Navigačný riadok

Poplatky a finančná pomoc

 • Som slovenský občan a chcem študovať v Nemecku, ale univerzita odo mňa požaduje zaplatenie školného. Nie je to tak, že občania EÚ študujúci v inom členskom štáte nemusia platiť školné?

  NIE - Právne predpisy EÚ vám nezaručujú výnimku z povinnosti platiť školné. Ustanovujú však, že sa na vás vzťahujú rovnaké podmienky ako na občanov krajiny, v ktorej chcete študovať. Keďže nemeckí študenti musia platiť školné, musíte ho zaplatiť aj vy.

 • Som Slovák a rád by som študoval v Írsku. Keďže írski občania nemusia platiť školné na univerzitách, znamená to, že ho nemusím zaplatiť ani ja?

  ÁNO - V súlade s právnymi predpismi EÚ môžu všetci občania EÚ využívať školský systém iného členského štátu za rovnakých podmienok ako občania daného štátu. To znamená, že na slovenského občana sa vzťahujú rovnaké požiadavky na platenie školného ako na írskych študentov.

 • Moja univerzita v Škótsku (som občanom Spojeného kráľovstva) mi účtuje vyššie školné ako Škótom a študentom z iných členských štátov. Nejde o diskrimináciu a nemôže mi EÚ pomôcť?

  NIE - Keďže ide o vzťah Spojeného kráľovstva a jeho vlastných občanov, ide o čisto vnútornú situáciu, na ktorú sa predpisy EÚ nevzťahujú.

 • Som slovenský štátny občan a od svojich 12 rokov žijem v Spojenom kráľovstve. Chcel by som absolvovať štúdium na miestnej univerzite, ale môžem si ho dovoliť len v prípade, že získam študentské príspevky na podporu životných nákladov alebo pôžičku. Koho mám požiadať o pomoc - slovenské alebo britské orgány?

  V prvom rade britské orgány - Členský štát musí poskytnúť cudzím štátnym príslušníkom (občanom EÚ) s trvalým pobytom rovnakú pomoc ako svojim vlastným občanom. Trvalý pobyt znamená 5 rokov nepretržitého pobytu v krajine.

  To znamená, že ak ste v momente začiatku kurzov žili v Spojenom kráľovstve aspoň 5 rokov, budete mať nárok na rovnakú podporu ako britskí študenti.

 • Som poľský občan a práve som dokončil bakalárske štúdium v Poľsku. Magisterské štúdium by som chcel absolvovať vo Francúzsku. Mám nárok na poľské alebo francúzske študentské príspevky na pokrytie životných nákladov?

  MOŽNO - Členské štáty nemusia študentom z iných členských štátov poskytovať príspevky na pokrytie životných nákladov alebo pôžičky. Takisto nemusia podporovať svojich vlastných občanov študujúcich v zahraničí.

  Takéto rozhodnutia sú vo výhradnej právomoci predmetných členských štátov - v niektorých štátoch majú študenti poberajúci podporu na pokrytie životných nákladov (študentské príspevky a/alebo pôžičky) obmedzené možnosti štúdia v zahraničí.

  Ak sa chcete dozvedieť o možnej pomoci, kontaktujte príslušné orgány v oboch krajinách.

 • Stratím svoju podporu na pokrytie životných nákladov počas študia, ak pôjdem študovať do zahraničia?

  JE TO MOŽNÉ - Váš štát má na výber, či vám poskytne podporu na pokrytie životných nákladov počas vášho štúdia v zahraničí. Informujte sa preto u príslušných orgánov.

  V prípade, že vám váš domovský členský štát neposkytne finančnú pomoc, musí zaistiť, aby príslušné pravidlá upravujúce poskytovanie pomoci nepredstavovali prekážku obmedzujúcu slobodu voľného pohybu.

Pomoc a poradenstvo