Навигационна пътека

Актуализация : 11/09/2014

family

Семейни обезщетения

В ЕС коя страна е отговорна за вашата социална сигурност, включително семейни обезщетения (детски обезщетения, обезщетения за отглеждане на дете, отпуски по майчинство/бащинство и пр.), зависи от вашето икономическо положение и мястото ви на пребиваване, а не от вашата националност.

Уверете се, че сте наясно в рамките на системата за социална сигурност на коя страна трябва да сте осигурени. Не можете да избирате от коя страна да бъдете осигурени!

Имайте предвид, че семейните обезщетения в отделните европейски страни значително се различават.

Коя страна изплаща вашите семейни обезщетения?

По принцип:

 • Ако се установите в друга страна от ЕС и сте осигурени от нейната система за социална сигурност, ще бъдете обект на режима за семейни обезщетения на тази страна
 • Ако обаче сте командировани в чужбина за кратко (по-малко от 2 години), като продължавате да сте осигурени от системата за социална сигурност на вашата страна, тя е отговорна за плащането на семейните ви обезщетения.
 • Ако членовете на вашето семейство не живеят в страната, в която вие се осигурявате, семейството ви може да има право на обезщетения в повече от една страна.

В подобни случаи компетентните национални органи ще вземат под внимание положението на двамата родители и ще решат на коя държава се пада главната отговорност за изплащане на обезщетенията. Тяхното решение ще се основава на „правила за приоритет“ .

Ако обезщетенията, които получавате от „първостепенната“ държава са по-ниски в сравнение с тези, които бихте получавали от „второстепенната“ държава, в която също имате права (понеже работите или получавате пенсия там), „второстепенната“ държава ще ви плаща надбавка, която се равнява на разликата в размера на обезщетенията от двете държави. По този начин се гарантира, че ще получавате максималния размер помощи, който ви се полага.

&nbps;

Правила за приоритет

Сценарий: вие сте единственият родител, който има право на семейна помощ, и имате право на обезщетения в повече от 1 страна, защото:

 • работите в една страна, а получавате пенсия от една или няколко други страни:

  тогава страната, в която работите, ще носи главната отговорност за плащането на вашите семейни обезщетения . Възможно е да имате право и на надбавка в страната, която ви плаща пенсия.

ИЛИ

 • живеете в една страна, а работите в друга:

  тогава страната, в която работите, ще носи главната отговорност за плащането на вашите семейни обезщетения .

ИЛИ

 • получавате пенсия от 2 различни държави:

  тогава страната, в която живеят децата ви, ще носи главната отговорност за изплащането на вашите семейни обезщетения.

  Ако те живеят в страна, която не ви изплаща пенсия, приоритет се дава на страната, в която сте се осигурявали най-дълго.

Във всички случаи, ако обезщетенията, които получавате от първостепенната страна за изплащане на средствата, са по-малки по размер от тези, които бихте получавали в някоя от останалите страни, в които имате право на семейни обезщетения, другите страни ще трябва да ви плащат надбавка за компенсиране на разликата.

Сценарий: вие и другият родител на вашите деца имате право на семейни обезщетения в повече от една страна, защото:

 • и двамата работите в една и съща страна от ЕС, но живеете в друга:

  тогава страната, в която работите, ще изплаща семейните ви обезщетения съгласно своите правила.

ИЛИ

 • двамата работите в различни страни:

  тогава, ако вие или другият родител работите в страната, в която живеят децата ви, тази страна ще изплаща семейните ви обезщетения съгласно своите правила, а другата страна е възможно да покрива разликата до най-високата полагаща ви се сума.

ИЛИ

 • вие работите в една страна от ЕС, а другият родител на вашите деца получава пенсия в друга:

  тогава страната, в която работите, ще изплаща семейните ви обезщетения съгласно своите правила.

  Възможно е да имате право и на надбавка в страната, която изплаща пенсия на другия родител на вашите деца.

ИЛИ

 • и двамата получавате пенсии от няколко страни от ЕС.

  Ако имате право на пенсия в страната, в която живеят децата ви, тази страна ще ви плаща семейни обезщетения в съответствие със своите правила.

  Ако нямате право на пенсия в страната, в която живеят децата ви, ще получавате семейни обезщетения от страната, в която вие или другият родител сте се осигурявали най-дълго.

ИЛИ

 • получавате пенсия от една страна от ЕС, а другият родител на децата ви работи в друга държава от Съюза.

  Тогава страната, в която работи другият родител на децата ви, ще ви плаща семейни обезщетения в съответствие със своите правила.

  Възможно е да имате право и на надбавка в страната, която ви плаща пенсия.

Общият размер на вашите семейни обезщетения трябва да бъде равен на максимално полагащия ви се.

Ако сте разведени и вашият бивш съпруг или съпруга получава обезщетения, но не ги използва за издръжка на децата, можете да се свържете със социалноосигурителните служби в страната, в която живеят вашите деца, и да поискате помощите да бъдат изплащани директно на вас, тъй като де факто вие издържате семейството.

Къде да кандидатствате за семейни обезщетения?

Можете да кандидатствате за семейни обезщетения във всяка страна, в която вие или другият родител на вашите деца имате право на такива. Службите в страната, в която кандидатствате, ще препратят молбата ви до всички страни, компетентни във вашия случай.

Ако кандидатствате навреме за обезщетения в една държава, се смята, че сте кандидатствали в срок във всички останали страни от ЕС, в които имате право на семейни обезщетения. Не могат да ви бъдат отказани обезщетения, които ви се полагат, поради това че страната, в която сте кандидатствали първоначално, не е препратила навреме вашите документи на компетентните органи в друга държава.

Проверете в националните органи какви срокове важат за семейните обезщетения. Ако пропуснете крайния срок, може да изгубите правото си на помощ.

Националните органи са длъжни да си съдействат и да обменят цялата необходима информация за разглеждане на вашата молба. За преодоляване на трудностите, свързани с езиковите различия, при обмена на информация националните органи използват стандартни документи (формуляри „E“).

&nbps;

Семейните обезщетения се различават значително в отделните страни от Европа

Страните от ЕС могат да определят собствени правила за правото на обезщетения и услуги. Всички държави предлагат някакъв вид семейни обезщетения, но размерът и условията за получаването им са доста различни. В някои държави ще получавате редовни плащания, а в други вашето семейно положение може да ви даде право на данъчни облекчения вместо плащания.

За да се избегнат евентуални сериозни недоразумения, които могат да се отразят значително на общия ви доход, осведомете се за системата за социална сигурност в приемащата страна.

Тук можете да намерите конкретна информация за семейните обезщетения в страната, която е отговорна да ви ги изплаща:

Изберете :

Европейските съветници по заетостта могат по принцип да предоставят и основна информация за семейните обезщетения, на които ще имате право в новата ви страна на пребиваване.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Footnote

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.