Sti

Opdateret : 04/04/2016

family

Forældreansvar

Som mor eller far har du ansvaret for dine børns opdragelse, uddannelse og eventuelle ejendom. Du har også ret til at repræsentere dem juridisk.

I alle EU-lande har en mor automatisk forældreansvar for sit barn. Det samme har en gift far. I de fleste tilfælde deler forældrene ansvaret.

Ugifte fædre – hvorvidt en ugift far har disse rettigheder og pligter, afhænger af landet.

Læs mere om reglerne for forældreansvar i det land, der er relevant for dig:

Vælg:

Forældremyndighed og samkvemsret

Hvert land har sine egne regler om forældremyndighed og samkvemsret. De nationale love afgør, hvem der har forældremyndigheden, om der er eneforældremyndighed eller delt forældremyndighed, hvem der skal tage stilling til barnets uddannelse og administrere dets ejendom og lignende.

Alle EU-lande anerkender dog, at børn har ret til et personligt forhold og direkte kontakt med begge forældre, selv om forældrene ikke bor i samme land.

I forbindelse med skilsmisse eller separation er det vigtigt at afgøre, om børnene skal bo udelukkende hos den ene forælder eller skiftevis hos dem begge. Du kan forsøge at få en aftale med din tidligere partner om dette.

Hvis I ikke kan blive enige, går du formentlig til en domstol, som – under hensyn til barnets tarv – træffer afgørelse om forældremyndigheden og i særdeleshed, om hvor barnet skal bo.

I tilfælde, hvor der er mere end ét land involveret (for eksempel når forældrene ikke bor i samme land), er det domstolen i det land, hvor barnet normalt bor, der træffer afgørelse om forældreansvaret. Du kan på visse betingelser aftale med din ægtefælle, at den domstol, der behandler jeres skilsmisse, også kan behandle spørgsmål om forældreansvar i den forbindelse.

Anerkendelse og håndhævelse

Retsafgørelser fra ét EU-land om forældreansvar anerkendes af alle andre EU-landes domstole uden nogen særlig procedure. Håndhævelsen af afgørelserne lettes af en standardprocedure English.

Se, hvordan afgørelser om forældreansvar truffet i ét EU-land anerkendes og håndhæves English i et andet.

De centrale myndigheder, der tager sig af forældreansvar, kan hjælpe dig i dit særlige tilfælde.

Undtagelse – Danmark

EU's regler om forældreansvar – for eksempel om retternes kompetence, anerkendelse og håndhævelse – gælder ikke i Danmark.

 

 

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning