Navigatsioonitee

Õppemaks ja rahaline toetus

 • Olen Taani kodanik ning soovin õppida Saksamaal, kuid sealse ülikooli kohaselt pean ma maksma õppemaksu. Kas teises ELi liikmesriigis õppivad ELi kodanikud ei ole mitte õppemaksust vabastatud?

  EI - ELi õigusaktid ei vabasta teid õppemaksust! Küll aga on neis sätestatud, et teid tuleb kohelda samadel tingimustel kui selle riigi kodanikku, kus te õppida soovite. Kui Saksamaa üliõpilased peavad õppemaksu maksma, siis peate seda teiegi tegema.

 • Olen rahvuselt prantslane ja soovin õppida Iirimaal. Iiri ülikoolid ei küsi oma riigi kodanikelt õppemaksu, kuid kas see kehtib ka minu puhul?

  JAH - ELi õigusaktide alusel on kõigil ELi kodanikel õigus kasutada vastuvõtva riigi haridussüsteemi samadel tingimustel kui asjaomase riigi kodanikel. Sel juhul tähendab see seda, et Prantsusmaa kodanikke tuleb seoses õppemaksuga kohelda samaväärselt Iiri kodanikega.

 • Minu ülikool Šotimaal küsib minult (olen rahvuselt inglane) suuremat õppemaksu kui kohalikelt Šotimaa elanikelt ning teistest ELi liikmesriikidest pärit üliõpilastelt. Kas see ei ole mitte diskrimineerimine, mille puhul EL saaks mind aidata?

  EI - Kuna tegemist on juhtumiga, mis hõlmab Ühendkuningriigi ja selle kodanike omavahelisi seoseid, on see juhtum täiesti riigisisene ning see ei ole mingil viisil seotud Euroopa õigusega.

 • Olen Tšehhi kodanik ning olen Ühendkuningriigis elanud 12. eluaastast alates. Soovin astuda siinsesse ülikooli, kuid rahaliselt on see üksnes võimalik stipendiumi abil. Kellelt ma peaksin stipendiumi taotlema - kas Tšehhi või Briti ametiasutustelt?

  Eelkõige Briti ametiasutustelt - ELi liikmesriikide valitsused peavad oma kodanikega samaväärselt toetama ka neid välisriigi kodanikke (ELi kodanikud), kes asjaomases riigis alaliselt elavad. Alaline elukoht tähendab 5-aastast pidevat asjaomases riigis elamist.

  Seega, kui olete sel kuupäeval, mil teie soovitud kursused algavad, Ühendkuningriigis elanud 5 aastat või enam, on teil õigus samale toimetulekutoetusele kui Briti üliõpilastel.

 • Olen Poola kodanik ning sain just Poolas bakalaureusekraadi. Nüüd soovin astuda magistriõppesse Prantsusmaal. Kas mul on õigus stipendiumile Poolast või Prantsusmaalt?

  VÕIB-OLLA - ELi liikmesriikide valitsused ei ole kohustatud andma teistest ELi liikmesriikdest pärit üliõpilastele stipendiume või õppelaenu. Samuti ei ole nad kohustatud toetama oma riigi kodanikke, kui viimased soovivad välismaale õppima asuda.

  Sellised otsused tehakse täielikult asjaomaste valitsuste äranägemise järgi: mõne riigi toimetulekutoetused piiravad nende riikide kodanike välismaal õppimise võimalusi.

  Võtke ühendust mõlema riigi ametiasutustega, et teada saada, millist abi nad saavad teile anda.

 • Kas ma kaotan välismaale õppima asudes oma päritoluriigi valitsuse poolse toimetulekutoetuse?

  SEE ON VÕIMALIK - Teie päritoluriigi valitsusel on valida, kas anda teile välismaale õppima asudes toimetulekutoetust või mitte: küsige neilt, millised on nende eeskirjad seoses asjaomase küsimusega.

  Kui teie päritoluriigi valitsus aga siiski annab toimetulekutoetust, peab ta kindel olema, et abikõlblikkuse eeskirjad ei piira põhjendamatult teie liikumisvabadust.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega