Cesta

Školné a finanční podpora

 • Jsem český občan a chci studovat v Německu. Tamní univerzita však po mně chce, abych platil školné. Nejsou státní příslušníci členských zemí EU v zahraničí osvobozeni od placení školného?

  NE - Právo EU vás nezbavuje povinnosti platit školné! V platných předpisech EU se uvádí, že s vámi musí být zacházeno stejně jako s občany země, ve které chcete studovat. Jestliže tedy němečtí studenti platí školné, pak ho musíte platit i vy.

 • Jsem Češka a chci studovat v Irsku. Jelikož irské univerzity nepožadují po irských občanech placení školného, mám na bezplatné studium nárok i já?

  ANO - Podle práva EU mají všichni státní příslušníci členských států nárok využívat vzdělávací systém hostitelské země za stejných podmínek jako její občané. V tomto konkrétním případě ohledně školného to znamená, že s českými občany musí být zacházeno stejně jako s irskými studenty.

 • Jsem Angličanka a moje univerzita ve Skotsku po mně chce, abych platila vyšší školné než Skotové a studenti z jiných zemí Unie. Není tohle případ diskriminace, se kterým by mi mohla EU pomoci?

  NE - Tento případ se týká vztahu mezi Spojeným královstvím a jeho občany. Je to tedy čistě vnitřní záležitost a nemá žádnou spojitost s evropským právem.

 • Jsem česká občanka a od svých dvanácti let žiji ve Spojeném království. Chtěla bych se zde přihlásit na vysokou školu, ale můžu si to dovolit pouze pokud získám stipendium. Na koho bych se kvůli tomu měla obrátit - na české nebo britské úřady?

  Měla byste se obrátit na britské úřady. Vlády členských států EU mají povinnost podporovat státní příslušníky ostatních zemí Unie, kteří mají na jejich území trvalý pobyt, stejným způsobem jako své občany. Za trvalý pobyt se považuje nepřerušovaný pobyt v délce nejméně 5 let.

  Jestliže jste tedy v Británii žila minimálně 5 let před zahájením prvního semestru, máte nárok na stejnou podporu při studiu jako britští studenti.

 • Jsem český občan a právě jsem dokončil bakalářské studium na vysoké škole v Česku. Magisterský titul bych chtěl získat ve Francii. Mám nárok na stipendium od českého nebo francouzského státu?

  MOŽNÁ - Členské státy nemají povinnost poskytovat stipendia ani půjčky studentům z jiných zemí EU. Také nejsou povinny finančně podporovat své občany, kteří studují v zahraničí.

  O těchto věcech rozhodují jenom vlády jednotlivých zemí. Některé státy poskytují pouze podporu při studiu, což možnosti jejich občanů studovat v zahraničí omezuje.

  Pokud se chcete dozvědět, jakou pomoc vám obě země mohou nabídnout, obraťte se na příslušné úřady.

 • Jestliže odjedu studovat na univerzitu do zahraničí, ztratím nárok na podporu při studiu na své domovské vysoké škole?

  PRAVDĚPODOBNĚ ANO - Vaše úřady vám v určitém případě mohou podporu na studium v zahraničí přidělit. Daná pravidla vám nejlépe vysvětlí na příslušném úřadě.

  Jestliže vám úřady finanční podporu poskytnou, musí zajistit, aby pravidla způsobilosti neoprávněně neomezovala vaší svobodu pohybu.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem