Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 11/09/2014

family

Perehüvitised

ELis määratakse teie sotsiaalkindlustuskaitse, sealhulgas teie perehüvitiste (lastetoetused, laste kasvatamise hüvitised, rasedus- ja sünnituspuhkus ning isaduspuhkus) eest vastutav riik kindlaks sõltuvalt teie majanduslikust olukorrast ning teie elukohast, mitte teie kodakondsusest.

Tehke kindlaks, millise riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga te oleksite hõlmatud. Teil endal ei ole võimalik valida, milline riik teile sotsiaalkindlustuskaitset pakub!

Pange tähele, et perehüvitised on Euroopas riigiti väga erinevad.

Milline riik maksab teile perehüvitisi?

Üldjuhul:

 • Kui asute elama teise ELi liikmesriiki ning olete hõlmatud asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga, siis kohaldatakse teie suhtes teie uue elukohariigi perehüvitiste korda.
 • Kui olete aga lähetatud välismaale tööle lühikeseks ajaks (alla 2 aasta), omades jätkuvalt oma koduriigi sotsiaalkindlustuskaitset, siis vastutab teie koduriik ka teile perehüvitiste maksmise eest.
 • Kui teie pereliikmed ei ela riigis, kus te kindlustatud olete, võib teil olla õigus saada perehüvitisi erinevatest riikidest.

Kui hõlmatud on kaks või enam riiki, võtavad vastavad riiklikud asutused arvesse mõlema lapsevanema olukorda ja otsustavad, millisel riigil on peamine vastutus hüvitiste maksmise eest. Nende otsus tugineb prioriteetsuse määramise eeskirjadele .

Kui selgub, et „esimesest” riigist saadud toetused on väiksemad kui need, mida oleksite saanud „teisest” riigist, kus teil oli samuti toetuse saamise õigus (sest saate sealt ka pensioni või töötate seal), siis maksab teine riik täiendavaid hüvitisi, mis vastavad kahe toetuse summade vahele. Nii tagatakse see, et saate maksimaalset toetust, millele teil on õigus.

&nbps;

Prioriteetsuse määramise eeskirjad

Stsenaarium: teie olete ainus lapsevanem, kellel on õigus saada perehüvitisi, ning teil on õigus saada perehüvitisi rohkem kui ühest riigist, sest:

 • te töötate ühes riigis ja saate pensioni ühest või mitmest riigist:

  siis on riik, kus te töötate, peamiselt vastutav teile perehüvitiste maksmise eest . Teil võib olla õigus saada täiendavat toetust ka riigist, mis maksab teile pensioni

VÕI

 • te elate ühes riigis ning töötate teises:

  siis on riik, kus te töötate, peamiselt vastutav teile perehüvitiste maksmise eest

VÕI

 • saate pensioni kahest erinevast riigist:

  siis on riik, kus elavad teie lapsed, peamiselt vastutav teile perehüvitiste maksmise eest.

  Kui nad elavad riigis, mis teile üldse pensioni ei maksa, antakse prioriteet riigile, kus te olete olnud kõige kauem kindlustatud.

Igal juhul, kui perehüvitised, mida saate esimesest toetust maksvast riigist, on väiksemad kui toetused, mida saaksite ükskõik millisest muust riigist, kus teil selleks õigus on, siis peavad need teised riigid maksma teile täiendavat toetust, et vahe hüvitada.

Stsenaarium: teil ja teie laste teisel vanemal on mõlemal õigus saada perehüvitisi rohkem kui ühest riigist, sest:

 • te mõlemad töötate samas ELi liikmesriigis, kuid elate teises:

  siis maksab teile perehüvitisi vastavalt oma eeskirjadele see riik, kus töötate teie

VÕI

 • te mõlemad töötate erinevates riikides:

  siis, kui teie või teie lapse teine vanem töötab riigis, kus elavad teie lapsed, maksab teile vastavalt oma eeskirjadele perehüvitisi asjaomane riik ning teine riik võib teile tasuda hüvitiste summade vahe

VÕI

 • te töötate ELi liikmesriigis ning teie laste teine vanem saab pensioni mõnest teisest ELi liikmesriigist:

  siis maksab teile perehüvitisi vastavalt oma eeskirjadele see riik, kus töötate teie .

  Teil võib olla õigus saada täiendavat toetust ka riigist, mis maksab pensioni teie laste teisele vanemale

VÕI

 • saate mõlemad pensioni mitmest ELi liikmesriigist.

  Kui teil on õigus pensioni saada riigist, kus elavad teie lapsed, siis maksab teile perehüvitisi asjaomane riik vastavalt oma riigi eeskirjadele.

  Kui teil ei ole õigust saada pensioni riigist, kus elavad teie lapsed, siis saate perehüvitist riigist, kus teie või teie laste teine vanem on olnud kõige kauem kindlustatud

VÕI

 • saate pensioni ühest ELi liikmesriigist ja teie laste teine vanem töötab teises ELi liikmesriigis.

  Siis maksab teile perehüvitisi vastavalt oma eeskirjadele see riik, kus töötab teie laste teine vanem .

  Teil võib olla õigus saada täiendavat toetust ka riigist, mis maksab teile pensioni.

Teie perehüvitiste kogusumma peaks võrduma suurima võimaliku hüvitisega.

Kui olete lahutatud ja teie eksabikaasa saab toetusi, kuid ei kasuta neid teie laste eest hoolitsemiseks, siis saate võtta ühendust perehüvitistega tegeleva asutusega riigis, kus elavad teie lapsed, ning paluda sealsel asutusel maksta toetusi otse teile, kuna teie olete see, kes perekonda tegelikult ülal peab.

Kus taotleda perehüvitisi?

Perehüvitisi saate taotleda igas riigis, kus teil või teie laste teisel vanemal on õigus hüvitisi saada. Selle riigi ametiasutus, kellele taotluse esitate, edastab teie taotluse kõigile teie juhtumiga seotud riikidele.

Kui taotlete hüvitisi õigeajaliselt ühes riigis, siis käsitatakse teie taotlust õigeaegselt esitatuna kõigis ELi liikmesriikides, kus teil on õigus perehüvitisi saada. Teile ei saa teie õiguspäraseid hüvitisi maksmata jätta vaid seepärast, et riik, kus te kõigepealt taotluse esitasite, edastas teie dokumendid teise riigi pädevale ametiasutusele liiga hilja.

Kontrollige riiklikust ametiasutusest, millised on perehüvitiste taotlemise tähtajad. Kui te tähtajaks taotlust ei esita, siis võite toetuse saamise õigusest ilma jääda.

Riiklikel ametiasutustel on kohustus üksteisega koostööd teha ja vahetada kogu teavet, mida on teie taotluse menetlemiseks vaja. Selleks et ületada keelelistest erinevustest tulenevaid probleeme, kasutavad riiklikud ametiasutused teabevahetuses standarddokumente (varasemaid E-vorme).

&nbps;

Perehüvitised on Euroopas riigiti väga erinevad

ELi liikmesriigid võivad ise kehtestada omi eeskirju hüvitiste ja teenuste saamise õiguste kohta. Kõik riigid maksavad mingeid perehüvitisi, kuid summad ja tingimused on väga erinevad. Mõnes riigis saate regulaarseid toetusi, ent mõnes teises riigis annab teie perekondlik olukord õiguse saada pigem maksusoodustusi kui toetusi.

Selleks et ennetada võimalikke tõsiseid arusaamatusi, mis võivad avaldada märkimisväärset mõju teie üldisele sissetulekule, tutvuge oma uue elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemiga.

Siit leiate täiendavat teavet oma perehüvitiste kohta riigis, mis teile neid maksab:

Valige:

Euroopa töönõustajad saavad üldjuhul teile pakkuda põhiteavet selle kohta, milliseid perehüvitisi on teil teie uues elukohariigis õigus saada.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Footnote

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.