σας.

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

Οι δικαστικές αποφάσεις για την γονική μέριμνα, που έχουν εκδοθεί σε μια χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται σε όλες τις άλλες χώρες χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία. Η εφαρμογή τους διευκολύνεται από μια τυποποιημένη διαδικασία English.

Μάθετε πώς οι αποφάσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα, που λαμβάνονται σε μια χώρα της ΕΕ, μπορούν να αναγνωρίζονται και να εφαρμόζονται English σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα γονικής μέριμνας μπορούν να σας βοηθήσουν για την περίπτωση που σας αφορά.

Εξαίρεση - Δανία

Οι κανόνες για τη γονική μέριμνα, π.χ. όσον αφορά τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση ή την εφαρμογή, δεν ισχύουν για τη Δανία.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές