Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 11/09/2014

family

Benefiċċji tal-familja

Fl-UE, il-pajjiż responsabbli għas-sigurtà soċjali tiegħek, inklużi l-benefiċċji tal-familja (benefiċċji għat-tfal, benefiċċji għat-trobbija tat-tfal, liv tal-maternità/paternità, u l-bqija), jiddependi mill-istatus ekonomiku tiegħek u l-post ta’ residenza tiegħek — mhux in-nazzjonalità tiegħek.

Kun ċert li tifhem taħt liema s-sigurtà soċjali ta' liema pajjiż għandek tkun kopert. Ma tistax tagħżel il-pajjiż li tiġi kopert minnu!

Oqgħod attent li l-benefiċċji tal-familja jvarjaw ħafna fl-Ewropa.

Liema pajjiż iħallas għall-benefiċċji tal-familja tiegħek?

Ġeneralment:

 • Jekk tmur tgħix f’pajjiż ieħor tal-UE u int kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' dak il-pajjiż, se tkun suġġett għall-iskema ta' benefiċċji tal-familja tal-pajjiż li qed jospitak
 • Madankollu, jekk int tintbagħat taħdem f’pajjiż barrani għal żmien qasir (inqas minn sentejn) filwaqt li tibqa' kopert mis-sigurtà soċjali ta' pajjiżek, pajjiżek jibqa’ responsabbli biex iħallas il-benefiċċji tal-familja tiegħek
 • Jekk il-membri ta' familtek ma jgħixux fil-pajjiż fejn int assigurat, tista' tkun intitolat għal benefiċċji tal-familja minn pajjiżi differenti.

Jekk huma involuti żewġ pajjiżi jew aktar, l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti jqisu s-sitwazzjonijiet taż-żewġ ġenituri u jiddeċiedu liema pajjiż għandu r-responsabbiltà ewlenija għall-ħlas tal-benefiċċji. Id-deċiżjoni tagħhom tkun ibbażata fuq "regoli ta' prijorità" .

Jekk il-benefiċċji li tirċievi mill-pajjiż "ewleini" ikunu inqas minn dawk li kieku tieħu mill-pajjiż "sekondarju" fejn għandek ukoll drittijiet (għax taħdem hemm jew għax dak il-pajjiż iħallsek pensjoni), il-pajjiż sekondarju jagħtik żieda ekwivalenti għad-differenza bejn iż-żewġ benefiċċji. B'hekk, int żgurat li tirċievi l-massimu tal-benefiċċji li int intitolat għalihom.

&nbps;

Regoli ta’ prijorità

Eżempju: Int l-uniku ġenitur intitolat għall-benefiċċji tal-familja, u int intitolat għall-benefiċċji tal-familja f'aktar minn pajjiż wieħed għax:

 • taħdem f'pajjiż wieħed u tirċievi pensjoni minn pajjiż ieħor/pajjiżi oħrajn:

  allura l-pajjiż fejn taħdem ikun primarjament responsabbli li li jħallaslek il-benefiċċji tal-familja . Jista' jkun ukoll li tkun intitolat għal żieda fil-pajjiż li jħallas il-pensjoni tiegħek.

JEW

 • tgħix f'pajjiż u taħdem f'ieħor:

  allura l-pajjiż fejn taħdem ikun primarjament responsabbli li jħallaslek il-benefiċċji tal-familja .

JEW

 • tirċievi pensjoni minn żewġ pajjiżi differenti:

  Allura l-pajjiż fejn jgħixu wliedek hu l-pajjiż ewlieni responsabbli biex iħallas il-benefiċċji tal-familja tiegħek.

  Jekk jgħixu f'pajjiż li ma jħallas l-ebda pensjoni, tingħata prijorità lill-pajjiż fejn kont assigurat l-aktar fit-tul.

Fil-każijiet kollha, jekk il-benefiċċji tal-familja li tirċievi mill-pajjiż ewlieni li jħallas il-benefiċċji jkunu inqas minn dawk li kieku kont tirċievi fi kwalunkwe pajjiż ieħor fejn għandek id-drittijiet, dawk il-pajjiżi l-oħrajn ikollhom iħallsu żieda biex jagħmlu tajjeb għad-differenza.

Eżempju: int u l-ġenitur l-ieħor ta' wliedek it-tnejn intom intitolati għall-benefiċċji tal-familja f'aktar minn pajjiż wieħed għax:

 • it-tnejn li intom taħdmu fl-istess pajjiż tal-UE iżda tgħixu f'ieħor:

  allura l-pajjiż fejn taħdmu jħallas il-benefiċċji tal-familja tiegħek, skont ir-regoli tiegħu.

JEW

 • it-tnejn li intom taħdmu f'pajjiżi differenti:

  f'dan il-każ, jekk int jew il-ġenitur l-ieħor taħdmu fil-pajjiż fejn jgħixu wliedkom, dak il-pajjiż iħallas il-benefiċċji tal-familja tagħkom, skont ir-regoli tiegħu u l-pajjiż l-ieħor jista' jipprovdik biż-żieda differenzjali.

JEW

 • int taħdem f'pajjiż tal-UE u l-ġenitur l-ieħor ta' wliedek jirċievi pensjoni minn pajjiż ieħor tal-UE:

  allura l-pajjiż fejn taħdem iħallas il-benefiċċji tal-familja tiegħek, skont ir-regoli tiegħu.

  Jista' jkun li tkun intitolat għal żieda fil-pajjiż li jħallas il-pensjoni tal-ġenitur l-ieħor ta' wliedek.

JEW

 • it-tnejn li intom tirċievu pensjonijiet minn pajjiżi tal-UE differenti.

  Jekk intom intitolati għal pensjoni fil-pajjiż fejn jgħixu wliedkom, dak il-pajjiż se jħallas il-benefiċċji tal-familja, skont ir-regoli tiegħu.

  Jekk m'intix intitolat għal pensjoni mill-pajjiż fejn jgħixu wliedek, tirċieivi l-benefiċċji tal-familja mill-pajjiż fejn int jew il-ġenitur l-ieħor kontu assigurati l-aktar fit-tul.

JEW

 • tirċievi pensjoni minn pajjiż tal-UE wieħed u l-ġenitur l-ieħor ta' wliedek jaħdem f'pajjiż ieħor tal-UE.

  F'dan il-każ il-pajjiż fejn jaħdem il-ġenitur l-ieħor ta' wliedkom iħallas il-benefiċċji tal-familja, skont ir-regoli tiegħu.

  Jista' jkun li tkun intitolat għal żieda fil-pajjiż li jħallas il-pensjoni tiegħek ukoll.

L-ammont totali tal-benefiċċji tal-familja tiegħek għandu jkun daqs l-ogħla benefiċċji disponibbli.

Jekk int iddivorzjat u martek/żewġek li kellek jirċievi l-benefiċċji iżda ma jużahomx għal uliedek, tista' tikkuntattja lill-awtorità tal-benefiċċji tal-familja fil-pajjiż fejn jgħixu wliedek biex titlob li l-benefiċċji jitħallsu direttament lilek minflok, peress li int il-persuna li fil-fatt tmantni l-familja.

Fejn għandek tapplika għall-benefiċċji tal-familja?

Tista' tapplika għall-benefiċċji tal-familja fi kwalunkwe pajjiż fejn uliedek jew il-ġenitur l-ieħor għandhom dritt għall-benefiċċji. L-awtorità fil-pajjiż fejn tapplika se taqsam l-applikazzjoni tiegħek mal-pajjiżi kollha li huma kompetenti fil-każ tiegħek.

Jekk tapplika għall-benefiċċji fil-ħin f'pajjiż wieħed, titqies li applikajt fil-ħin fi kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE fejn għandek id-drittijiet għall-benefiċċji tal-familja. Ma jistgħux jirrifjutaw li jagħtuk il-benefiċċji li int intitolat għalihom jekk il-pajjiż fejn applikajt għall-ewwel darba jibgħat id-dokumenti tiegħek tard wisq lill-awtorità kompetenti f'pajjiż ieħor.

Iċċekkja mal-awtoritajiet nazzjonali liema skadenzi japplikaw għall-benefiċċji tal-familja. Jekk taqbeż l-iskadenza, tista' titlef id-drittijiet tiegħek.

L-awtoritajiet nazzjonali huma obbligati li jikkooperaw flimkien u jiskambjaw kull informazzjoni meħtieġa biex jittrattaw l-applikazzjoni tiegħek. Biex tegħleb id-diffikultajiet relatati mal-lingwa, l-amministrazzjonijiet nazzjonali jużaw dokumenti standard (il-formoli E l-qodma) meta jiskambjaw l-informazzjoni.

&nbps;

Il-benefiċċji tal-familja jvarjaw ħafna fl-Ewropa.

Il-pajjiżi tal-UE huma liberi li jistabbilixxu r-regoli tagħhom dwar l-inititolament għall-benefiċċji u s-servizzi. Il-pajjiżi kollha joffru xi tip ta' benefiċċji tal-familja iżda l-ammont u l-kundizzjonijiet huma differenti ħafna minn xulxin. F'xi pajjiżi tirċievi ħlasijiet regolari, filwaqt li f'oħrajn is-sitwazzjoni ta' familtek tista' tikkonsisti f'benefiċċji tat-taxxa minflok fi ħlasijiet.

Biex jiġu evitati l-miżinterpretazzjonijiet potenzjalment serji li jista’ jkollhom impatt kbir fuq id-dħul ġenerali tiegħek, sib dwar is-sistemi tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż li qed jospitak.

Hawnhekk tista' ssib informazzjoni speċifika dwar il-benefiċċji tal-famiilja fil-pajjiż li hu responsabbli li jagħtihomlok:

Agħżel:

Il-Konsulenti Ewropej dwar l-impjiegi ġeneralment jistgħu jipprovdu wkoll informazzjoni bażika dwar benefiċċji tal-familja li tkun intitolat għalihom fil-pajjiż il-ġdid tiegħek.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Footnote

F'dan il-każ, it-28 stat membru tal-UE + l-Islanda, in-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Isvizzera

Retour au texte en cours.